Search in Vlaams Parlement

Gevolgen van de brexit op het Vlaamse landbouwbeleid

landbouw graanhalmen

Vlaanderen werkt samen met Europa aan de plannen voor een vernieuwd gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB 2020). Tegelijkertijd moet het ook rekening houden met de gevolgen van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is als buurland immers een belangrijke handelspartner voor Vlaanderen. De gevolgen van een brexit zullen voor Vlaanderen dus groter zijn dan voor andere lidstaten van de Europese Unie. Maar de steun- en innovatiemaatregelen die Vlaanderen kan nemen, moeten binnen de grenzen van het GLB blijven.

Overleg met de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid overlegde regelmatig met de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie over de recentste Europese ontwikkelingen. Dit met als doel het Vlaamse landbouw- en visserijbeleid te kunnen afstemmen op de naderende brexit en de gemeenschappelijke regels binnen de Europese Unie.

Lees en herbekijk

Vragen om uitleg en gedachtewisselingen over het Vlaams landbouwbeleid na de brexit

Het Verenigd Koninkrijk levert als nettobetaler momenteel nog een belangrijke bijdrage aan het budget van de Europese Unie. Door de brexit zal deze bijdrage wegvallen. Dit zal voor de Europese Unie en het GLB een belangrijke aanpassing vragen. Europees landbouwminister Phil Hogan presenteerde met zijn mededeling ‘De Toekomst van Voedsel en Landbouw’ de eerste plannen van de Europese Commissie voor een nieuw GLB na 2020. Deze mededeling legt onder andere de nadruk op noodzakelijke technologische vernieuwingen en meer ambitieuze milieu- en klimaatdoelstellingen. De Europese Unie zal deze ambitieuze doelstellingen door de brexit moeten realiseren met een verminderd GLB-budget, of met een grotere bijdrage van de 27 resterende lidstaten. Over het GLB-budget voor de toekomst moet nog een definitieve beslissing vallen, maar het is duidelijk dat de brexit een belangrijke impact zal hebben.

 • Vraag om uitleg over de gelanceerde principes in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2020 (GLB) van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege

  Vraag om uitleg over de krijtlijnen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de keuzes voor de Vlaamse landbouw van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg
 • Vraag om uitleg over het voorstel van Europese meerjarenbegroting en het landbouwbudget van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over de nieuwe EU-verordening voor biologische landbouw van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over de Europese maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen van Tinne Rombouts aan minister Joke Schauvliege

  Vraag om uitleg over de nieuwe gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groenten en fruit van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege

  Vraag om uitleg over het voorstel van de Europese Commissie inzake eerlijke handelspraktijken in de voedselketen van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Verslag van de gedachtewisselingen over het gezamenlijke advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Vlaamse Milieu- en Natuurraad (Minaraad) over de toekomst van voeding en landbouw

  Lees het verslag

Vragen om uitleg aan minister Joke Schauvliege over het Vlaams visserijbeleid

Het Europees visserijbeleid legt afspraken vast over de mate waarin de lidstaten toegang krijgen tot de visgronden van andere Europese landen. Het Verenigd Koninkrijk heeft uitgebreide en zeer rijke visgronden. Het spreekt voor zich dat een brexit de toegang van Vlaamse vissers tot hun visgronden dreigt te beperken. Het Vlaams visserijbeleid moet zich hierop voorbereiden.

Scroll to top