Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 77

24 november 2021 10.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Uitgaventoetsing: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering wil gebruik maken van het beleidsinstrument uitgaventoetsing, ook wel spending review genoemd, om het begrotingsbeleid van de volgende legislatuur voor te bereiden. De leden van de commissie wisselden met minister Matthias Diependaele van gedachten over de beleidsthema’s die de Vlaamse Regering via zo’n uitgaventoetsing wil laten doorlichten.

23 november 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de begroting 2022 voort: ze bespraken onder andere het rapport van het Rekenhof over de begroting 2022 en voerden het algemeen debat over de begroting 2022 met minister Matthias Diependaele.

16 november 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2022

De leden van de commissie vervolgden de begrotingsbesprekingen. Ze bespraken eerst de uitgavenbegroting 2022 wat het beleidsveld justitie betreft met minister Zuhal Demir. Daarna volgde een eerste vraag- en antwoordronde over de begroting 2022 en de bespreking van de meerjarenraming 2021-2026 met minister Matthias Diependaele.

9 november 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2022

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Matthias Diependaele gaf een algemene toelichting over de middelenbegroting en de uitgavenbegroting 2022, met bijzondere aandacht voor het beleidsdomein Financiën en Begroting, en een toelichting bij de meerjarenraming 2021-2026. De minister lichtte verder het luik Financiën en Begroting van het programmadecreet 2022 toe. Dat gaat specifiek over de hervorming van het ver...

26 oktober 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Eindrapporten Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten respectievelijk over het eindrapport van de pilootgroep Sociale correcties met Koe...

19 oktober 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Oprichting Vlaams subsidieregister

Het subsidieregister heeft tot doel om alle subsidiestromen van de Vlaamse overheid aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen overzichtelijk in kaart te brengen om zo voor meer transparantie te zorgen en om dubbele subsidiëring te helpen vermijden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat de Vlaamse subsidieverstrekkers verplicht om de relevante subsidiegegevens mee te delen aan de beheerder van het subsidieregister, het d...

12 oktober 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Gendergerelateerd geweld

Uit cijfers blijkt dat jaarlijks zo’n 20 vrouwen slachtoffer worden van femicide, waarbij ze worden gedood door een (ex-)partner. Federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz kondigde in augustus een Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld aan, om slachtoffers beter te ondersteunen en daders beter op te volgen. Heeft minister Zuhal Demir overleg gepleegd met haar federale collega over dit plan? Hoe staat ze ertegenover? We...

12 oktober 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jeugddelinquentierecht: ontwerp van decreet

Het Vlaams Parlement keurde op 6 februari 2019 het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht goed. Op 11 februari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de sanctie van de langdurige gesloten begeleiding voor minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar onvoldoende voorspelbaar is, en het vernietigde het betreffende onderdeel uit het decreet. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om tegemoet te komen aan de bezwaren van he...

5 oktober 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaamse Brede Heroverweging: eindrapporten

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Het traject werd begeleid door een stuurgroep van experten. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de eindrapporten van deze stuurgroep met minister Matthias Diependaele en met Marion...

21 september 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 17 september 2021 bespraken de Federale Regering en de regeringen van de deelstaten de maatregelen die ze nodig achten om de corona-epidemie verder aan te pakken en het verdere verloop van de exitstrategie. Er werden beslissingen genomen over onder andere de versoepeling van de mondmaskerplicht en over het gebruik van Covid Safe Ticket. De leden van de commissie houden een debriefing met minister-pre...

14 september 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Rekening 2020 Vlaamse Gemeenschap: bespreking 

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap. De leden van de commissie bespraken met minister-president Jan Jambon dit ontwerp van decreet, met betrekking tot zijn bevoegdheden Digitalisering en Facilitair Management en Ondersteuning Vlaamse Regering en Rampenschade, en met minister Zuhal Demir met betrekking tot haar bevoegdheden Justitie, Handhaving en Bestuursrechtspraak...

20 juli 2021 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Rekening 2020 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Financiën en Begroting over de begrotingsuitvoering 2020, het rekeningenrapport van het Rekenhof over ...

