Search in Vlaams Parlement

De diensten van de Vlaamse overheid maken elk jaar een begroting. Dat is de jaarlijkse inschatting van de inkomsten, en de belastingen die daarvoor moeten worden geheven, en de jaarlijkse planning van de uitgaven. Een begroting maken is een ingewikkeld proces. Alle informatie van de verschillende diensten moet worden verzameld. De begroting moet volledig worden besproken in het parlement. Ten slotte moet de overheid ook verantwoording afleggen van wat ze eigenlijk hebben uitgegeven (de "rekening").

Aspecten van het begrotingsbeleid

  • de middelenbegroting en de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en de artikelen van het ontwerp van houdende begeleiding van de (doorgaans ‘ ’ genoemd) die daarmee verband houden;
  • themarapporten van het Rekenhof;
  • het jaarlijkse ontwerpbegrotingsplan en het Vlaamse Hervormingsprogramma die aan de Europese instanties worden voorgelegd;
  • het ontwerp van houdende de eindregeling van de van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut;
  • de van het met opmerkingen en informatie aan het Vlaams Parlement.

Prestatiebegroting

Vanaf het begrotingsjaar 2019 (indiening eind oktober 2018) wordt de structuur van de hervormd om op termijn te komen tot een prestatiebegroting. Doel is om budgetten eenduidig te koppelen aan doelstellingen en bijbehorende indicatoren. Deze hervorming verbetert dus de link tussen het gevoerde beleid en de ingezette middelen én heeft ook gevolgen voor de bespreking van de . Die verloopt in de toekomst anders dan voorheen.

Meer informatie over de prestatiebegroting is te vinden in de brochure van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid. 

Klikmodel

De digitale tool van het Klikmodel maakt de begrotingsdocumenten digitaal toegankelijker en zorgt er op termijn voor dat begrotingsbesprekingen kunnen voorbereiden zonder een papierberg te moeten doornemen. De tool is in ontwikkeling en zal de komende jaren sterk evolueren.

Voor het klikmodel is een handleiding beschikbaar. Die kunt u consulteren via de tool zelf.

Het klikmodel is te consulteren op de site van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid

Wikipediamodel

Terwijl het klikmodel toelaat om dieper in de begrotingsstructuur door te dringen en de toelichtingen bij een bepaald begrotingsniveau te raadplegen, richt het wikipediamodel zich op de begrijpelijkheid van de toelichtingen. In deze proefversie wordt er gewerkt met de algemene toelichting. Later kunnen ook andere relevante documenten opgeladen worden.

Er is de afgelopen jaren werk gemaakt van een duidelijkere opbouw van de algemene toelichting, van bijkomende toelichtingen en een toegankelijker taalgebruik. Met het wikipediamodel wordt hier nog een extra laag aan toegevoegd: jargonwoorden in de tekst waaronder u stippellijnen ziet, worden verklaard door er met de muisknop over te bewegen. Dit lijkt op wat bij wikipedia gangbaar is.

Het wikipediamodel is te consulteren op de site van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid

Relevante regelgeving

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top