Dit dossier bevat alle informatie over de documenten van de begroting 2023, hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen zijn. Op deze pagina staan ook de beleids- en begrotingstoelichtingen 2023 van de Vlaamse ministers met de beleidsplannen voor het komende begrotingsjaar.

De begroting in het kort

Beleids- en Begrotingstoelichtingen (BBT's) 2023 per commissie

  Beleids- en begrotingstoelichting

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën,  Begroting en Justitie

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Tijdschema van de behandeling van de begroting

Het parlement moet de begroting goedkeuren voor het begin van 2023. Daarom is er een strikte timing uitgewerkt om de begroting te behandelen.

eind oktober 2022

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting, de Beleids- en Begrotingstoelichtingen en het programmadecreet  in bij het Vlaams Parlement.

november 2022

De vakcommissies bespreken de onderdelen van de uitgavenbegroting en het programmadecreet waarvoor ze bevoegd zijn.
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting bespreekt ook de middelenbegroting.

december 2022

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting neemt kennis van de werkzaamheden van de andere commissies, en houdt de slotstemming over de middelen- en de uitgavenbegroting.

december 2022

De plenaire vergadering bespreekt het geheel van de begrotingsontwerpen, en houdt de eindstemmingen.

Achtergrond bij het begrotingsproces en de begrotingsdocumenten

Prestatiebegroting

Vanaf het begrotingsjaar 2019 is de structuur van de begroting hervormd om te komen tot een prestatiebegroting. Budgetten worden eenduidig gekoppeld aan doelstellingen en bijbehorende indicatoren. Deze hervorming heeft gevolgen voor de bespreking van de begroting. 

Meer informatie over de prestatiebegroting is te vinden in de brochure van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid. 

Klikmodel

De digitale tool van het klikmodel maakt de begrotingsdocumenten digitaal toegankelijker voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers en zorgt ervoor dat ze begrotingsbesprekingen kunnen voorbereiden zonder een papierberg te moeten doornemen. De tool is in ontwikkeling. Voor het klikmodel is een handleiding beschikbaar. Die kunt u consulteren via de tool zelf.

Het klikmodel is te consulteren op de site van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid.  De versie van de begroting voor 2023 is in de loop van november beschikbaar. 

Wikipediamodel

Het wikipediamodel is bedoeld om de toelichtingen bij de begrotingen te verduidelijken. In de proefversie die nu online staat wordt er gewerkt met de algemene toelichting. Later kunnen ook andere relevante documenten toegevoegd worden. Er is de afgelopen jaren werk gemaakt van een duidelijkere opbouw van de algemene toelichting, van bijkomende toelichtingen en een toegankelijker taalgebruik. Bovendien heeft het wikipediamodel nog een extra laag: jargonwoorden in de tekst waaronder u stippellijnen ziet, worden verklaard door er met de muisknop over te bewegen. 

Het wikipediamodel  is op dit moment enkel beschikbaar voor de begroting van 2019. 

Relevante thema's

Financiën

Begroting

Scroll to top