13 juli 2021 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Advies SERV begrotingsbeleid 2022: gedachtewisseling

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelt jaarlijks een rapport op met daarin adviezen voor de opmaak van de komende begroting van de Vlaamse Gemeenschap. De coronapandemie heeft een enorme impact op de economie en heeft ook een budgettair gat geslagen, wat deze oefening nog moeilijker heeft gemaakt. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Matthias Diependaele, met Ann Vermorgen, SERV-voorzitter, en...

29 juni 2021 13.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole 2021

De leden van de commissie zetten de laatste stap in de besprekingen van de begrotingscontrole. Ze namen de voorbije week kennis van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies. In deze vergadering stemden ze over het ontwerp van aanpassing van de uitgavenbegroting, het ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting, en het ontwerp van programmadecreet.

22 juni 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 18 juni 2021 bespraken de afvaardigingen van de Federale Regering en de regeringen van de deelstaten de maatregelen die ze nodig achten om de corona-epidemie aan te pakken en de exitstrategie. Deze vergadering focuste onder meer op uitbreiding van het aantal aanwezigen op evenementen, het wegvallen van de verplichting tot telewerk, en extra versoepelingen voor de horecasector. De leden van de commiss...

15 juni 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole 2021

De leden van de commissie zetten de besprekingen van de begrotingscontrole voort. Eerst lichtten afgevaardigden van het Rekenhof hun verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2021. Daarna gingen de leden hierover met hen en met minister Matthias Diependaele in debat en ze rondden de bespreking van de begrotingsdocumenten af.  

8 juni 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 4 juni 2021 bespraken de afvaardigingen van de Federale Regering en de deelstaatregeringen de maatregelen die ze nodig achten om de corona-epidemie aan te pakken en de exitstrategie. Deze vergadering focuste onder meer op het coronacertificaat en de reismogelijkheden die hieraan gekoppeld zijn, en de versoepelingen voor de horecasector. De leden van de commissie hielden een debriefing met minister-pr...

1 juni 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingsaanpassing 2021: inleidende toelichting

De Vlaams Codex Overheidsfinanciën bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2021 in. De coronacrisis heeft een grote impact op de begroting 2021 en volgende jaren. Minister-president Jan Jambon lichtte toe wat deze beg...

25 mei 2021 14.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Bescherming ICT-veiligheid Vlaamse overheid

Op 4 mei 2021 werd Belnet, de beheerder van heel wat overheidsinstellingen, het slachtoffer van een cyberaanval. Hierdoor vielen heel wat systemen urenlang plat, zoals Tax-on-Web en het platform om vaccinatieafspraken te maken. Welke Vlaamse overheidsdiensten werden geraakt door de cyberaanval? Hebben de hackers daarbij gevoelige informatie buitgemaakt? Hoe wil minister-president Jan Jambon de informatieveiligheid van overheidswebsites verbeter...

12 mei 2021 10.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 11 mei 2021 bespraken de afvaardigingen van de Federale Regering en de deelregeringen de maatregelen die ze nodig achten om de coronaepidemie aan te pakken en de exitstrategie. In deze vergadering focusten ze onder meer op het buitenplan dat op 8 mei in actie trad, en ze kondigden een stappenplan aan voor de heropstart van onder andere de evenementensector en de amateursporten. De leden van de commis...

4 mei 2021 14.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Sanering Vlaamse begroting postcorona

Minister Matthias Diependaele stelde recent dat hij een traject wil opmaken om de Vlaamse begroting tegen 2024 voor een som van 1,2 miljard euro te saneren en zodoende de Vlaamse overheidsfinanciën opnieuw gezond te maken na de coronacrisis. Voor deze sanering wil hij kijken naar de uitgaven, en niet naar de ontvangsten. Hoe komt de minister tot het bedrag van 1,2 miljard euro? Zal dit bedrag volstaan? Hoe wil hij deze sanering concreet uitvoe...

27 april 2021 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 23 april 2021 bespraken de afvaardigingen van de Federale Regering en de deelregeringen de maatregelen die ze nodig achten om de corona-epidemie aan te pakken. Deze vergadering focuste op de concrete uitwerking van de al afgesproken maatregelen, zoals de heropening van de terrassen, en of er perspectief is voor de heropstart van de evenementensector. De leden van de commissie hielden een debriefing m...

