Search in Vlaams Parlement

Legislatuurverslag 2014-2019

plenaire 2018

Het Legislatuurverslag 2014-2019 van het Vlaams Parlement bevat vooreerst een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten van de werking van het Vlaams Parlement, op basis van de uitvoering van het beleidsplan 'Plenum 2.0 2014-2019'. Vervolgens focust het verslag op de voornaamste transversale thema’s die op politiek vlak veel aandacht kregen. De meest opvallende thema's op het vlak van het wetgevend werk zijn tot slot gebundeld per beleidsdomein.

Werking Vlaams Parlement

Vlaams Parlement/Vlaamse Regering

Voorzitter

Transversale thema's

Brexit

Discriminatie

Klimaat

Alternatieve financiering overheidsinvesteringen

Grensoverschrijdend gedrag

Radicalisering

 

Beleidsdomeinen (alfabetisch)

Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

 • Fiscale hervormingen
 • Erf- en schenkbelastingen
 • Hervorming verkooprecht en registratiebelasting
 • Lagere lasten op arbeid
 • Kritische commentaren op de belastinghervormingen
 • Burgerparticipatie
 • Begrotingsbeleid
 • Strategische adviesraden

Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

 • Integratie OCMW in gemeente
 • Decreet over het lokaal bestuur
 • Afgeslankte taakstelling voor de provincies
 • Vlaams Bestuursdecreet

Brussel en de Vlaamse Rand

 • Vlaamse sociale bescherming in Brussel
 • Hoeveel geld heeft Vlaanderen veil voor zijn hoofdstad?
 • Vlaamse Rand steeds meer onder druk

Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

 • Vlaanderen in Europa en de Wereld
 • Vlaams Parlement keurt als eerste CETA goed
 • Een verbeterd Wapenhandeldecreet
 • Een nieuw Logiesdecreet
 • Decreet 'Iedereen verdient vakantie'

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Georganiseerd sporten
 • Hervorming van het radiolandschap en invoering van digitale radio
 • Cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen
 • Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan

Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

 • Doelgroepenbeleid en hervorming activeringsmaatregelen
 • Schorsing en doorstart voor het Nieuwe Maatwerkdecreet
 • Hervorming van de agentschappen en aanzienlijk meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling

Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

 • Invoering van een brede weersverzekering voor de land- en tuinbouw

Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

 • Klimaatdebat
 • Hernieuwbare energie
 • De moeizame weg naar een beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
 • Verbod op pelsdieren, dwangvoederen en onverdoofd slachten

Mobiliteit en Openbare Werken

 • Kilometerheffing voor vrachtwagens: JA. Kilometerheffing voor personenwagens: ?
 • Toekomstverbond: walk and don’t look back?
 • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid
 • Verkeersveiligheid

Onderwijs

 • Nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs
 • Zuurstof voor het deeltijds kunstonderwijs
 • Niet meer kamperen aan de schoolpoort
 • Schoolinfrastructuur

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 • Groeipakket
 • Jeugddelinquentierecht
 • Vlaamse sociale bescherming

Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen

 • Vlaams Woninghuurdecreet en aanpassingen van decreten inzake woonbeleid
 • Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 en de bijsturing ervan

 

Statistieken

Samen met het Legislatuurverslag 2014-2019 worden ook de statistieken over de werking van het Vlaams Parlement van de afgelopen legislatuur volledig geüpdatet. Door het gebruik van de open data kan de gebruiker deze informatie naar eigen believen opvragen.

Bekijk de volledige statistieken op de pagina Statistieken en jaarverslagen.

Scroll to top