Search in Vlaams Parlement

Grensoverschrijdend gedrag

grensoverschrijdend gedrag

Na berichten over misbruik in de judosport richtte het Vlaams Parlement in juni 2017, aan het einde van het vorige zittingsjaar, de Commissie inzake het Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport op. Onder die naam vergaderde de commissie tot eind oktober 2017. In september en oktober 2018 hield de commissie hoorzittingen met algemene experts en met de sportsector. Op 19 oktober kwamen in een besloten vergadering ook slachtoffers aan het woord.

Onder impuls van #MeToo raakten wereldwijd en ook specifiek in Vlaanderen getuigenissen uit alle mogelijke maatschappelijke geledingen en beroepssectoren verspreid. Daarom besloot de plenaire vergadering de blik te verruimen en de commissie de algemenere naam Commissie Grensoverschrijdend Gedrag mee te geven.

In november en december 2017 organiseerde de commissie  gedachtewisselingen met de ministers Jo Vandeurzen, Philippe Muyters, Sven Gatz, Liesbeth Homans en Hilde Crevits om zo een beeld van de stand van zaken en het beleid rond grensoverschrijdend gedrag te krijgen in de sectoren Welzijn, Gezondheid, Sport, Cultuur, Media, Jeugd en Onderwijs, en in de Vlaamse overheidsdiensten. Vanaf januari 2018 stond dan een reeks hoorzittingen met experts en hulpverleners uit die sectoren zelf op het programma. Ook de vragen om uitleg over dit onderwerp werden in de commissie behandeld.

Op 27 juni 2018 kwam de commissie tot haar conclusies. Ze keurde eenparig twee voorstellen van decreet goed. Het ene behelst een decretale verankering van de API’s (aanspreekpunten integriteit) en het andere geeft een permanent karakter aan de ‘commissie slachtoffers van historisch misbruik’. Meerderheid en oppositie legden elk een eigen voorstel van resolutie voor als gevolg van de meer algemene aanbevelingen. Alleen het voorstel van de meerderheidsfracties werd aangenomen. Het bevat twaalf aanbevelingen, waaronder een bijsturing en veralgemeende inzet van bestaande preventie-instrumenten, meer aandacht voor seksuele en relationele vorming in de eindtermen van het onderwijs en de lerarenopleiding, een betere bekendheid van de hulplijnen en een registratiesysteem van meldingen. Het geeft ter overweging ook de mogelijkheid mee om een mediarichtlijn op te leggen in verband met de hulplijn 1712. Ten slotte beveelt het aan om een uittreksel van het strafregister te verplichten voor iedereen die professioneel verantwoordelijkheid voor minderjarigen draagt.

Op 4 juli 2018 keurde ook de plenaire vergadering de voorstellen van decreet en resolutie goed, die in de commissie aangenomen waren. Het voorstel van resolutie van de oppositie kreeg ook hier geen meerderheid.

Lees en herbekijk

Scroll to top