Terug naar overzicht

Motie tot instelling van een belangenconflict

Korte verklaring

In een motie tot instelling van een belangenconflict stelt het Vlaams Parlement dat zijn belangen worden geschaad door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie (een Brusselse wet) of door een amendement, dat wordt behandeld bij een ander parlement. Ook de andere parlementen kunnen dat doen.

Uitgebreide verklaring

In een motie tot instelling van een belangenconflict stelt het Vlaams Parlement dat zijn belangen worden geschaad door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie (een Brusselse wet) of door een amendement, dat wordt behandeld bij een ander parlement. Ook de andere parlementen kunnen dat doen.

Als het Vlaams Parlement die motie met ten minste drie vierde van de stemmen goedkeurt, wordt de procedure in de andere parlementaire vergadering voorlopig stopgezet (geschorst) om overleg te kunnen plegen. Als dat overleg geen oplossing oplevert, wordt de zaak voorgelegd aan de Senaat, die een advies geeft aan het Overlegcomité. Het Overlegcomité neemt vervolgens de beslissing.

Bij een belangenconflict met Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat wordt het conflict rechtstreeks bezorgd aan het Overlegcomité.

Terug naar overzicht
Scroll to top