Search in Vlaams Parlement

Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Het Vlaamse Landbouwbeleid oriënteert zich grotendeels onder de koepel van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De brexit was dan ook een terugkerend thema in de commissiebesprekingen (zie “De brexit zorgt ook in het Vlaams Parlement voor beroering”). Het naleven van de klimaatdoelstellingen en de impact van klimaatverandering op de landbouwactiviteiten, was eveneens een gevoelig onderwerp. Natuurverschijnselen zijn moeilijk te voorspellen, maar cruciaal voor het slagen of mislukken van de oogst. Het is dan ook een terechte zorg van het landbouwbeleid om in uitzonderlijke omstandigheden het bedrijfsrisico voor de landbouwer te beperken.

landbouw graanhalmen

Invoering van een brede weersverzekering voor de land- en tuinbouw

Vóór de zesde staatshervorming was de federale overheid bevoegd voor het vergoeden van schade aan gewassen, die wordt veroorzaakt door landbouwrampen zoals uitzonderlijke droogte, regen, vorst of hagel. De landbouwer kon dan een beroep doen op het Landbouwrampenfonds om een deel van de opgelopen teeltschade te recupereren, op voorwaarde dat het natuurverschijnsel door de overheid officieel als een ramp werd erkend.

Door de zesde staatshervorming werden de gewesten bevoegd voor het vergoeden van schade die op hun grondgebied wordt veroorzaakt door landbouwrampen. De Vlaamse Regering gaf in haar regeringsverklaring 2014-2019 aan dat de werking van het Landbouwrampenfonds geoptimaliseerd moest worden en dat de administratieve afhandeling eenvoudiger en sneller moest verlopen. Omdat de klimaatopwarming steeds vaker rampen met grotere schade veroorzaakt, was het ook onzeker of de voorziene middelen in het rampenfonds volstaan. Bij het opmaken van de jaarlijkse begroting is het immers moeilijk te voorspellen welke rampen zich in de toekomst voordoen en welke schadevergoedingen er dus uitbetaald moeten worden. De regeringsverklaring stelde daarom dat er garanties moesten komen op voldoende middelen en dat onderzocht moest worden of een weersverzekering haalbaar is.

In het Vlaams Parlement werden hierover vragen om uitleg gesteld aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw:

Met het oog op het invoeren van een nieuwe regeling werd het uitkeren van teelt- en oogstschade binnen het Landbouwrampenfonds opgeheven. Dit gebeurde via artikel 35 van het ontwerp van decreet tot begeleiding van de begroting 2019.

Vervolgens werd op 1 februari 2019 het voorstel van decreet ingediend houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest. Omdat dit voorstel van decreet zowel financiële- als landbouwaspecten bevat, werd het besproken in Verenigde Commissies voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Het voorstel van decreet werd aangenomen op 27 maart 2019 en bepaalt dat landbouwers voor teelt- en oogstschade een ‘brede weersverzekering’ kunnen afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Het Vlaams Rampenfonds krijgt hierbij een tussenrol en draagt tot 2025 een deel van de verzekeringspremie van de landbouwers. Het waarborgt in uitzonderlijke omstandigheden ook de uitbetaling van de schadevergoedingen indien de verzekeraar in gebreke blijft of als die in een bepaald kalenderjaar meer dan 100 miljoen euro tegemoetkomingen moet uitbetalen.

 

Nuttige info:

Scroll to top