Search in Vlaams Parlement

Hoe werkt de plenaire vergadering?

 

  plenaire 2018

  De plenaire vergadering is de voltallige vergadering van alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers en is het hoogste orgaan van het Vlaams Parlement. De plenaire vergadering vergadert in de Koepelzaal. Daar houdt de plenaire vergadering de eindstemming over de decreten, resoluties en moties van het parlement.

  Wat doet de plenaire vergadering?

  1. De plenaire vergadering onderzoekt na iedere parlementsverkiezing de geloofsbrieven van de verkozenen. Ze vaardigt 29 Vlaamse volksvertegenwoor­digers af naar de Senaat. Die zetelen daar als deelstaatsenatoren.
  2. De plenaire vergadering verkiest en ontslaat de leden van de Vlaamse Regering. Ze bespreekt het regeerakkoord en stemt erover. Elk jaar debatteert de plenaire vergadering over de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering en over de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Ze keurt die begroting ook goed.
  3. De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen en voorstellen van decreet en houdt er de eindstemming over. De commissies van het Vlaams Parlement hebben die bespreking al eerder voorbereid in een kleinere groep.
  4. De plenaire vergadering controleert het werk van de Vlaamse Regering door actuele vragen te stellen en de ministers te interpelleren. Ook tijdens actualiteitsdebatten kunnen de Vlaamse ministers aan de tand worden gevoeld over hun beleid. De plenaire vergadering kan de ministers opvorderen indien ze niet aanwezig zijn.
  5. De plenaire vergadering debatteert over belangrijke onderwerpen die in de Vlaanderen leven. Ze doet dat via themadebatten en actualiteitsdebatten en via de goedkeuring van voorstellen van resolutie.
  6. Indien nodig kan de plenaire vergadering een onderzoekscommissie oprichten die met gerechtelijke bevoegdheden een bepaalde problematiek grondig kan doorlichten.
  7. De plenaire vergadering kan iemand verkiezen of als kandidaat voordragen voor een aantal functies bij de wetgevende en uitvoerende macht zoals bij het Vlaams Vredesinstituut, de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie of het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme.
  8. De plenaire vergadering kan een belangenconflict inroepen of in beroep gaan bij het Grondwettelijk Hof tegen een wet, decreet of ordonnantie van een ander parlement in België. Die wet, decreet of ordonnantie kan daardoor geheel of gedeeltelijk vernietigd worden.
  9. De plenaire vergadering neemt een aantal beslissingen over de interne werking van het Vlaams Parlement:
   • ze stelt het Reglement en het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers vast
   • ze verkiest het Bureau en de commissies
   • ze benoemt de griffier die aan het hoofd staat van het Algemeen Secretariaat
   • ze keurt de begroting en de eindrekening van het Vlaams Parlement goed
   • ze bepaalt hoeveel personeel er voor de Diensten van het Vlaams Parlement werkt en onder welke voorwaarden
  plenaire vergadering

  Wekelijkse vergadering op woensdag

  1. Het vragenuurtje

  De regering beantwoordt de actuele vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Die kunnen vragen stellen over de actualiteit. Tot de ochtend van de vergadering zelf kunnen ze vragen indienen.
  Als er veel vragen over hetzelfde onderwerp zijn, kan de voorzitter of het Uitgebreid Bureau beslissen dat over dat onderwerp een actualiteitsdebat te houden.

  2. De besprekingen van decreten en resoluties

  Na het vragenuurtje bespreekt de plenaire vergadering decreten of resoluties.

  • Eerst brengt de verslaggever van de commissie verslag uit over de bespreking in de commissie
  • Daarna discussiëren de volksvertegenwoordigers over de teksten.

  3. De stemmingen

  De plenaire vergadering sluit af met stemmingen:

  • over de decreten of resoluties die besproken zijn
  • over de moties met standpunten of aanbevelingen van de volksvertegenwoordigers. 
   Die moties zijn meestal het gevolg van een interpellatie in een commissie, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van een actualiteitsdebat, of een andere bespreking.

  Bij de bespreking van de begroting of andere belangrijke zaken, kan de plenaire vergadering op andere momenten vergaderen. Sommige vergaderingen liggen ook vast: de openingsvergadering van elk parlementair jaar bijvoorbeeld, vindt plaats op de vierde maandag van september.

  Scroll to top