Search in Vlaams Parlement

De verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot verregaande maatregelen in binnen- en buitenland. Op donderdag 12 maart 2020 kondigde de Nationale Veiligheidsraad in België de ‘federale fase van het crisisbeheer’ af. De verschillende overheden werken sindsdien samen in de Nationale Veiligheidsraad om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en de gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen voor te bereiden. Om burgers en ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, heeft de Vlaamse overheid verschillende maatregelen genomen binnen diverse bevoegdheden. In dit dossier worden de parlementaire documenten in verband met het Vlaamse coronabeleid samengebracht en verwijzingen naar bijkomende informatie opgenomen.

Parlementaire werking

Het Vlaams Parlement bleef tijdens de coronacrisis met volledige bevoegdheden verder werken, ook tijdens het paasreces, maar op een andere manier:

  • de plenaire vergaderingen op woensdag vinden plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen;
  • de commissiewerkzaamheden gebeuren voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats.

Commissie ad hoc

De plenaire vergadering van 27 mei 2020 keurde de oprichting goed van een Commissie ad hoc ter evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en tot opzetten van een postcoronatraject. Deze tijdelijke commissie heeft als opdracht een evaluatie op te maken van de voorbije coronacrisisperiode, hieruit de nodige lessen te trekken voor de toekomst, en eerste aanzetten te geven voor een postcoronatraject.

De Commissie ad hoc zal een maatschappelijke beleidsnota (een document waarin het parlement een maatschappelijke problematiek grondig analyseert) opstellen ter voorbereiding van het themadebat in de plenaire vergadering.

Tijdens de plenaire vergadering van 3 juni 2020 werden de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Commissie ad hoc verkozen en werd een naamswijziging  goedgekeurd: Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid.

Voorstellen en ontwerpen van decreet

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het Vlaams Parlement een aantal voorstellen en ontwerpen van decreet goedgekeurd waarmee de coronamaatregelen mogelijk werden gemaakt. Hieronder een overzicht.

18 maart 2020:

1 april 2020:

15 april 2020:

6 mei 2020:

13 mei 2020:

20 mei 2020:

(Dit voorstel van decreet verving het voorstel van decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, goedgekeurd op 6 mei 2020.)

10 juni 2020

17 juni 2020

8 juli 2020

15 juli 2020

30 september 2020

25 november 2020

16 december 2020

10 februari 2021

24 februari 2021

3 maart 2021

31 maart 2021

28 april 2021

23 juni 2021

19 juli 2021

29 september 2021

29 oktober 2021

21 december 2021

26 januari 2022

2 februari 2022

Voorstellen van resolutie

Het Vlaams Parlement keurde de volgende resoluties goed m.b.t. het coronabeleid:

20 mei 2020

10 juni 2020

15 juli 2020

7 oktober 2020

18 november 2020

16 december 2020

30 juni 2021

8 december 2021

Actualiteitsdebatten en gedachtewisselingen in de plenaire vergadering

In de plenaire vergadering vonden een aantal actualiteitsdebatten en een gedachtewisseling plaats:

Gedachtewisselingen in de commissies

Meer informatie

Federaal niveau

Vlaams niveau

Internationaal niveau

Relevante themas

Gezondheid

Scroll to top