Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang brengt tijdens de extra plenaire vergadering van donderdag 14 juli 2022 verslag uit van haar conclusies en aanbevelingen.

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement de “Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang”. Aanleiding tot oprichting van deze onderzoekscommissie was het overlijden van een zes maanden oude baby in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke en de terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing in een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De onderzoekscommissie kreeg als opdracht op zoek te gaan naar duidelijkheid over wat er bij de procedures misloopt. Waarom kinderdagverblijven die vergund zijn door Kind en Gezin, ondanks vastgestelde problemen, toch konden openblijven en waarom signalen onopgemerkt zijn gebleven, zijn vragen waarop de onderzoekscommissie tijdens de afgelopen maanden naar antwoorden zocht.

De Onderzoekscommissie organiseerde onder het voorzitterschap van Koen Daniëls (N-VA) sinds haar start op 1 april 10 hoorzittingen. Voormalig minister Wouter Beke (cd&v) kwam op 20 juni als laatste aan de beurt. Op 13 juli keurde de commissie het eindverslag met haar vaststellingen en aanbevelingen goed.

In totaal stelde de commissie 75 aanbevelingen op om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren en het vertrouwen in de sector te herstellen. Die aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de klachtenbehandeling, de zorginspectie, de werking van Kind en Gezin en de kinderopvanginitiatieven.

In het eindverslag wijst de onderzoekscommissie tot slot op de verantwoordelijkheden. Over het management van het Agentschap Opgroeien zegt de commissie: “Op basis van de dossiers die de commissie kon inkijken stelde de commissie vast dat de procedures niet op een consistente manier gevolgd werden. Daarenboven merkt de commissie op dat de bestaande procedures onvoldoende sluitend zijn. Op basis van de stukken die de commissie kreeg, komt de commissie tot de vaststelling dat het dossierbeheer kan omschreven worden als ‘een puinhoop’.

Als concrete aanbevelingen wil de commissie dat er dringend ingegrepen wordt in het organisatiebeleid en het management van het agentschap Opgroeien om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen, dat het agentschap de organisatie en de werking moet bijsturen om een performante en efficiënte werking te garanderen en dat de bevraging van de kinderopvanginitiatieven in het kader van de tevredenheid over de ondersteuning die ze genieten van Kind en Gezin snel moet uitgevoerd worden.

Over de politieke verantwoordelijkheid noteerde de commissie: “Van een minister wordt verwacht dat hij zijn administratie bijstuurt als het echt fout loopt. Op dit vlak bleef minister Beke in gebreke en greep pas in na het drama in ‘t Sloeberhuisje omwille van zijn te lang en te groot vertrouwen in zijn administratie.” En verder: “Ten slotte stelt de commissie vast dat de fouten die gebeurd zijn binnen de administratie onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister vallen.”

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven