Search in Vlaams Parlement

Vandaag (20 oktober) komen de Vlaamse volksvertegenwoordigers samen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Over welke onderwerpen zullen ze het hebben en waarover wordt er zoal gestemd? Ontdek het hier en volg de plenaire vergadering live mee. 

Actualiteitsdebat over het lerarentekort

Anderhalve maand na de opstart van het nieuwe schooljaar blijkt het lerarentekort in Vlaanderen sterk op te lopen. Schoolbesturen en koepels trekken aan de alarmbel en stellen dat de onderwijskwaliteit hierdoor in het gedrang komt. De fracties debatteren in de plenaire vergadering met minister Ben Weyts over de aanpak van het probleem.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Erkenning lokale geloofsgemeenschappen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake erkenning van en toezicht op lokale geloofsgemeenschappen te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven.

Na een uitgebreide commissiebespreking met hoorzittingen en tweede lezing, staat het ontwerp van decreet nu op de agenda van de plenaire vergadering voor beraadslaging en eindstemming.

Verbod op plaatsing of vervanging van stookolieketel vanaf 2022

De Vlaamse Regering wil in het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan verwarming op stookolie (mazout) geleidelijk uitfaseren wegens de CO2-uitstoot, het risico op bodemvervuiling en de verouderde technologie. Daarom zal het vanaf 1 januari 2022 verboden zijn om nog een stookolieketel te plaatsen of die te vervangen in alle nieuwe gebouwen.  In bestaande gebouwen zal een bestaande stookolieketel ook niet meer vervangen mogen worden door een andere, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is.

Om dit mogelijk te maken, dienden leden van de meerderheid een voorstel van decreet in om het Energiedecreet van 8 mei 2009 op een aantal punten te wijzigen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Scroll to top