Search in Vlaams Parlement

Hoe kan het Vlaams Parlement invloed uitoefenen op Europa?

Plenaire vergadering in de koepelzaal

De volksvertegenwoordigers kunnen zich op verschillende manieren informeren over Europese zaken.

  • Volksvertegenwoordigers kunnen gedachtewisselingen of hoorzittingen houden met ministers, Europese ambtenaren of andere specialisten over Europa.
  • Elke 6 maanden brengt de Vlaamse Regering verslag uit over de Europese dossiers die belangrijk zijn voor Vlaanderen.
  • Maandelijks rapporteert de Vlaamse minister voor Buitenlands Beleid over EU-dossiers.
  • Het Infopunt Europa bezorgt aan de commissies alle wetgevingsvoorstellen en documenten van de Europese Commissie.
  • Het Europees Parlement en de parlementen van de lidstaten die voorzitter zijn van de EU organiseren vergaderingen voor leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen.

Het Vlaams Parlement kan invloed uitoefenen op Europa door de Vlaamse Regering en de Vlaamse ministers te controleren door schriftelijke of mondelinge vragen te stellen aan de ministers en door interpellaties, moties en resoluties in te dienen.

  • Het Europese beleid van de Vlaamse Regering en de algemene Europese dossiers worden behandeld in de Commissie Buitenlandse en Europese aangelegenheden.
  • De beleidscommissies behandelen de Europese dossiers op hun domein. Zo volgt en controleert de Commissie voor Leefmilieu het Europese milieubeleid.
Scroll to top