Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit

 • de secretaris-generaal, het hoofd van de diensten van het Vlaams Parlement
 • de directe medewerkers

Het secretariaat-generaal is verantwoordelijk voor

 • de secretariaten van Managementteam, Bureau en Uitgebreid Bureau
 • de algemene coördinatie van de diensten van het parlement
 • de voorbereiding en monitoring van de strategische beslissingscyclus van het Algemeen Secretariaat.

In het secretariaat–generaal is een staffunctionaris bevoegd voor Algemeen beleid en organisatieontwikkeling.

Contact

Martine Goossens, secretaris-generaal

Directie Decreetgeving

De directie Decreetgeving ondersteunt de dagelijkse politieke werking van het Vlaams Parlement inhoudelijk en administratief.

 • ondersteuning van de plenaire vergadering en commissievergaderingen;
 • opstellen en publiceren van de verslagen van de plenaire vergaderingen en van de vragen en interpellaties in commissie;
 • administratieve verwerking van interpellaties, actuele interpellaties, actuele vragen, vragen om uitleg en schriftelijke vragen;
 • opstellen van ontwerpverslagen;
 • ondersteuning van de benoemingen en voordrachten door de plenaire vergadering in diverse instellingen;
 • opstellen van een wetgevingstechnisch advies over voorstellen van decreet en amendementen;
 • opstellen van een taaladvies bij parlementaire initiatieven en verstrekken van taaladvies in het algemeen;
 • kwaliteitsbewaking, begeleiding drukproces en publicatie van de gedrukte documenten
 • opmaak van de perkamenten (de officiële gedrukte tekst van bv. een decreet) en overmaking ervan aan de Vlaamse Regering;
 • beheer van de parlementaire databank Proteus.

Contact

Gerit Vermeylen, directeur 

De directie omvat volgende diensten:

Plenaire vergadering

Dienst plenaire vergadering
Verslaggeving
Interpellaties en Actuele Vragen

Secretariaat commissies

Parlementaire documenten

Data en Advies

Parlementaire databank
Taaladvies

Parlementaire vragen

Schriftelijke vragen
Vragen om uitleg

Directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie

De directie Communicatie, Externe Relaties en Informatie coördineert de externe en interne communicatie, verzorgt de publiekswerking en zorgt voor toelevering van informatie aan de parlementaire gemeenschap.

Contact

Vivi Lombaerts, directeur

De directie omvat volgende diensten:

Communicatie

 • Persrelaties
 • Externe communicatie via: website, sociale media en publicaties
 • Evenementen en officiële bezoeken en ontvangsten
 • Interne communicatie
 • Campagnes

Pers

Externe Relaties

 • Bezoekerscentrum Vlaams Parlement: digitaal-interactief beleveniscentrum over de democratie in Vlaanderen.
 • Educatieve programma’s ‘De kracht van je stem’ over democratisch burgerschap en de werking van de democratie.
 • Zalenverhuur aan diverse organisaties en verenigingen.

bezoekerscentrum@vlaamsparlement.be
02 552 46 11
 

Parlementair Informatiecentrum, Archief en Infopunt Europa 

 • Informatie op maat aan de parlementaire gemeenschap over thema’s die verband houden met de bevoegdheden van het Vlaams Parlement.
 • Informatie en vorming over de Europese Unie met het oog op de controletaak van het Vlaams Parlement en het verzorgen van de deelname van de parlementaire gemeenschap aan EU-meetings.
 • Langetermijnbeheer en ontsluiting van het administratief en historisch archief.
 • Beheer van de biografische dossiers van de volksvertegenwoordigers.

pi@vlaamsparlement.be
02 552 45 45
 

Onthaal

 • Onthaal en inschrijving van bezoekers en gasten van het Vlaams Parlement.
 • Logistieke ondersteuning van parlementaire vergaderingen, evenementen en officiële ontvangsten. 

onthaal@vlaamsparlement.be
t 
02 552 40 40
 

Juridische dienst

 • Interne juridische dienstverlening met een focus op publiek en administratief recht. 

02 552 41 45

Directie Facilitair Beheer, Infrastructuur en Informatica

Deze directie zorgt voor:

 • het beheer, het onderhoud en de renovatie van de gebouwen
 • de ontwikkeling van software en het onderhoud van de informaticavoorzieningen
 • alle technische en niet-technische facilitaire dienstverlening (catering, drukkerij, chauffeurs, schoonmaak, telefonie, multimedia, etc..)
 • alle aankoopdossiers van het Vlaams Parlement.

Contact

Kurt De Vriendt, directeur

Martine Vermeiren, secretariaat

De directie omvat volgende diensten:

Diensten voor informatica

Technische diensten

Aankoopdienst en gsm-beheer

Catering (klassiek restaurant De Daktuin)

Chauffeurs

Stafdienst HR

De stafdienst HR staat in voor het personeelsbeheer van personeelsleden van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement, van de aan het parlement verbonden instellingen en van de politieke medewerkers. Concreet betekent dit:

 • salarisadministratie
 • beheer van persoonlijke dossiers (verzekeringen, verloven, …)

De stafdienst HR ontwikkelt het personeelsbeleid van het Algemeen Secretariaat.

Contact

Tanja Vervloessem, manager

Stafdienst Financiën en Ledenservice

De stafdienst Financiën en Ledenservice verzorgt het financieel beheer van het Vlaams Parlement en de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen én de Ledenservice.

Contact 

Lieven Baele, manager

De stafdienst omvat volgende diensten:

Ledenservice:

 • staat in voor het administratief beheer van, inclusief vergoedingen, van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en biedt hen specifieke logistieke ondersteuning.

  service.leden@vlaamsparlement.be
  t 02 552 41 46

Dienst Financiën:

 • staat in voor het volledig financieel beheer: o.a. budgettering, boekhouding, jaarrekening en financiële rapportering van het Vlaams Parlement en de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen

  fin@vlaamsparlement.be
  t 02 552 41 46

Scroll to top