Search in Vlaams Parlement

Financieel statuut

Het Vlaams Parlement bepaalt de vergoeding die aan zijn leden en aan de leden van het Bureau wordt toegekend. Deze vergoeding zorgt ervoor dat de parlementsleden tijdens de uitoefening van hun mandaat ook financieel onafhankelijk zijn.

Het Vlaams Parlement bepaalt de vergoeding die aan zijn leden en aan de leden van het Bureau wordt toegekend. Deze vergoeding zorgt ervoor dat de parlementsleden tijdens de uitoefening van hun mandaat ook financieel onafhankelijk zijn.

Parlementaire vergoeding

De parlementaire vergoeding bestaat uit

  • een volledig belastbare vergoeding, die gelijk is aan het basissalaris van een Staatsraad van de Raad van State,
  • een belastingvrije forfaitaire terugbetaling van kosten, vastgelegd op 28% van het brutobedrag van de parlementaire vergoeding, voor alle kosten en lasten die verbonden zijn aan de uitoefening van een parlementair mandaat.

De vergoeding wordt verminderd wanneer het parlementslid regelmatig afwezig is tijdens plenaire vergaderingen waarop stemmingen geagendeerd staan.

De parlementsvoorzitter, de leden van het Bureau, de fractievoorzitters en de commissievoorzitters hebben recht op een aanvullende vergoeding.

Op het einde van hun politieke loopbaan hebben de parlementsleden recht op een uittredingsvergoeding. De periode waarin ze recht hebben op die vergoeding hangt af van de duur van hun politieke loopbaan, maar kan nooit meer dan 24 maanden bedragen.

De parlementsleden hebben recht op ondersteuning (kantoorruimte en -materiaal, laptop e.d.). Ze kunnen één of meerdere administratieve medewerkers in dienst nemen om hen te helpen bij het parlementaire werk. 

Het pensioen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers is niet bij wet geregeld. Zij genieten een specifiek parlementair pensioen op basis van een pensioenreglement dat door het Vlaams Parlement is vastgelegd. Sinds mei 2017 zijn de pensioenleeftijd en de berekening van het pensioen dezelfde als voor statutaire en contractuele medewerkers van het parlement. Er geldt een overgangsregeling voor de pensioenrechten opgebouwd in het verleden tot en met het einde van de zittingsperiode 2014-2019.

Toekenning van administratieve medewerkers

De Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben recht op een aantal administratieve medewerkers.

Scroll to top