U bent hier

Hoe wordt een verzoekschrift behandeld?

Een verzoekschrift wordt behandeld in vier stappen:

 1. Het parlement onderzoekt of uw verzoekschrift ontvankelijk is
 2. Het parlement onderzoekt uw verzoekschrift inhoudelijk
 3. De plenaire vergadering doet uitspraak over uw verzoek
 4. Het parlement antwoordt.

 

Stap 1: Is uw verzoekschrift ontvankelijk?

Het parlement onderzoekt eerst een paar voorwaarden:

 • bevat uw brief wel een verzoek?
 • is uw verzoek ernstig bedoeld?
 • is uw taalgebruik niet beledigend?
 • is uw naam en voornaam leesbaar vermeld?
 • is uw verzoekschrift ondertekend?
 • gaat uw verzoekschrift over de bevoegdheden van het Vlaams Parlement, of over een onderwerp dat de belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest raakt?

Als de voorzitter van het Vlaams Parlement vindt dat uw verzoekschrift ontvankelijk is, dan stuurt hij het door naar een commissie. Meestal is dat de commissie die bevoegd is voor het onderwerp van uw verzoekschrift. Als het onderwerp van uw verzoekschrift onlangs in de commissie werd behandeld, maar nog niet in de plenaire vergadering, dan kan de voorzitter het verzoekschrift rechtstreeks naar de plenaire vergadering sturen.

Als uw verzoekschrift eigenlijk een klacht is over de werking van Vlaamse overheidsdiensten, dan zal de ambtenaar die de verzoekschriften behandelt u vragen of u het goed vindt dat uw verzoek wordt doorgegeven aan de Vlaamse Ombudsdienst.

 

Stap 2: Het inhoudelijke onderzoek van uw verzoekschrift

De commissie die uw verzoekschrift behandelt, beslist wat ze ermee gaat doen. Er zijn twee mogelijkheden:

a. De commissie zal alleen kennis nemen van uw verzoekschrift, en er verder niets mee doen. Dat gebeurt:

 • als de commissie vindt dat uw verzoekschrift niet geschikt is om in het parlement te worden besproken. De commissie kan uw verzoekschrift doorsturen naar een andere instantie, of u zelf voorstellen dat te doen.
 • als uw verzoekschrift een vraag bevat die in de lopende zittingsperiode al aan bod is gekomen en geen nieuw element meer bijbrengt. De commissie zal u dan het verslag van de parlementaire besprekingen daarover toesturen.

b. De commissie onderzoekt uw verzoekschrift.

De commissie kan hoorzittingen organiseren over uw verzoekschrift, of een reactie aan de regering vragen, of adviesorganen raadplegen, enz. Als het verzoekschrift betrekking heeft op de rechten van het kind, is de commissie verplicht een advies te vragen aan het Kinderrechtencommissariaat.

Hoorzittingen

 • Als uw verzoekschrift door minstens 15.000 personen ondertekend is, is de commissie verplicht om een hoorzitting te houden met de eerste ondertekenaar.
 • Tijdens een hoorzitting mag u zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. U moet wel altijd ook persoonlijk aanwezig zijn.
 • Een verzoekschrift wordt in een openbare commissievergadering besproken. Uw naam wordt dus in het verslag vermeld. De commissie kan beslissen om het verzoekschrift achter gesloten deuren te bespreken.

De commissie stelt haar conclusies op. Er wordt een verslag gemaakt van de commissiebesprekingen. U ontvangt een exemplaar van dat verslag.

 

Stap 3: De uitspraak door de plenaire vergadering

Het verzoekschrift wordt nu op de agenda van de plenaire vergadering gezet. De plenaire vergadering beslist over de conclusies van de commissie. In de praktijk worden de conclusies van de commissie zonder verder debat aangenomen.

 

Stap 4: Het parlement antwoordt

Als uw verzoekschrift ontvankelijk is  hebt u recht op een antwoord binnen zes maanden nadat u het hebt ingediend. Die termijn kan één maal verlengd worden met drie maanden, maar het parlement moet verantwoorden waarom ze die termijn verlengt.

Het antwoord hangt af van wat de commissie heeft beslist:

 • als de commissie alleen kennis heeft genomen krijgt u onmiddellijk antwoord van de commissie.
 • als de commissie uw verzoekschrift ten gronde heeft behandeld krijgt u het verslag van de commissie en de uitspraak van de plenaire vergadering toegestuurd. Als het verzoekschrift door meer personen is ondertekend, krijgt alleen de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift antwoord.

Lees verder over de volgende onderwerpen:

Lees alle verslagen van behandelde verzoekschriften

Bekijk de overzichten met uitspraken die het parlement heeft gedaan naar aanleiding van verzoekschriften.