Search in Vlaams Parlement

Jaarverslag 2020-2021

Het Jaarverslag 2020-2021 van het Vlaams Parlement biedt een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen en van de inhoudelijke thema’s die in het parlement aan bod kwamen. De belangrijkste parlementaire besprekingen en documenten zijn samengebracht rond die thema's.

Voorwoord

Het werk van het parlement hangt nauw samen met de bestaande maatschappelijke problemen, uitdagingen en crisissen. En net zoals vorig jaar bleef de coronacrisis ons leven beheersen. Dat blijkt ook uit het jaarverslag van de zittingsperiode 2020-2021. Het Vlaams Parlement hield over de coronacrisis 5 actualiteitsdebatten, keurde 19 voorstellen en ontwerpen van decreet en 4 resoluties over dit thema goed. Daarnaast stelden de volksvertegenwoordigers 126 vragen aan de Vlaamse ministers over de impact van het coronavirus op de samenleving.

Ook tijdens het tweede coronajaar bleef het parlement op volle toeren draaien.  Het aantal vergaderuren van de plenaire vergadering steeg van 195 in 2019-2020 tot 243 in 2020-2021. Het aantal uren dat commissies vergaderden, steeg in dezelfde periode van 1482 tot 2093. Tijdens het zittingsjaar 2020-2021 behandelde het parlement ook nog 28 interpellaties, 494 actuele vragen, 7.849 schriftelijke vragen en 3.226 vragen om uitleg in de commissies.

Het afgelopen jaar kreeg het Vlaams Parlement ook te maken met het 3M-milieudossier. In het voorjaar bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding dat de grond vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt.  Het parlement besliste net voor de zomer een onderzoekscommissie op te richten om de omvang van  het probleem in kaart te brengen, de precieze gevolgen te onderzoeken en voorstellen te doen om zulke situaties in de toekomst te vermijden. Het is pas de vijfde onderzoekscommissie in de geschiedenis van het Vlaams Parlement. Ze zal haar bevindingen in 2022 aan de plenaire vergadering voorleggen.

Parallel met de klassieke parlementaire werkzaamheden werd in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken opgericht. Bedoeling is met een open blik te kijken hoe we ons staatsmodel in de toekomst en in het belang van de burger kunnen verbeteren. Met deze werkgroep neemt Vlaanderen het voortouw in dat noodzakelijk hervormingsproces.

De coronacrisis heeft ons helaas ook gedwongen een aantal geplande activiteiten af te blazen. Het Vlaams Parlement bestaat dit jaar vijftig jaar, maar die verjaardag hebben we niet de gepaste aandacht kunnen geven.  Gelukkig was er wel de mooie 11 juliviering in de Plantentuin te Meise, waar we elkaar toch kort hebben mogen ontmoeten.

Het Vlaams Parlement is een modern en vooruitstrevend parlement. Wij willen een glazen huis zijn en blijven. Om de burgers nog beter te informeren werd in het najaar een nieuwe website gelanceerd. Er werd ook beslist om de werking van de parlementaire televisieomroep verder te zetten. In december werd alvast de nieuwe tv-studio in het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement in gebruik genomen. Daarnaast werd ook onze huisstijl onder handen genomen zoals u wellicht al gemerkt heeft.

De gezondheidssituatie blijft voorlopig onzeker. Het is momenteel onduidelijk wanneer we opnieuw fysiek met alle parlementsleden zullen kunnen vergaderen. Maar als voorzitter van het Vlaams Parlement engageer ik me dat de volksvertegenwoordigers hun parlementaire taken steeds maximaal zullen kunnen blijven uitoefenen. Een goed functionerend parlement is immers de essentie van onze democratie en daar heeft de burger recht op.

Ik wil alle parlementsleden, hun medewerkers, maar ook de administratieve medewerkers  danken voor hun inzet in moeilijke tijden. Het is dankzij hen dat het parlement is blijven functioneren.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier. Wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar.

voorzitter Liesbeth Homans

Liesbeth Homans, Voorzitter Vlaams Parlement

Vlaams Parlement/Vlaamse Regering

Beleidsdomeinen

Transversaal thema: corona en relancebeleid

Werkgroep Institutionele Zaken

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

En ook nog…

Kerncijfers en statistieken

Scroll to top