Search in Vlaams Parlement

Grensoverschrijdend gedrag

grensoverschrijdend gedrag

‘Grensoverschrijdend gedrag’ kan betrekking hebben op pesten, intimidatie en geweld in het algemeen. Dit probleem wordt vooral in de Commissie Welzijn behandeld. De opeenvolgende themacommissies over grensoverschrijdend gedrag focusten zich specifiek op seksueel misbruik.

Na nieuwsberichten over seksueel misbruik van jonge spelers bij Engelse voetbalclubs, peilden Imade Annouri en Peter Wouters op 15 december 2016 in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media bij minister van Sport Philippe Muyters of er ook feiten te melden waren in het Vlaamse voetbal. In februari 2017 wijdde dezelfde commissie een eerste hoorzitting aan het thema ‘grensoverschrijdend gedrag in de sport’.

In mei 2017 bracht een getuigenis van voormalig topjudoka Ann Simons over de normvervaging in haar sport een stroom van meldingen op gang. Op 31 mei 2017 stelden Imade Annouri, Lionel Bajart, Peter Wouters en Joris Poschet hierover actuele vragen aan minister Muyters.

Het Vlaams Parlement reageerde door in juni 2017 de Commissie inzake het Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport op te richten. Onder die naam vergaderde de commissie tot eind oktober 2017. In september en oktober 2018 hield de commissie hoorzittingen met algemene experts en met de sportsector. Op 19 oktober kwamen in een besloten vergadering ook slachtoffers aan het woord.

Onder impuls van #MeToo raakten wereldwijd getuigenissen uit alle mogelijke maatschappelijke geledingen en beroepssectoren verspreid. Op 18 oktober 2017 (een dag voor de besloten vergadering van de commissie) stelden Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Marius Meremans en Katia Segers in de plenaire vergadering actuele vragen aan de Vlaamse ministers Sven Gatz en Liesbeth Homans. Het Vlaams Parlement besloot de blik te verruimen en de commissie de algemenere naam Commissie Grensoverschrijdend Gedrag mee te geven.

In november en december 2017 organiseerde de nieuwe commissie  gedachtewisselingen met de ministers Jo Vandeurzen, Philippe Muyters, Sven Gatz, Liesbeth Homans en Hilde Crevits om zo een beeld van de stand van zaken en het beleid rond grensoverschrijdend gedrag te krijgen in de sectoren Welzijn, Gezondheid, Sport, Cultuur, Media, Jeugd en Onderwijs, en in de Vlaamse overheidsdiensten. Vanaf januari 2018 stond dan een reeks hoorzittingen met experts en hulpverleners uit die sectoren zelf op het programma. Ook de vragen om uitleg over dit onderwerp werden in de commissie behandeld.

Op 27 juni 2018 kwam de commissie tot haar conclusies. Ze keurde eenparig twee voorstellen van decreet goed. Het ene decreet is  een decretale verankering van de API’s (aanspreekpunten integriteit) en het andere decreet geeft een permanent karakter aan de ‘commissie slachtoffers van historisch misbruik’. Meerderheid en oppositie legden elk een eigen voorstel van resolutie voor als gevolg van de meer algemene aanbevelingen. Alleen het voorstel van de meerderheidsfracties werd aangenomen. Het bevat twaalf aanbevelingen, waaronder een bijsturing en veralgemeende inzet van bestaande preventie-instrumenten, meer aandacht voor seksuele en relationele vorming in de eindtermen van het onderwijs en de lerarenopleiding, een betere bekendheid van de hulplijnen en een registratiesysteem van meldingen. Het geeft ter overweging ook de mogelijkheid mee om een mediarichtlijn op te leggen in verband met de hulplijn 1712. Ten slotte beveelt het aan om een uittreksel van het strafregister te verplichten voor iedereen die professioneel verantwoordelijkheid voor minderjarigen draagt.

Op 4 juli 2018 keurde ook de plenaire vergadering de voorstellen van decreet en resolutie goed die in de commissie aangenomen waren. Het voorstel van resolutie van de oppositie kreeg ook hier geen meerderheid.

In het zittingsjaar 2018-2019 namen de vakcommissies de opvolging van het thema opnieuw over. Vlaamse volksvertegenwoordigers stelden hierover vragen om uitleg in de commissies voor respectievelijk:

Scroll to top