Dit dossier geeft een beeld van hoe de begroting 2017 wordt behandeld in het parlement, en uit welke documenten ze is samengesteld. Alle begrotingsdocumenten en de beleidsbrieven van de Vlaamse ministers staan in een overzichtelijke tabel bij elkaar.

Begrotingen en Beleidsbrieven

De begroting voor 2017 wordt samen met de beleidsbrieven voor 2017 ingediend bij het parlement.
In de begroting die ze heeft ingediend schat de regering de totale inkomsten en uitgaven op ongeveer 42 miljard euro.

Minister Tommelein heeft een vereenvoudigde weergave met toelichting van de begroting opgenomen in het zogenaamde centenblaadje: de brochure Begroting 2017 (pdf).

Het antwoord op de landenspecifieke opmerkingen en de Europa 2020-doelstellingen van de Europese commissie heeft de Vlaamse Regering geformuleerd in het Ontwerp van Vlaams Hervormingsprogramma 2017.

Tijdschema van de behandeling in 2016

Het parlement moet de begroting goedkeuren voor het begin van 2017. Daarom is er een duidelijke timing uitgewerkt om de begroting te behandelen.

Eind oktober 2016

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting in bij het Vlaams Parlement

 

November-begin december 2016

De onderdelen van de uitgavenbegroting, het programmadecreet en de beleidsbrieven worden besproken in de vakcommissies
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting bespreekt eveneens de inkomstenbegroting

Begin december 2016

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verzamelt alle opmerkingen van de verschillende andere commissies, en houdt de slotstemming over de begrotingsdocumenten

21-22 december 2016

De plenaire vergadering bespreekt het geheel van de begroting, en houdt de eindstemming.

Wie spreekt er in het begrotingsdebat in de plenaire vergadering? Raadpleeg de sprekerslijst van het plenaire begrotingsdebat (pdf - versie van 21 december 2016 ) (pdf)

December 2016- januari 2017

De plenaire vergadering bespreekt de moties die de volksvertegenwoordigers hebben ingediend over de beleidsbrieven.

In welke documenten vind ik de begroting?

Begroting 2017

Begrotingsverslagen

 • Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid   
 • Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand 
 • Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed   
 • Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media  
 • Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid   
 • Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid   
 • Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn    
 • Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
 • Verslag namens de Commissie voor Onderwijs   
 • Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin   
 • Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting   
 • Tekst aangenomen door de commissie 

Toelichtingen

Toelichting per programma

 

Adviezen en verslagen adviesorganen

 

Beleidsbrieven 2016

Minister-president Geert Bourgeois

Minister Hilde Crevits

Minister Liesbeth Homans

Minister Bart Tommelein

Minister Ben Weyts

Minister Jo Vandeurzen

Minister Philippe Muyters

Minister Joke Schauvliege

Minister Sven Gatz

Relevante thema's

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top