20 april 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 14 april 2021 bespraken de afvaardigingen van de Federale Regering en de deelregeringen de maatregelen die ze nodig achten om de corona-epidemie aan te pakken. Er werden versoepelingen in het vooruitzicht gesteld, op voorwaarde dat de cijfers over besmettingen en hospitalisaties dalen. De leden van de commissie hielden in deze vergadering een debriefing met minister-president Jan Jambon over de genom...

30 maart 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Jeugddelinquentierecht: gebruik videoconferenties

Het jeugddelinquentiedecreet bepaalt dat jongeren na hun eerste fysieke verschijning voor de rechter, ervoor kunnen kiezen om daarna via videoconferentie voor de rechtbank te verschijnen. Hoe staat minister Zuhal Demir hiertegenover? Hoe wordt een minderjarige op de hoogte gebracht van zijn rechten om dit te vragen? Komt er een evaluatie van dit digitale systeem? Bekijk het verslag.

23 maart 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 19 maart 2021 bespraken de afvaardigingen van de Federale Regering en de deelregeringen de maatregelen die nodig worden geacht om de corona-epidemie aan te pakken. De leden van de commissie hielden een debriefing met minister-president Jan Jambon over de genomen beslissingen.

16 maart 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Aanpak stalking: voorstel van resolutie

Stalking, in de strafwet omschreven als belaging, leidt tot fysiek en emotioneel lijden bij het slachtoffer. De drempel om aangifte te doen bij de politie, ligt nog steeds hoog. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de bestaande Antistalkingswet uit 1998 te laten evalueren, een effectief behandelprogramma voor daders van stalking uit te werken en init...

9 maart 2021 12.00u - Koepel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2020 en jaarverslag 2020 Genderkamer

De Vlaamse Ombudsdienst maakt jaarlijks een verslag op over zijn werkzaamheden, met daarin bevindingen en aanbevelingen over de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst stelde ook een verslag op over het eerste jaar werken rond #metoo in de culturele en audiovisuele sector. Dit verslag behandelt gevallen van grensoverschrijdend gedrag waarbij de Genderkamer probeert te bemiddelen tussen melders en pleg...

2 maart 2021 14.15u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 26 februari 2021 bespraken de afvaardigingen van de Federale Regering en de deelregeringen de maatregelen die nodig worden geacht om de coronaepidemie aan te pakken. De leden van de commissie hielden in deze vergadering een debriefing met minister-president Jan Jambon over de genomen beslissingen.

9 februari 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Tariefverlaging non-profitlegaten en invoering vriendenerfenis: ontwerp van decreet

Voor legaten aan ‘goede doelen’ bestaat in de huidige erfbelasting een verlaagd tarief van 8,5%. Hiervan werd veelvuldig gebruikgemaakt in het kader van successieplanning via de techniek van het duolegaat. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet om het zuiver altruïstisch element van legaten aan goede doelen te herstellen en te versterken met een tariefverlaging tot 0%. Hiermee samenhangend verlaagt ze ook het tarief in de schen...

2 februari 2021 13.30u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingsbeleid 2021: evaluatie SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelde een evaluatieverslag op over het begrotingsbeleid 2021 van de Vlaamse Gemeenschap. De SERV focust in dit rapport op een vergelijking van de initiële begroting 2021 met de initiële begroting 2020, om zodoende een analyse te maken van de voornaamste tendensen inzake ontvangsten en uitgaven. De leden van de commissie bespraken dit rapport met minister Matthias Diependaele en met Ann Vermor...

26 januari 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaams actieplan tegen seksueel geweld

De Vlaamse Regering stelde een nota op ‘Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024’. Uit studies blijkt immers dat seksueel geweld alomtegenwoordig is. Het actieplan wil voortbouwen op de goede bestaande praktijken en via een gecoördineerde horizontale aanpak onder leiding van de minister bevoegd voor de justitie en handhaving tot een sterker resultaat komen. De leden van de commissie bespraken dit actieplan met ministe...

19 januari 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaamse uitgavennorm: regeringsnota

De Vlaamse Regering stelde een nota op over de instelling van een Vlaamse uitgavennorm. Die norm beoogt het maximale groeipad van de verschillende overheidsuitgaven af te bakenen, rekening houdend met de vooropgestelde middel- en langetermijnbegrotingsdoelstellingen. De leden van de commissie bespraken deze nota in een vorige vergadering met minister Matthias Diependaele en met begrotingsexperten, in deze vergadering zetten ze die bespreking vo...

