Search in Vlaams Parlement

Omzetting Europese mediarichtlijnen

media

Het mediabeleid wordt voor een wezenlijk deel gestuurd vanuit Europa. Daarom had de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zich al in 2020 intensief geïnformeerd over de aangepaste Europese richtlijn over audiovisuele mediadiensten (AVMD), waarmee de Vlaamse decreten tegen het einde van hetzelfde kalenderjaar gestroomlijnd moesten worden (zie jaarverslag 2019-2020).

Onder meer door de coronacrisis kon de Vlaamse Regering het ontwerp tot wijziging van het Mediadecreet pas na de oorspronkelijke Europese deadline indienen, in het voorjaar van 2021. In de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport noemde minister Benjamin Dalle het de meest ingrijpende aanpassing in de mediawetgeving voor de huidige zittingsperiode. Het ontwerp van decreet zorgt onder meer voor een gelijker speelveld tussen traditionele en nieuwe mediavormen, voor de bescherming van minderjarigen en het weren van schadelijke content, en voor een betere vindbaarheid van Vlaamse en Europese content op de interfaces van media-aanbieders. De minister wees ook op de pioniersrol die Vlaanderen destijds heeft gespeeld met zijn regels over de signaalintegriteit, die Europa intussen heeft overgenomen. Amendementen van Vooruit om een algemeen verbod op reclame voor kansspelen toe te voegen, vonden geen meerderheid.

De meerderheidsfracties en het Vlaams Belang stemden voor het ontwerp van decreet, de andere oppositiefracties onthielden zich.

Al in juni 2021 volgde een nieuwe aanpassing van het Mediadecreet aan een Europese richtlijn, ditmaal aan het Europees Wetboek voor Elektronische Communicatie. Het gaat om een overwegend technisch dossier, dat onder meer de marktmacht van netbeheerders binnen bepaalde grenzen houdt en de ‘must carry’-regels wijzigt.

Herbekijk en lees

  • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle over de stand van zaken van de omzetting van de Europese audiovisuele mediarichtlijn (15 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van donderdag 25 februari en donderdag 4 maart 2021 en lees het verslag

Herbekijk de hoorzitting in de commissie van 25 februari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 17 maart 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

Lees het ontwerp  van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 22 juni 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 30 juni 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

Scroll to top