De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) wil de diverse uitgavenposten van de Vlaamse Begroting doorlichten en kritisch bekijken. Het is de bedoeling om de publieke financiën efficiënter en effectiever te maken.

Wat is de VBH?

De VBH moet ertoe leiden dat de evaluatie van het beleid en de toetsing van de uitgaven structureel een plaats krijgen in het beleids- en be­grotingsproces. Daarbij moeten wetenschappelijk onderbouwde inzichten een belangrijke rol spelen. Die inzichten kunnen bestaan uit reeds uitgevoerd onderzoek maar kunnen ook nieuw onderzoek vergen. Bovendien zal telkens ook medewerking vanuit de departementen en diensten van beleidsdomeinen vereist zijn.

Er zijn verschillende manieren waarop de wetenschappelijk onderbouw tot stand kan komen:

  1. in eigen beheer: de beleidsdomeinen kunnen beslissen om de uitgavendoorlichting met behulp van externe experten in eigen beheer te doen;
  2. via een steunpunt: de beleidsdomeinen kunnen beslissen om de doorlichting de laten uitvoeren door een van de bestaande steunpunten;
  3. via een beroep op de raamovereenkomst in het kader van de VBH. Een departement of agentschap treedt dan op als besteller en plaatst de bestellingen in lijn met het plan van aanpak van de projectgroep;
  4. door een combinatie van voorgaande mogelijkheden.

De Vlaamse Brede Heroverweging wordt uitgevoerd door op autonome wijze door de Vlaamse administratie, los van de Vlaamse Regering. Om de wisselwerking tussen onderzoekers en de betrokken partners te bewerkstelligen, wordt een evenwichtige structuur opgezet. Elke uitgavendoorlichting moet binnen de respectieve beleidsdomeinen worden opgevolgd via een projectgroep terwijl een overkoepelende stuurgroep het zicht behoudt op alle uitgavendoorlichtingen en die ook opvolgt. De projectgroepen rapporteren aan de stuurgroep.

Wat is de rol van het Vlaams Parlement in de VBH?

Het Vlaams Parlement volgt nauwgezet de uitvoering van de Vlaamse Brede Heroverweging.

Bespreking van de rapporten van de VBH

Vragen om uitleg aan de minister van Begroting

Vragen in de beleidscommissies

Wat zijn de resultaten (tot nu toe) van de VBH?

De Vlaamse overheidsdiensten hebben tot nu toe al de volgende rapporten ingediend. Op basis van die rapporten zullen de uitgaven opnieuw worden bekeken. Het resultaat daarvan komt in de begrotingen.

Eindrapporten Projectgroepen

Eindrapporten Stuurgroep

Externe Studies

Relevante thema's

Thema Financiën

Financiën

Thema Begroting

Begroting

Vlaamse Administratie

Scroll to top