voorzitter Liesbeth Homans

Voorwoord

Tijdens het afgelopen parlementaire jaar 2021-2022 bleef de wereldwijde Covid-pandemie nog voor lange tijd onze manier van werken in het parlement uitdagen. Ondanks de beperkende maatregelen zijn we de ministers ter verantwoording blijven roepen en zijn we consequent beslissingen blijven nemen. Kortom, we hebben er doorheen heel de Covid-pandemie steeds voor gezorgd dat de democratie optimaal bleef functioneren. Van virtuele tot hybride commissievergaderingen: we hebben een grote flexibiliteit ontwikkeld om op de beperkingen te reageren. 

Ondertussen dienden zich nieuwe crisissen aan: de oorlog in Oekraïne, de torenhoge energieprijzen, de inflatie … met gevolgen voor iedere Vlaming. Al deze crisissen waarvan de gevolgen elkaar overlappen, hebben het parlementaire werk als nooit tevoren in de schijnwerpers gezet en verplichtten het Vlaams Parlement meer dan ooit zijn kracht te tonen in wendbaarheid en in het zoeken naar antwoorden. 

De activiteitsgraad in het Vlaams Parlement geeft aan dat dit geen loze woorden zijn. Tijdens het afgelopen jaar behandelde het parlement 98 ontwerpen van decreet,  44 voorstellen van decreet en liefst 100 resoluties. Er werden niet minder dan 7.161 schriftelijke vragen ingediend en 3.093 mondelinge vragen gesteld. De plenaire vergadering kwam 46 keer samen in de Koepelzaal gedurende 235 uren en de commissies vergaderden in totaal gedurende 1.914 uren tijdens 642 vergaderingen. 

Tegenover de grote wereldcrisissen, werden we ook geconfronteerd met lokale problemen. Zo had de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS in het voorbije parlementaire jaar enorm veel weerklank en installeerden we de Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang.  

Te midden van de coronacrisis en de voortgang van deze talrijke parlementaire activiteiten vierde het Parlement zijn 50e jaar, een bijzondere gelegenheid die door de coronamaatregelen niet de volle aandacht kreeg die het verdiende. Toch hebben we getracht met een aantal activiteiten deze bijzondere verjaardag in de schijnwerpers te zetten. 

Ik wil alle medewerkers van het parlement bedanken voor de permanente ondersteuning en voor hun enthousiasme die wij, Vlaamse volksvertegenwoordigers, in de voorbije en huidige uitdagende omstandigheden mochten en mogen ondervinden.  

Ondanks de wereldwijde crisissen, heb ik er alle vertrouwen in dat ons Vlaams Parlement sterker en veerkrachtiger dan ooit hier uit zal komen en dat we onze democratische belofte aan de Vlaming blijvend kunnen nakomen. 

Liesbeth Homans 
Voorzitter Vlaams Parlement 

Dit jaar in het Vlaams Parlement

Opening parlementair jaar

Het Vlaams Parlement komt van rechtswege bijeen op de vierde maandag van september voor de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Op 27 september 2021 vond de opening plaats van het parlementaire jaar 2021-2022.

De Septemberverklaring

Minister-president Jan Jambon legde tijdens de openingsvergadering van het Vlaams Parlement op 27 september 2022 de jaarlijkse Septemberverklaring van de Vlaamse Regering af. 

Wijzigingen in regering en parlement

In het zittingsjaar 2021-2022 vonden een aantal wijzigingen plaats in de samenstelling van het Vlaams Parlement. 

Beslissingen m.b.t. de werking van het parlement

In het zittingsjaar 2021-2022 vonden een aantal beslissingen plaats m.b.t. de werking van het Vlaams Parlement. 

Beleidsdomeinen

Onderwerpen

 • Armoedebeleid

 • Begroting

 • Brussel en Vlaamse Rand

 • Buitenlands beleid

 • Cultuur

 • Dierenwelzijn

 • Economie

 • Energie

 • Financiën

 • Gelijke kansen

 • Gezondheid

 • Inburgering

 • Landbouw en Visserij

 • Lokale overheden

 • Media

 • Mobiliteit en Verkeer

 • Natuur en Milieu

 • Onderwijs en Vorming

 • Onroerend erfgoed

 • Ruimtelijke ordening

 • Sociale economie

 • Sport

 • Staatshervorming en communautaire aangelegenheden

 • Toerisme

 • Welzijn en Gezin

 • Werk

 • Wetenschap en Innovatie

 • Wonen

Transversaal thema: Oekraïne

 • Lokale overheden

 • Wonen

 • Onderwijs en Vorming

  Onderwijs en vorming
 • Economie

 • Buitenlands beleid

  Thema Buitenlands beleid
 • Welzijn en Gezin

 • Landbouw

Bijzondere commissies en werkgroepen

Werkgroep Institutionele Zaken

Briefje van vijftig euro dat tussen een radiator steekt

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

3M PFOS

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Een open huis

Enkele kerncijfers over het parlementaire jaar 2021-2022

 • 7.161

  Schriftelijke vragen

 • 2.545

  Vragen om uitleg in de commissies

 • 18

  Moties tot besluit van een interpellatie

 • 27

  Aantal interpellaties

 • 521

  Aantal behandelde actuele vragen

 • 642

  Commissievergaderingen

  Totaal 1914 uren

 • 46

  Plenaire vergaderingen

  Totaal 235  uren

 • 10

  Actualiteitsdebatten

 • 44

  Voorstellen van decreet

  Aangenomen: 31

 • 98

  Ontwerpen van decreet

  Aangenomen: 93

 • 100

  Voorstellen van resolutie

  Aangenomen: 23

Scroll naar boven