Search in Vlaams Parlement

Kwaliteit sociale woningbouw

sociale woningen

In februari berichtte de pers over de vermeende gebrekkige kwaliteit van de sociale woningbouw in Vlaanderen en over mogelijk frauduleuze faillissementen van aannemers. Daardoor zouden sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) met hoge kosten worden geconfronteerd. In de vergadering van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van 29 maart 2018 stelde een aantal volksvertegenwoordigers daarover vragen om uitleg aan minister Liesbeth Homans. In diezelfde vergadering vond een gedachtewisseling plaats met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

De uitgenodigde organisaties hebben het beeld rechtgezet dat in de pers werd geschetst. De minister verklaarde dat de Vlaamse overheid sterk investeert in sociale huisvesting en onderzoekt hoe de SHM’s hun overheidsopdrachten nog doelmatiger kunnen laten verlopen.

Lees en herbekijk

Scroll to top