Search in Vlaams Parlement

Evaluatie groeipakket

kinderopvang

Wat vroeger bekendstond als de kinderbijslag, heet sedert 1 januari 2019 het groeipakket. Het groeipakket vindt zijn decretale basis in het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Het nieuwe systeem is op 1 januari 2019 in werking getreden en geldt uitsluitend voor kinderen die vanaf die datum geboren zijn. Op kinderen en jongeren die vóór die datum geboren zijn, blijft dus het oude systeem van toepassing. Bij haar aantreden besloot de huidige Vlaamse Regering dat ze het nieuwe systeem zou evalueren om na te gaan of de verschillende doelstellingen ook bereikt worden.

De nota van de Vlaamse Regering Evaluatie Groeipakket werd begin maart 2021 ingediend bij het Vlaams Parlement. Na een grondige bespreking van de nota met Vlaams minister Wouter Beke en de opstellers van de evaluatie volgden twee hoorzittingen. Kort voor het zomerreces van 2021 boog de commissie zich over twee voorstellen van resolutie om conclusies en aanbevelingen te formuleren op basis van de geleverde werkzaamheden.

Herbekijk en lees

 • Gedachtewisseling over Evaluatie Groeipakket, interpellatie en vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (16 maart 2021)
  • van Ann De Martelaer over het groeipakket voor halfwezen en wezen geboren voor 1 januari 2019
  • van Immanuel De Reuse over de evaluatie en de hervorming van het groeipakket
  • van Katrien Schryvers over de evaluatie van het groeipakket
  • van Koen Daniëls over de evaluatie van het groeipakket
  • van Hannes Anaf over de door de minister uitgevoerde evaluatie van het groeipakket
  • van Immanuel De Reuse over de coronatoeslag op het groeipakket en de problematiek van niet-toekenning aan wezen geboren voor 1 januari 2019
  • van Immanuel De Reuse over de financiële gevolgen van de omkering van de rangen voor ouders van kinderen in nieuw samengestelde gezinnen naar aanleiding van de invoering van het groeipakket

Herbekijk de bespreking en herlees het verslag

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag van 28 april en 5 mei 2021.

 • Voorstellen van resolutie over de noodzakelijke aanpassingen aan het groeipakket en over het gevolg dat wordt gegeven aan de evaluatie van het groeipakket

Lees het voorstel van resolutie over de noodzakelijke aanpassingen aan het groeipakket

Lees het voorstel van resolutie over het gevolg dat wordt gegeven aan de evaluatie van het groeipakket

Herbekijk de bespreking in de commissie van 22 mei 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 14 juli 2021 en lees het verslag

Scroll to top