Search in Vlaams Parlement

De vorming van woonmaatschappijen

corona en wonen

Volgens het Vlaamse regeerakkoord worden sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) tegen 1 januari 2023 samengevoegd tot woonmaatschappijen, met nog hoogstens één speler per gemeente. Daarover hoorde de commissie minister van Wonen Matthias Diependaele, vertegenwoordigers van een aantal koepelorganisaties en enkele SVK’s en SHM’s.

Sommige actoren en commissieleden uitten hun bezorgdheid over:

 • de krappe timing van de complexe operatie en het feit dat de koppeling met de Vlaamse regiovorming vertraging heeft opgelopen;
 • de tijd en energie die de operatie in beslag zou nemen en de negatieve invloed op de werking van SHM’s en SVK’s, en het ritme van de bouw en renovatie van sociale woningen;
 • de onduidelijkheid over het eengemaakte toewijzingsstelsel voor sociale huurders;
 • de mogelijke financiële, juridische en praktische problemen voor de SHM’s en SVK’s bij de overdracht van patrimonium en het lot van hun personeelsleden.

De minister weerlegde die bedenkingen, gesteund door de meerderheid in de commissie, en beloofde aan de SVK’s, SHM’s en lokale besturen juridische en administratieve ondersteuning door de Vlaamse overheid.

Het ontwerp van decreet tot invoering van de woonmaatschappijen omvatte ook digitalisering via een centraal inschrijvingsregister, de aanpassing van het bindend sociaal objectief (BSO) voor sociale woningbouw voor de gemeenten en een nieuw toewijzingsmodel voor sociale huurders, met een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, een verscherpte taalkennisvereiste en een verplichting tot inschrijving bij VDAB. De timing bleef gehandhaafd. Na een hoorzitting gaven leden van de oppositie in de commissie kritiek op de aanpassing van het BSO en het sociaal huurstelsel. De minister weerlegde die bezwaren en het ontwerp van decreet werd door de commissie en de plenaire vergadering aangenomen, telkens met de meerderheid tegen Groen en Vooruit, en met onthouding van het Vlaams Belang.

Lees en herbekijk

 • Gedachtewisseling over het traject naar de integratie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen met minister Matthias Diependaele (1 oktober 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Mercedes Van Volcem aan minister Matthias Diependaele over de afschaffing van het puntensysteem in de sociale huur (8 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over het traject naar de integratie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen (koepels), met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, HUURpunt, het Vlaams Huurdersplatform en VIVAS – Vereniging van inwoners van sociale woningen (15 oktober 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katja Verheyen aan minister Matthias Diependaele over het betrekken van sociale koopmaatschappijen bij de fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot één woonactor (22 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over het traject naar de integratie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen (lokale actoren), met vertegenwoordigers van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, SHM Nieuw Dak (Genk-As-Oudsbergen-Zutendaal), SHM Habitare+ Deinze en de vereniging Oost-Vlaamse Maatschappijen voor Huisvesting (29 oktober 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Joke Schauvliege aan minister Matthias Diependaele over de overname van patrimonium door nieuwe woonmaatschappijen (3 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katja Verheyen aan minister Matthias Diependaele over de wijziging van het toewijzingsstelsel in de sociale huur (10 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Matthias Diependaele (7 januari 2021)
  • van An Moerenhout over de fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen
  • van Joke Schauvliege over de invoering van woonmaatschappijen en de realisatiegraad inzake sociale woningen

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katja Verheyen aan minister Matthias Diependaele over regiovorming en de impact ervan op de eengemaakte woonactor (21 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Vera Jans aan minister Matthias Diependaele over de rol van koopmaatschappijen in de komende hervorming van de woonmaatschappijen (28 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Vera Jans aan minister Matthias Diependaele over de ondersteuning van gemeenten en woonactoren bij de vorming van de woonmaatschappijen (28 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katja Verheyen aan minister Matthias Diependaele over de laatste stand van zaken rond de regiovorming en de impact ervan op de eengemaakte woonactor (25 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele over sociale eigendomsverwerving in het kader van de woonmaatschappijen (3 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de toelichting door de minister in de commissie op 10 juni 2021 en lees het verslag

Herbekijk de hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, HUURpunt en enkele SHM’s en SVK’s op 17 juni 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en stemming in de commissie op 24 juni 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering op 7 juli 2021 en lees het verslag: bespreking en stemming

 • Voorstel van resolutie van An Moerenhout over de toepassing van een armoedetoets op de fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen (24 juni 2021)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van An Moerenhout aan minister Matthias Diependaele over geplande wijzigingen aan het toewijzingsreglement sociale huur (16 september 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees meer over de fusie van SVK’s en SHM’s

in het persbericht van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en HUURpunt naar aanleiding van de hoorzitting in de commissie op 17 juni 2021

Scroll to top