Search in Vlaams Parlement

Het toekomstige energie- en klimaatbeleid

Klimaat en energie

Voor het nakomen van de Europese klimaatverplichtingen in het kader van het akkoord van Parijs werd in de zittingsperiode 2014-2019 een ontwerp van Belgisch Klimaat- en Energieplan aan de Europese Commissie voorgelegd. De Europese Commissie uitte evenwel sterke kritiek op dat plan. Een van de eerste taken van de huidige Vlaamse Regering bestond er dan ook in een aangepast Klimaat- en Energieplan in te dienen.

Naar aanleiding van de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties in december 2019 (COP25 Madrid) nam het parlement een voorstel van resolutie aan waarin het zijn bezorgdheden over het klimaatbeleid formuleert. De Vlaamse Regering bereikte vervolgens op maandag 9 december 2020 een akkoord over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, waarmee Vlaams minister Zuhal Demir naar de klimaattop van Madrid vertrok. Net als bij de bespreking van het voorstel van resolutie verweet de oppositie bij het actualiteitsdebat daarover op 11 december 2019 de Regering een gebrek aan ambitie.

In de tweede helft van 2019 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) daarover verschillende adviezen uit, waarin de omvang van de inspanningen werd beklemtoond. Op 17 december 2019 hield de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie een hoorzitting over die aanbevelingen. Het voluntaristische klimaatplan van minister Bart Somers, dat voor de lokale besturen een reductie van 40 procent nastreeft, zorgde voor enige commotie omdat het de schijn wekte ambitieuzer te zijn dan intenties van de minister, bevoegd voor het klimaat.

Door de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 verschoof de aandacht voor het klimaatbeleid naar de achtergrond. De geplande jaarlijkse klimaatconferentie (COP26 in Glasgow) werd met een jaar uitgesteld. Die dip in de aandacht voor het klimaat was maar tijdelijk zijn, want de Europese Commissie stelde een ambitieuze Green Deal voor, met een daaraan gekoppeld Just Transition Fund.

Ook het herstelbeleid van de Europese Commissie koppelt de inzet van een belangrijk deel van de middelen uit het herstelfond aan investeringen in de klimaataanpak. Half september 2020 maakte de Europese Commissie haar versterkte klimaatambities bekend. Het Vlaams Parlement heeft de minister gevraagd hoe ze die ambities concreet denkt te realiseren.

Ook de vorming van een federale regering met de mogelijke deelname van andere Vlaamse partijen dan die van de Vlaamse Regering deed vragen rijzen over de manier waarop het geplande energiebeleid en de kernuitstap te rijmen vallen met het Vlaamse klimaatbeleid.

 

Lees en herbekijk

 • Regeerakkoord

Lees de regeringsverklaring van de Vlaamse Regering

 • Beleidsnota Energie 2019-2024

Beleidsnota Klimaat 2019-2024

Lees de beleidsnota Energie

Lees de beleidsnota Klimaat

Herbekijk de bespreking van de beleidsnota’s op 12 november 201913 november 201919 november 201920 november 201926 november 2019 en 27 november 2019

Lees het verslag van de bespreking

 • Actualiteitsdebat over het Vlaams Klimaatplan (11 december 2019)

Herbekijk het debat en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse bijdrage aan de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting met de SERV over zijn aanbevelingen voor een Vlaams energie- en klimaatbeleid (17 december 2019)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de 'Global Climate Strike' (20 september 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Zuhal Demir over de visie van de Vlaamse Regering op het Nationaal Energie- en Klimaatplan en over het bereiken van de Europese klimaatdoelstellingen (9 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de visie van de Vlaamse Regering op het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 en de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen voor 2020 (16 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de aanbevelingen van de Stroomgroep Financiering omtrent de financiering van de energie- en klimaattransitie (5 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de verdubbeling van de Belgische bijdrage aan het Green Climate Fund (GCF) (22 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Zuhal Demir over het niet invoeren van een Vlaamse CO2-taks (6 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de financiering van de klimaattransitie en het rapport van de SERV ter zake (4 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Zuhal Demir over de analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU Leuven (15 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de rol van de gemeenten in de klimaatkwestie (15 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de voortzetting van het Klimaatpanel (15 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de verdeling van de middelen van het Europese Fonds voor een rechtvaardige transitie (5 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de financiering van de Green Deal van de Europese Unie (12 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Zuhal Demir over de Klimaatstrategie 2050 en het overleg met de andere gewesten (19 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Zuhal Demir over het klimaatplan van minister Somers voor de lokale besturen (4 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het Vlaamse (klimaat)adaptatieplan (11 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de energienorm naar aanleiding van de nieuwste cijfers van de Federation of Belgian Industrial Energy Consumers (12 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de uitbreiding van de middelen voor het Just Transition Fund en de stand van zaken met betrekking tot het territoriale 'Just Transition'-plan van België (10 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg naar aanleiding van de beperking van de overheidssteun voor hernieuwbare energie (10 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg naar aanleiding van een rapport van de milieuorganisaties van juni 2020 die de beperkte CO2 reductie van de energie-intensieve industrie aanklaagt in verhouding tot de ontvangt tot de compensaties, vrijstellingen en subsidies, die ze ontvangt (8 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de verhoogde klimaatdoelstellingen Europese Commissie (22 september 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de mogelijke kernuitstap van de toekomstige federale regering (22 september 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees meer:

Klimaatportaal Vlaanderen

Klimaat.be

Scroll to top