Search in Vlaams Parlement

De drie grote vakbonden (ACOD, ACV en VSOA) zeggen hun vertrouwen in bevoegd minister Bart Somers op. Dit naar aanleiding van de privatisering van de thuiszorgdiensten van Oostende. Hoe zal de minister de band herstellen, welke gevolgen brengt deze vertrouwensbreuk met zich mee en hoe staat hij hier zelf tegenover?

Wat voorafging

Afgelopen zomer besliste het OCMW van Oostende om haar thuiszorgdienst over te dragen aan een private onderneming, de vzw i-Mens. Daarop diende de Oostendse oppositiepartij Vooruit samen met de sociale partners een klacht in bij de gouverneur van West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hoewel zijn eigen administratie hem vervolgens aanraadde om op zijn beslissing terug te komen, deed minister Somers dit niet. Dit tot verontwaardiging van de vakbonden. Die stapten intussen naar de Raad van State en lieten in een gemeenschappelijke mededeling weten dat ze het vertrouwen in de minister kwijt zijn.

Hoe moet het nu verder?

In de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering zorgde deze kwestie voor heel wat vragen bij de commissieleden. Onder meer Brecht Warnez (CD&V) vroeg de minister of hij al contact had met de vakbonden: “Hebt u voorafgaand aan het schrijven vanwege de vakbonden berichten of indicaties gekregen dat hun vertrouwen in u ter discussie stond? Hebt u al contact opgenomen met de vakbonden of zult u dat eerstdaags doen?”

De vertrouwensbreuk tussen de sociale partners en de minister zorgt voor vertraging van het huidige sociaal overleg over andere belangrijke punten, zoals de modernisering van het Vlaamse ambtenareninstituut en de nieuwe rechtspositieregeling van de lokale besturen. Volgens de vakbondsorganisaties kunnen die onderhandelingen enkel vlot verlopen op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Dat laatste is volgens hen nu zoek. Commissieleden Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Tom Ongena (Open Vld) vroegen de minister dan ook wat hij concreet zal doen om het vertrouwen van de vakbonden terug te winnen, zodat de huidige onderhandelingen geen vertraging oplopen.  Kurt De Loor (Vooruit) en Kris Van Dijck (N-VA) vroegen hem op hun beurt welke impact de vertrouwensbreuk op het verdere sociale overleg zal hebben.

Raad van State

In zijn antwoord gaf minister Somers aan dat hij het niet dieper wenste in te gaan op zijn beslissing rond de privatisering van de Oostendse OCMW-thuiszorg. Die lichtte hij volgens hem al uitvoerig toe tijdens de commissievergadering van 18 januari. Dat de vakbonden naar de Raad van State stappen om zijn beslissing te aan te vechten, is volgens hem hun goed recht. Toch wees hij op de gevolgen hiervan: “De consequentie is natuurlijk wel dat alle partijen, namelijk de vakbonden, ik als toezichthoudende overheid en de stad Oostende, zich nu moeten schikken naar de wijsheid van de Raad van State”.

De weg van de dialoog

Voorts gaf minister Somers aan dat zijn beslissing in lijn ligt met het regeerakkoord en dat hij daarbij de volle steun geniet van de Vlaamse regering. “Ik moet mij als minister voor mijn politieke acties in de eerste plaats in het parlement en de commissies verantwoorden en niet ten aanzien van de vakorganisaties, klonk het. Bovendien benadrukte hij dat hij “altijd de weg van de dialoog koos” in zijn contact met de vakorganisaties. Om dit te staven, verwees hij naar eerdere akkoorden die hij met de vakbonden bereikte. Ook de aanstelling van neutrale onderhandelaars bij de onderhandelingen over de lokale rechtspositieregeling en het Vijfsporenbeleid van de Vlaamse overheid bewijst volgens hem zijn bereidheid tot dialoog.

Het is toch niet omdat men in het ene dossier van mening verschilt, dat men in andere belangrijke dossiers de tafel moet verlaten.
Minister Bart Somers

Op weg naar herstel?

Hoe wil de minister het vertrouwen herstellen? In de eerste plaats betreurde hij dat het vertrouwen überhaupt hersteld moet worden. “Het is toch niet omdat men in het ene dossier van mening verschilt, dat men in andere belangrijke dossiers de tafel moet verlaten”, voegde hij hieraan toe. Een eerste belangrijke stap naar vertrouwensherstel is volgens hem alvast gezet: meteen reageren op het bericht rond de vertrouwensbreuk en vervolgens in overleg gaan met de vakbonden. Aangezien beide partijen overeenkwamen om niet over de inhoud van hun overleg te communiceren, trad de minister hierover niet verder in detail.

De echte sleutel tot verzoening ligt volgens minister Somers in communicatie: “Stilstaan en ons niet aanpassen aan nieuwe uitdagingen is volgens mij achteruitgaan. Praten is de enige weg vooruit”. De minister staat hiervoor open en hoopt op een snelle heropstart van dossiers die op de sociale onderhandelingstafel liggen. “Mijn hand blijft dus uitgestoken. De tijd is wel kort, want zowel voor de lokale rechtspositieregeling als voor het Vlaamse ambtenarenstatuut wil ik de afgesproken timing behouden. Ik hoop dan ook dat we snel vooruit kunnen raken”, aldus minister Somers.

Bekijk dit stuk van de vergadering

Scroll to top