Search in Vlaams Parlement

Vandaag komt het Vlaams Parlement samen in de plenaire vergadering. Ontdek wat er op het programma staat en volg de vergadering live mee.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Algemene rekening 2020

De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van decreet dat de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2020 vastlegt. De algemene rekening is het sluitstuk van de parlementaire begrotingscyclus.

Uniek loket voor energie- en renovatiepremie

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat zo veel mogelijk premies inzake energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning worden gebundeld in een woningrenovatiepremie. Burgers zullen er toegang toe hebben via een uniek loket, waar ze zowel een renovatiepremie als een energiepremie kunnen aanvragen. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 in die zin aan te passen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Oprichting Vlaams subsidieregister

Het subsidieregister heeft tot doel om alle subsidiestromen van de Vlaamse overheid aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen overzichtelijk in kaart te brengen om zo voor meer transparantie te zorgen en om dubbele subsidiëring te helpen vermijden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat de Vlaamse subsidieverstrekkers verplicht om de relevante subsidiegegevens mee te delen aan de beheerder van het subsidieregister, het departement Financiën en Begroting. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Aanpassingen Vlaamse Codex Fiscaliteit

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 op een drietal punten aan te passen: een aanpassing van de voorwaarden om een korting op de onroerende voorheffing te verkrijgen; een aanpassing van de voorwaarden waaraan moet voldaan worden om het verlaagd registratierecht te genieten bij een ingrijpende energetische renovatie; een uitbreiding van de regeling inzake sloop en wederopbouw. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Scroll to top