Search in Vlaams Parlement

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan

jeugd jongeren

Vlaamse bevoegdheden als onderwijs, mobiliteit, werk, gezondheid, welzijn, ruimte, leefmilieu, wonen, armoedebestrijding, gelijke kansen, cultuur, media en sport hebben een directe impact op het dagelijkse leven, en dat geldt zeker ook voor de kinderen en jongeren in onze samenleving. De Vlaamse overheid wil bewust het belang van jonge mensen dienen. Traditioneel bundelde de Vlaamse Regering het jeugdaspect van al haar beleidsdomeinen in jeugdbeleidsplannen. In 2004 en 2011 ontwierp ze eveneens een Vlaams Actieplan Kinderrechten, dat zich specifiek met het rechtenaspect inlaat en dat geënt is op het VN-Kinderrechtencomité. Vanaf de huidige regeerperiode bundelt de regering beide aspecten, het algemene jeugdbeleid en het kinderrechtenbeleid, in één Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP).

Op 1 februari 2018 boog de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zich samen met Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz over de tussentijdse evaluatie van het huidige JKP 2015-2019. Een bevinding was dat het format, met twaalf strategische doelstellingen en liefst 211 acties, beter kan worden vervangen door een nieuwe formule. Bij voorkeur schuift het plan een kleiner aantal doelstellingen naar voren om ze heel prioritair in de praktijk te brengen. Op 12 juli wijdde de commissie een aparte gedachtewisseling aan dat nieuwe format voor het JKP in de volgende regeerperiode. Naast minister Gatz kwamen ook de kinderrechtencommissaris en de Vlaamse Jeugdraad aan het woord.

Lees en herbekijk

Scroll to top