Search in Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering houdt minstens en keer per jaar een begrotingscontrole. Ze dient dan ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. De controle gebeurt op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen, die rekening houden met verwachtingen in verband met de evolutie van groei en inflatie, en kan ook beleidswijzigingen inhouden. In dit dossier worden alle documenten in verband met de begrotingsaanpassing 2020 samengebracht.

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2020

Begrotingsteksten en Programmadecreet

Verslagen en amendementen

  • Verslag namens de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
  • Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
  • Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Algemene Toelichting en Beleids- en Begrotingstoelichtingen

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top