Dit dossier bevat alle informatie over de documenten van de begroting 2020, hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn. Op deze pagina staan ook de beleidsnota's 2019-2024 van de Vlaamse ministers met de beleidsplannen voor de legislatuur.

De begroting in het kort

Minister Diependaele heeft op 7 oktober 2019 de Krachtlijnen van de Begroting en een Meerjarenraming 2020-2024 ter beschikking gesteld aan het Vlaams Parlement.

 

Tijdschema van de behandeling van de begroting

Het parlement moet de begroting goedkeuren voor het begin van 2020. Daarom is er een strikte timing uitgewerkt om de begroting te behandelen.

Eind oktober 2019

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting in bij het Vlaams Parlement

november 2019

De vakcommissies bespreken de onderdelen van de uitgavenbegroting en het programmadecreet waarvoor ze bevoegd zijn 
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting bespreekt ook de middelenbegroting

10 december 2019 (onder voorbehoud)

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting neemt kennis van de werkzaamheden van de andere commissies, en houdt de slotstemming over de middelen- en de uitgavenbegroting

17-19 december 2019

De plenaire vergadering bespreekt het geheel van de begrotingsontwerpen, en houdt de eindstemmingen.

Grafieken

Onderstaande grafieken geven u een idee van de geplande inkomsten en uitgaven voor 2020.
Deze bedragen en percentages zijn afgerond om een indicatie te geven van de grootorde.

Documenten van de begroting 2020

Inkomsten en Uitgaven, Programmadecreet 

Amendementen op de uitgavenbegroting

Algemene toelichtingen en adviezen 

Verslagen

Digtale begrotingen

 

Beleidsnota's 2019-2024 en Beleids- en Begrotingstoelichtingen (BBT's) 2020 per commissie

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën,  Begroting en Justitie

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

 

  Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

   

  Achtergronden bij het begrotingsproces en de begrotingsdocumenten

  Prestatiebegroting

  Vanaf het begrotingsjaar 2019 is de structuur van de begroting hervormd om te komen tot een prestatiebegroting. Budgetten worden eenduidig gekoppeld aan doelstellingen en bijbehorende indicatoren. Deze hervorming heeft gevolgen voor de bespreking van de begroting. 

  Meer informatie over de prestatiebegroting is te vinden in de brochure van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid. 

  Klikmodel

  De digitale tool van het klikmodel maakt de begrotingsdocumenten digitaal toegankelijker voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers en zorgt ervoor dat ze begrotingsbesprekingen kunnen voorbereiden zonder een papierberg te moeten doornemen. De tool is in ontwikkeling. Voor het klikmodel is een handleiding beschikbaar. Die kunt u consulteren via de tool zelf.

  Het klikmodel is te consulteren op de site van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid

  Wikipediamodel

  Het wikipediamodel is bedoeld om de toelichtingen bij de begrotingen te verduidelijken. In de proefversie die nu online staat wordt er gewerkt met de algemene toelichting. Later kunnen ook andere relevante documenten toegevoegd worden. Er is de afgelopen jaren werk gemaakt van een duidelijkere opbouw van de algemene toelichting, van bijkomende toelichtingen en een toegankelijker taalgebruik. Bovendien heeft het wikipediamodel nog een extra laag: jargonwoorden in de tekst waaronder u stippellijnen ziet, worden verklaard door er met de muisknop over te bewegen. 

  U vindt het wikipediamodel op de site van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid

  Relevante thema's

  Begroting

  Financiën

  Scroll naar boven