Search in Vlaams Parlement

Welke actuele vragen staan er op de agenda van de plenaire vergadering en waarover wordt er gestemd? 

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving. Deze week worden er vragen gesteld over:

  • jongeren die rijden zonder rijbewijs en de impact van de coronapandemie op de rijopleiding;
  • de sociale wantoestanden bij de pakjesdiensten;
  • steun van de Vlaamse Regering aan sectoren met inkomensverlies door de vierde coronagolf (horeca, evenementen, nachtleven);
  • de dalende leesvaardigheid in Vlaanderen, n.a.v. de Voorleesweek;
  • de coronacompensatie in de kinderopvang;
  • het aanzuigeffect van het groeipakket op niet-begeleide minderjarige asielzoekers;
  • de boosterprik en de maatregelen van de Vlaamse Regering tegen de vierde coronagolf;
  • het persoonlijk assistentiebudget en prioriteitengroep 2 voor mensen met een beperking.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 november 2021 (pdf).

Beëindiging bilaterale investeringsovereenkomsten tussen EU-lidstaten

Intra-EU bilaterale investeringsovereenkomsten zijn overeenkomsten die specifiek zijn aangegaan tussen landen die lid zijn van de Europese Unie. In het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) is Vlaanderen partij bij vele dergelijke overeenkomsten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Een groot aantal van die intra-EU bilaterale investeringsovereenkomsten werden afgesloten in de loop van de jaren negentig met landen die ondertussen lid geworden zijn van de Europese Unie. Het ligt voor de hand dat deze investeringsbeveiliging sinds de uitbreiding van de Unie niet meer zou hoeven te bestaan, aangezien alle lidstaten gelijkelijk gebonden zijn door dezelfde regels in de interne markt.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in de zaak Slowakije tegen Achmea BV (zaak C-284/16) dan ook dat de arbitrageclausules in de bilaterale investeringsovereenkomsten tussen EU-lidstaten niet verenigbaar zijn met het Europees recht. Daarom werd beslist om een plurilaterale overeenkomst op te stellen die het mogelijk moest maken de intra-EU bilaterale investeringsovereenkomsten gelijktijdig en op een gecoördineerde wijze te beëindigen. De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet tot instemming met deze overeenkomst.

Instemmingsdecreet Europees Stabiliteitsmechanisme

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een internationale financiële instelling die noodfondsen verleent aan lidstaten in moeilijkheden om zo bij te dragen tot financiële stabiliteit in de hele eurozone. Het ESM werd opgericht in de nasleep van de financiële crisis in 2008-2009 en is sinds 2012 operationeel. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om in te stemmen met het oprichtingsverdrag van het ESM en met de wijzigingsovereenkomst uit 2021. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Volg de vergadering live mee vanaf 14u

Scroll to top