12 januari 2021 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaams actieplan tegen seksueel geweld

De Vlaamse Regering stelde een nota op ‘Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024’. Uit studies blijkt immers dat seksueel geweld alomtegenwoordig is. Het actieplan wil voortbouwen op de goede bestaande praktijken en via een gecoördineerde horizontale aanpak onder leiding van de minister bevoegd voor de justitie en handhaving tot een sterker resultaat komen. De leden van de commissie bespraken dit actieplan met ministe...

5 januari 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Pleidooi ombudsman: internet is een basisbehoefte

Door de coronamaatregelen, met verplicht thuiswerk en afstandsonderwijs, werd duidelijk dat internet onmisbaar is geworden. De Vlaamse ombudsman pleit er dan ook voor om de toegang tot internet als basisbehoefte te bestempelen. Consumenten kunnen dan niet meer worden afgesloten van internet en krijgen de garantie op een minimale levering van data. Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover dit pleidooi? Hoeveel gezinnen werden afgesloten...

8 december 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2021

Enkele weken geleden begonnen de besprekingen van de begroting 2021 in de verschillende bevoegdheidscommissies. In deze vergadering rondden de leden van de commissie de begrotingsbesprekingen af: ze namen akte van de deelverslagen van de andere commissies en stemden over de begrotingsontwerpen. Verder gaf minister Matthias Diependaele toelichting bij het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

1 december 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingsaanpassing 2020

De leden van de commissie bespraken in deze vergadering de tweede aanpassing van de begroting 2020, die vooral een verhoging van de coronaprovisie omvat. Dit zijn de middelen waaruit de Vlaamse Regering kan putten om de coronamaatregelen te financieren. Minister Matthias Diependaele kondigde in de vorige vergaderingen een substantiële verhoging van deze provisie aan. De leden keurden bij de stemming deze provisie goed die als amendement werd i...

25 november 2020 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken de uitgavenbegroting 2021, wat betreft de beleidsdomeinen Justitie en Handhaving, met minister Zuhal Demir.

24 november 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen samen met minister Matthias Diependaele voort. Het Rekenhof lichtte eerst zijn verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020, waarna de minister hierop zijn repliek gaf. Daarna debatteerden de commissieleden over het verslag van het Rekenhof, over de begrotingsaanpassing 2020, over de begrotingsontwerpen 2021 en over de meerjarenraming 2020-2025.

17 november 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Tweede begrotingsaanpassing 2020 en begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort met minister Matthias Diependaele. Vandaag was er vooral aandacht voor de fiscale bepalingen in het programmadecreet 2021. Verder was er een vragen-en antwoordenronde inzake de tweede begrotingsaanpassing 2020 en begroting 2021.

10 november 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole 2020 en begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Matthias Diependaele gaf een algemene toelichting over zowel de aanpassing van de begroting 2020 als de begroting 2021. In beide ontwerpen gaat veel aandacht naar de bestrijding van de coronaepidemie en de budgettaire, economische en maatschappelijke gevolgen ervan. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

27 oktober 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaamse uitgavennorm: regeringsnota

De Vlaamse Regering stelde een nota op over de instelling van een Vlaamse uitgavennorm. Die norm beoogt het maximale groeipad van de verschillende overheidsuitgaven af te bakenen, rekening houdend met de vooropgestelde middel- en langetermijnbegrotingsdoelstellingen. De leden van de commissie bespraken deze nota samen met minister Matthias Diependaele, en met Wivina Demeester (oud-minister van Financiën en Begroting en voorzitter van de expert...

20 oktober 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Bestuurlijke aanpak criminaliteit door lokale besturen: conceptnota

Steden en gemeenten ondervinden de impact van georganiseerde misdaad, wat tot een onveiligheidsgevoel bij de inwoners leidt. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in, waarbij ze voorstellen doen om de lokale besturen instrumenten aan te reiken om hiertegen op te treden. Concreet gaat het dan onder andere over meer ondersteuning voor de bestuurlijke handhaving, verhoogde intergemeentelijke samenwerking en toegankelijke databan...

