Search in Vlaams Parlement

Hervorming deeltijds kunstonderwijs

tentoonstelling bezoek jongeren

De regelgeving voor het deeltijds kunstonderwijs was nog verspreid over verschillende decreten en besluiten. De Vlaamse Regering wou daarin verandering brengen. In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 staat: “Samen met de Vlaamse gemeenten en andere betrokken actoren werken we een Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs uit. We stimuleren daarbij een nauwere samenwerking met het leerplichtonderwijs en vrijetijdsactoren.”.

Het Niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs wou de regelgeving vereenvoudigen, de verankering in het onderwijs verstevigen en de verbinding maken met de kunsten en het kleuter- en leerplichtonderwijs.

Op 12 december 2017 organiseerde de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting over het voorontwerp van decreet met organisaties en actoren uit het werkveld. Op 1 februari besprak de commissie het ontwerp van decreet. Dit werd op 28 februari 2018 door de plenaire vergadering goedgekeurd.

Lees en herbekijk

Scroll to top