Search in Vlaams Parlement

Een verzoekschrift is een brief aan de voorzitter van het Vlaams Parlement waarin je een verzoek formuleert om het beleid of een decreet te wijzigen. Iedereen kan het parlement verzoeken om een voorstel te bespreken om het beleid of een decreet te wijzigen. Dat recht, het petitierecht, is een vorm van rechtstreekse democratie. Iedereen kan een verzoekschrift indienen. Er zijn geen vereisten voor leeftijd, nationaliteit of woonplaats.

Waarover moet een verzoekschrift gaan?

  • Een verzoekschrift moet  een verzoek bevatten om het beleid of een decreet te veranderen.
  • Een verzoekschrift is niet het geschikte instrument om klachten over de Vlaamse overheidsdiensten te uiten. Daarvoor zijn betere kanalen beschikbaar. De Vlaamse overheid heeft daarvoor een speciale klachtenprocedure
  • Verzoekschriften bij het Vlaams Parlement moeten gaan over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren, of die van belang zijn voor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.  Zoals: huisvestingsbeleid, ruimtelijke ordening, onderwijs, welzijn en cultuur… 

Wat geldt niet als een verzoekschrift?

  • Een verzoekschrift over federale bevoegdheden, bijvoorbeeld het asielbeleid, de pensioenwetgeving of het defensiebeleid van België…, kan niet door het Vlaams Parlement onderzocht worden.
  • Een brief waarin u gewoon uw mening zegt, zonder een concreet verzoek, wordt niet als verzoekschrift behandeld. Eventueel wordt het louter ter informatie bezorgd aan de leden van de bevoegde commissie.
  • Als uw verzoek ‘kennelijk niet ernstig is’, of wanneer uw taalgebruik beledigend is, zal uw brief niet als een verzoekschrift behandeld worden.
  • Een verzoek om een vonnis of arrest van een rechtbank te veranderen kan niet door het Parlement onderzocht worden. Door de scheiding der machten kan het parlement uitspraken van rechtbanken niet beïnvloeden.

Andere artikelen binnen dit dossier

Scroll to top