13 oktober 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Seksueel geweld

De leden van de commissie focusten in deze vergadering op het beleidsdomein Justitie en stelden onder andere vragen aan minister Zuhal Demir over het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld en over maatregelen om sexting en stalking aan te pakken.

6 oktober 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan  

De Vlaamse Regering dient haar Vlaamse ontwerpbegrotingsplan in bij de Federale Regering, en ook bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan is de bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van de verordening nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegroti...

22 september 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

SDG Agenda 2030 VN: verslag Rekenhof 

Met de goedkeuring van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling in 2015 legden de Verenigde Naties (VN) zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) vast. Met zijn ‘preparedness review’ voor België onderzocht het Rekenhof hoe de overheden zich uitdrukkelijk engageren en organiseren ten aanzien van Agenda 2030. Zo is nagegaan of de diverse overheden in België een adequaat systeem hebben opgezet...

15 juli 2020 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Advies SERV begrotingsbeleid 2021: gedachtewisseling

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelt jaarlijks een rapport op met daarin adviezen voor de opmaak van de komende begroting van de Vlaamse Gemeenschap. De coronapandemie heeft een enorme impact op de economie en heeft ook een budgettair gat geslagen, wat deze oefening nog moeilijker heeft gemaakt. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Matthias Diependaele en met Danny Van Assche, SERV-voorzitte...

14 juli 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Uitgaventoetsing dienstencheques: gedachtewisseling

De Vlaamse overheid heeft samen met de Europese Commissie een pilootproject opgezet om via de methodiek van de uitgaventoetsing zowel de beleidsimpact als het geheel van de betrokken uitgaven- en inkomstenstromen van een bepaald beleidsdomein van de Vlaamse overheid grondig door te lichten. Hiervoor werden de dienstencheques onder de loep genomen. De beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie enerzijds en Financiën en Begroting anderzijds onders...

7 juli 2020 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Langetermijnvisie op Chinese inmenging in de Vlaamse economie: voorstel van resolutie

China verwerft steeds meer invloed in de Vlaamse economie door zijn stijgende export naar Vlaanderen, door zijn overnamepolitiek van Europese bedrijven, en door een sterk groeiende sector van onderzoek en ontwikkeling. Dit leidt tot een grotere afhankelijkheid van Vlaanderen ten aanzien van China, en ook tot een handelsonevenwicht. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere ...

30 juni 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaams hervormingsprogramma 2020 en het Landverslag België 2020: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering stelt jaarlijks haar hervormingsprogramma op in het kader van het Europees Semester. Dit is een jaarlijkse coördinatiecyclus van drie geïntegreerde procedures binnen de Europese Unie: de EU 2020-strategie, het macro-economisch toezicht en het begrotingstoezicht. Met het Vlaams hervormingsprogramma (VHP) biedt de Vlaamse Regering een antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen 2019-2020 en de Europa 2020-doelstellingen. D...

16 juni 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Uitwisseling gegevens grensoverschrijdende constructies: ontwerp van decreet

Soms worden grensoverschrijdende constructies opgezet om te profiteren van marktinefficiënties. Daarbij worden belastbare winsten verschoven naar gunstigere belastingregimes of de totale belastingdruk van een belastingplichtige wordt verlaagd. Een Europese richtlijn verplicht de lidstaten om gegevens en inlichtingen over deze meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies automatisch uit te wisselen. De belastingautoriteiten kunnen op bas...

9 juni 2020 13.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole 2020

De leden van de commissie zetten de laatste stap in de besprekingen van de begrotingscontrole. Ze hebben kennisgenomen van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies, en stemden in deze vergadering over het ontwerp van aanpassing van de uitgavenbegroting, het ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting, het ontwerp van programmadecreet, én over de bijbehorende amendementen.

26 mei 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole

De leden van de commissie beëindigden de besprekingen van de begrotingscontrole. Jan Debucquoy en Lieven Tydgat van het Rekenhof lichtten hun verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020. Daarna gingen de leden hierover met hen en met minister Matthias Diependaele in debat en ze rondden de bespreking van de begrotingsdocumenten af.

19 mei 2020 13.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole

De Vlaams Codex Overheidsfinanciën bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote impact op de begroting 2020 en volgende jaren. Vorige week lichtte minister Matthias Diependaele toe ...

