Search in Vlaams Parlement

De impact van de coronacrisis op de overheidsfinanciën

corona en begroting

De coronacrisis zorgde in Vlaanderen niet alleen voor zeer ernstige gezondheids- en economische problemen, maar ook voor zwaar getroffen overheidsfinanciën. De schok werd ook wereldwijd gevoeld.

De Vlaamse Regering trok gedurende de begrotingsjaren 2020 en 2021 zeer aanzienlijke tijdelijke bedragen uit om burgers, bedrijven en sectoren toe te laten de crisis uit te zitten. De commissie, bevoegd voor de financiën en de begroting, besprak regelmatig op hoofdlijnen de monitoring van die uitgaven.

Om de economie en de publieke financiën van de lidstaten van de Europese Unie opnieuw te lanceren heeft de Europese Unie in de loop van 2020 een aantal zeer verregaande maatregelen genomen. Een daarvan is de terbeschikkingstelling aan de lidstaten van een totaalbedrag van 723,8 miljard euro om een plan voor herstel en veerkracht te financieren. Dat plan stelt aan de lidstaten zowel leningen (385,8 miljard euro) als subsidies (338 miljard euro) ter beschikking om hervormingen en investeringen te ondersteunen. Het doel is de economische en sociale impact van de coronacrisis te verzachten, en ervoor te zorgen dat de Europese economieën en maatschappijen duurzamer en veerkrachtiger worden, en beter voorbereid zijn op de uitdagingen en opportuniteiten van de groene en digitale transitie.

België kreeg uit dat plan 5,9 miljard euro toegewezen om investeringsprojecten en hervormingen in dat kader te financieren. Dat bedrag moest worden verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten. Vlaanderen kreeg na intern Belgisch overleg 2,2 miljard euro toegewezen. Dat Europese geld wordt pas beschikbaar nadat projecten door de EU zijn goedgekeurd en de voorgenomen investeringen in budgettair volume voldoende duurzame en digitale projecten bevatten. De lidstaten moeten zelf ook een belangrijk deel van de investeringen mee financieren.

Als antwoord daarop heeft de Vlaamse Regering het relanceplan Vlaamse Veerkracht voorgesteld, dat uiteindelijk heeft geleid tot 180 projecten voor een totaalbedrag van 4,3 miljard euro, waarvan de EU 2,2 miljard euro voor haar rekening neemt.

De commissie besprak meerdere malen de financiering van het plan en de toewijzing van de middelen op hoofdlijnen over de verschillende beleidsdomeinen. Met de Vlaamse Regering en het Rekenhof heeft de commissie een monitoring van de uitvoering van het plan afgesproken.

Herbekijk en lees

  • Vraag om uitleg van Wim Verheyden aan minister Matthias Diependaele over de onenigheid tussen de deelstaten over de middelen uit het Europese herstelfonds (27 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Björn Rzoska aan minister Matthias Diependaele over de uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht en over de besteding van de provisie voor dat plan (2 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Peter Van Rompuy aan minister Matthias Diependaele over de impact op de begroting van de financiering van investeringsprojecten in het kader van het herstelplan (2 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Peter Van Rompuy aan minister Matthias Diependaele over de Vlaamse hervormingsplannen in het kader van de Europese middelen voor de economische relance (9 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Tom Ongena aan minister-president Jan Jambon over de operatie om de administratieve lasten te verminderen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (23 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over Selectie Vlaamse projecten – Ontwerp Europees Plan voor Herstel en Veerkracht (19 januari 2021)

Lees het verslag

  • Gedachtewisseling over de stand van zaken uitvoering Coronaprovisie 2020 en vooruitblik Coronaprovisie 2021 (16 maart 2021)
    Lees het verslag
Scroll to top