Stemmen bij volmacht

Wie mag een volmacht geven?

In onderstaande tabel staat wie een volmacht mag geven en welk attest daarvoor nodig is. 

Soort kiezer

Benodigd attest

Wie ziek is of door een handicap niet naar het stembureau kan gaan of gebracht worden

Medisch attest

Wie om beroeps- of dienstredenen niet naar zijn stembureau kan gaan

Attest van de werkgever

Wie op de dag van de verkiezing om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft (en de gezinsleden die daar met hem verblijven)

Attest van de werkgever

Schippers, marktkramers of kermisreizigers en de gezinsleden die met hen samenwonen

Attest van de burgemeester van de gemeente waar ze in het bevolkingsregister zijn ingeschreven: de burgemeester bevestigt dat de betrokkene dat beroep uitoefent

Wie op de dag van de verkiezing als gevolg van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert

Attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft

Wie zich door zijn geloofsovertuiging niet in het stembureau kan aanmelden

Attest van de religieuze overheid

$tudenten die om studieredenen niet naar het stembureau kunnen gaan

Attest van de studie-instelling

Wie om een andere reden op de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland verblijft en zich niet in het stembureau kan aanmelden

Attest van de burgemeester: de burgemeester stelt, op grond van bewijsstukken (vervoersbewijzen, reservatie van buitenlands verblijf e.d.) of wanneer de kiezer dergelijke bewijsstukken onmogelijk kan voorleggen (bv. autovakantie zonder gereserveerde verblijfplaats) op grond van een verklaring op erewoord, vast dat de kiezer zich op de dag van de verkiezingen niet in het stembureau kan aanmelden

Wie kan een volmacht krijgen?

  • Je mag vrij kiezen wie je stem bij volmacht uitbrengt: de gemachtigde hoeft geen familielid te zijn of niet in dezelfde gemeente te wonen.

  • De gemachtigde moet zelf stemgerechtigd zijn.

  • Een gemachtigde mag maar één stem bij volmacht uitbrengen.
    Met andere woorden: als je met verschillende personen op reis gaat, moet elke medereiziger een andere gemachtigde aanduiden.

Procedures

De volmacht krijgen:

  • De volmacht wordt opgesteld op een standaardformulier dat kosteloos verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur.
  • De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde
  • Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend.

Gaan stemmen met een volmacht:

  • Op de dag van de stemming ga je naar het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever vermeld staat: de stem van de volmachtgever moet uitgebracht worden in het stembureau dat vermeld staat op de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • Je toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten: de oproepingsbrief van de volmachtgever, de volmacht, je identiteitskaart, je eigen oproepingsbrief en het attest.
Scroll to top