12 mei 2020 14.00u - Koepel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Inleidende toelichting bij de begrotingsaanpassing 2020

Minister Matthias Diependaele lichtte toe wat deze begrotingsaanpassing inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en per beleidsdomein. De toelichting betrof een globaal overzicht van de maatregelen in de middelenbegroting (inkomsten), de uitgavenbegroting (een overzicht van de maatregelen in de  verschillende beleidsdomeinen) en het begeleidende programmadecreet. Uiteraard heeft de coronapandemie een zeer belangrijke imp...

5 mei 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2019 en corona-addendum

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De coronacrisis heeft de Vlaamse samenleving recent door elkaar geschud, en daarom heeft de Vlaamse Ombudsdienst een addendum geschreven met daarin aandacht voor specifieke problemen die de Vlaamse burgers ondervinden door de inperkingsmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. De leden van de commissie bespraken deze bevindingen en klachten ...

28 april 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Coronacrisis: impact op begroting

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door de ingrijpende maatregelen om de volksgezondheid zoveel mogelijk te vrijwaren, grote gevolgen voor de economie en dus ook voor de Vlaamse begroting. De Vlaamse Regering zal een begrotingsprovisie aanleggen om de impact van de crisis op te vangen. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Matthias Diependaele.  

10 maart 2020 13.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Nudging bij de Vlaamse overheid: gedachtewisseling

Nudging houdt in dat mensen via een duwtje in de rug een keuze kunnen maken zonder dat ze de vrijheid voor een andere optie verliezen. Zodoende kan de overheid sturing geven aan gedrag. Over het gebruik van nudging bij de Vlaamse overheid wisselden de leden van de commissie van gedachten met Peter De Smedt (adviseur Team Gedragsinzichten) en Patrick Vandenberghe (communicatie expert Team Gedragsinzichten).

3 maart 2020 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingsbeleid 2020: evaluatie SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelde een evaluatieverslag op over het begrotingsbeleid 2020 van de Vlaamse Gemeenschap. De SERV focust in dit rapport op een vergelijking van de initiële begroting 2020 met de initiële begroting 2019, om zodoende een analyse te maken van de voornaamste tendensen inzake ontvangsten en uitgaven. De leden van de commissie bespraken dit rapport met minister Matthias Diependaele en met Danny Van ...

11 februari 2020 14.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Gevolgen afschaffing woonbonus op begroting 2020

Door de afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 werden in de tweede helft van 2019 een recordaantal huizen verkocht in Vlaanderen. De verwachting leeft dat het aantal transacties in 2020 zou teruggevallen. Wat betekent de piek van 2019 voor de begroting van dat jaar? Hoe schat minister Matthias Diependaele de terugval in voor de begroting 2020? Was die al ingecalculeerd?

4 februari 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Aanpak huiselijk geweld

Als een dader van intrafamiliaal geweld een huisverbod krijgt opgelegd, moet de Vlaamse Gemeenschap daarvan op de hoogte worden gebracht. Hierdoor kunnen de justitiehuizen de nodige hulpverlening bieden aan de dader. Minister Zuhal Demir kondigde aan dat ze hiervoor 150 justitieassistenten zal aanwerven. Hoe gebeurt de spreiding van die assistenten over de verschillende justitiehuizen? Bestaan er afspraken met de minister van Welzijn over de do...

28 januari 2020 13.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Terugdraaien impact afschaffing woonbonus: voorstel van resolutie

In een voorstel van resolutie vraagt de Vlaams Belang-fractie de Vlaamse Regering om de woonbonus opnieuw in te voeren. In afwachting moeten Vlamingen die bouwgrond kopen om er een eerste woning op te bouwen, door een verlaging van de registratierechten ook dezelfde fiscale voordelen krijgen als diegenen die een eerste woning aankopen. Ten slotte vraagt ze om bij de Federale Regering aan te dringen op een verlaging van de btw op nieuwbouw naar ...

21 januari 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Differentiatie opcentiemen onroerende voorheffing

Vanaf het aanslagjaar 2019 kunnen gemeentebesturen differentiëren in de belasting op onroerend goed, de zogenaamde opcentiemen op de onroerende voorheffing. De stad Leuven wil de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen, maar wil inwoners die eigenaar zijn van een enige woning geheel of gedeeltelijk vrijstellen van deze verhoging. Kan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zo’n uitzondering toekennen? Hoe staat minister Diependaele hie...

