Het klimaatvraagstuk is tegenwoordig een van de meest besproken thema’s in het Vlaams Parlement. Het komt dan ook regelmatig aan bod in de plenaire vergadering. Het debat gaat onder meer over maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen, het energieverbruik te rationaliseren en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Naast de formulering van beleidsvoorstellen voor eigen bodem, is de blik ook gericht op interparlementair overleg en internationaal engagement. Zo kwam er tijdens de 2014-2019,  n.a.v. het akkoord van Parijs, een Vlaamse Klimaatcommissie tot stand. Die speelde met de andere assemblees van het land een belangrijke rol in de kritische bevraging van beleidsactoren en de voorbereiding van een robuust klimaatbeleid.

In het zittingsjaar 2019-2020 zette een delegatie van vijftien leden van het Vlaams Parlement deze werkzaamheden voort. Zij deden dat binnen het kader van de Interparlementaire Klimaatdialoog die op initiatief van de Kamer van start ging, en nog steeds plaatsvindt.

In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Als interdisciplinaire problematiek bij uitstek, komen klimaatkwesties bovendien in diverse vaste commissies (bv. de commissies Leefmilieu, Landbouw, Mobiliteit enz.) aan de orde. Aandachtspunten en bevoegdheidsdomeinen die binnen het klimaatthema behandeld worden, zijn:

 • Afvalstoffenbeleid
 • Bodembeleid
 • Duurzame ontwikkeling
 • Eco-fiscaliteit
 • Eco-landbouw en -visserij
 • Energie
 • Groene economie
 • Innovatie
 • Internationale samenwerking
 • Klimaateducatie
 • Mobiliteit
 • Natuurbescherming
 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Stedenbeleid
 • Waterbeleid
 • Wonen

Parlementaire initiatieven

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Scroll naar boven