Search in Vlaams Parlement

Basisbereikbaarheid

Thema Mobiliteit en Verkeer

Het Vlaams Parlement heeft op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid aangenomen. Daarmee wordt overgestapt van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. Het vervoersaanbod zal bestaan uit vier lagen: het treinnet, het kernnet (bussen en trams tussen grote woonkernen), het aanvullend net (kleinere woonkernen) en het vervoer op maat (buurtbussen, OV-taxi’s enzovoort). Combimobiliteit (deelfietsen, autodelen enzovoort) moet reizigers via overstappen aan mobiliteitspunten (Hoppinpunten) vlot op hun bestemming brengen. Een ander nieuw element is de inspraak van de lokale overheden via de daarvoor opgerichte vervoerregioraden.

Onder meer omdat veel vervoerregioraden niet tijdig klaar raakten met de opmaak van de vervoersplannen, werd de start van het nieuwe mobiliteitsconcept, dat gepland was voor 1 januari 2021, eind november 2019 met een jaar uitgesteld. Door problemen met de gunning van de Mobiliteitscentrale was een nieuw uitstel noodzakelijk. De opmaak van de openbaarvervoersplannen leidde op verschillende plaatsen tot onrust over afgeschafte haltes en buslijnen. Ook over de continuïteit van het aangepast vervoer en het toekomstige vervoer op maat in het algemeen maakten burgers zich zorgen. Ondertussen wees de Vlaamse Regering eind 2020, na een benchmarkstudie, de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn aan als interne operator voor de volgende tien jaar.

Herbekijk en lees

 • Actuele vragen aan minister Lydia Peeters over de benchmarkstudie van De Lijn en de aanduiding als interne operator (16 december 2020)
 • van Bert Maertens
 • van Marino Keulen
 • van Els Robeyns

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Lydia Peeters over de dreigende vervoersarmoede na de invoering van basisbereikbaarheid (3 februari 2021)
 • van Jos D’Haese
 • van Wim Verheyden
 • van Els Robeyns
 • van Stijn Bex

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de huidige werking en de toekomst van De Lijn (4 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters over de Antwerpse Rolkar vzw en de werking van diensten voor aangepast vervoer (DAV's) bij de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid (4 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg en interpellatie aan minister Lydia Peeters over de vraag om uitstel van de basisbereikbaarheid (18 maart 2021)
 • van Bert Maertens
 • van Els Robeyns

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de gunning van de Mobiliteitscentrale en het uitrollen van het decreet Basisbereikbaarheid (1 april 2021)
 • van Karin Brouwers
 • van Stijn Bex

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Interpellaties aan minister Lydia Peeters over het nieuwe uitstel van basisbereikbaarheid door de schorsingsprocedure bij de Raad van State met betrekking tot de gunning van de Mobiliteitscentrale (29 april 2021)
 • van Stijn Bex
 • van Els Robeyns

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Jos D’Haese aan minister Lydia Peeters over de onvrede betreffende de invoering van de basisbereikbaarheid (5 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters over het uitstellen van het decreet betreffende de basisbereikbaarheid (20 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting over de uitrol van het vervoer op maat (10 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters over de schorsing van de gunning van de Mobiliteitscentrale en de impact op de uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid (17 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over een sterk openbaar vervoer als hefboom voor een ambitieuze modal shift en als wapen in de strijd tegen vervoersarmoede

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 29 april 2021 en 1 juli 2021

 • Voorstel van resolutie over het openbaredienstcontract van De Lijn

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de commissie van 1 juli 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 14 juli 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

Lees meer over het decreet Basisbereikbaarheid

 

Scroll to top