14 januari 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Rol Kazerne Dossin

Het Memoriaal Kazerne Dossin in Mechelen, als documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten, wil bijdragen tot de studie en bezinning over mechanismen van uitsluiting, onverdraagzaamheid en racisme in de samenleving. Op donderdag 12 december 2019 besliste het dagelijks bestuur van Kazerne Dossin om de prijsuitreiking van Pax Christi, waar een Midden-Oostenspecialiste bij aanwezig zou zijn, te elfder ure af te gelasten. De motivatie voor d...

7 januari 2020 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Beleidsnota: bespreking

Eind vorig jaar vatten de leden van de commissie de bespreking aan van de beleidsnota Justitie en Handhaving 2019-2024, samen met minister Zuhal Demir. Tijdens deze vergadering zetten ze die bespreking voort.

10 december 2019 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2020

Enkele weken geleden begonnen de besprekingen van de begroting 2020 in de verschillende bevoegdheidscommissies. Vandaag ronden de leden van de commissie Financiën en Begroting de begrotingsbesprekingen af: ze nemen akte van de deelverslagen van de andere commissies en ze stemmen over de begrotingsontwerpen en het deel van het programmadecreet dat aan hun commissie is toegewezen (woonbonus, registratierechten, dienstencheques, besparingen, …)...

3 december 2019 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken onder meer de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2019-2024 en de beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024 met minister-president Jan Jambon. Vervolgens bespreken ze samen met minister Zuhal Demir de beleidsnota Justitie en Handhaving 2019-2024, en ten slotte vervolgen ze hun bespreking van de begrotingsontwerpen en programmadecreet 2020 met minister Matth...

27 november 2019 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Kazerne Dossin: ontslag directeur

Het Memoriaal Kazerne Dossin in Mechelen, als documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten, wil bijdragen tot de studie en bezinning over mechanismen van uitsluiting, onverdraagzaamheid en racisme in de samenleving. Recent nam de algemeen directeur van de Kazerne Dossin ontslag uit zijn functie wegens verschil in visie tussen de raad van bestuur en hemzelf. Hoe is de raad van bestuur samengesteld? Voldoet die samenstelling aan de regels ...

26 november 2019 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Het Rekenhof licht vooreerst zijn verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020. Daarna geeft minister Matthias Diependaele zijn repliek op het verslag van het Rekenhof. Vervolgens volgt een debat over het verslag van het Rekenhof en volgen er tussenkomsten van de commissieleden over de begrotingsontwerpen 2020, de beleidsnota Financiën en 2019-2024 en de meerjar...

19 november 2019 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole 2019 en begroting 2020

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Matthias Diependaele zowel de aanpassing van de begroting 2019 als de begroting 2020, samen met de bijhorende programmadecreten. De minister stelt ook zijn beleidsnota Financiën en Begroting 2019-2024 en de meerjarenraming 2019-2024 voor.

12 november 2019 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingscontrole 2019 en begroting 2020

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele geeft een algemene toelichting over zowel de aanpassing van de begroting 2019 als de begroting 2020.

22 oktober 2019 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Wijziging duolegaten

Via een duolegaat kan een burger in een testament, naast andere erfgenamen, een begunstigde zoals een vereniging zonder winstoogmerk een som geld nalaten op voorwaarde dat die de successierechten betaalt van de andere erfgenamen. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 stelt een wijziging van de huidige regeling rond duo-legaten voorop. De meerjarenplanning 2020-2024 concretiseert dit verder als een stopzetting vanaf 1 januari 2020. De maatr...

15 oktober 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Vlaams Ontwerpbegrotingsplan

De Europese Commissie beoordeelt de ontwerpbegrotingsplannen van alle lidstaten van de eurozone.  De federale regering bezorgt jaarlijks het ontwerpbegrotingsplan aan de Europese Commissie, en het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan is de bijdrage van de Vlaamse Regering aan dat federale ontwerpbegrotingsplan. De commissie bespreekt, onder voorbehoud van indiening, de huidige bijdrage van de  Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan.  

Scroll to top