U bent hier

De heer Van Grieken heeft het woord.

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, begin dit jaar heb ik u de eerste vraag over dit onderwerp gesteld in de plenaire vergadering. Ik voelde toen nattigheid. Ik vreesde voor een nieuwe carrousel. U had nog niets gezien, nog geen reden om een initiatief te nemen. De heer Janssens was zo vriendelijk om, toen ik in het buitenland zat en er een nieuw feit was, namelijk dat Damien Thiéry opnieuw werd voorgesteld als waarnemend burgemeester, u op 4 mei daarover voor een tweede maal te ondervragen in het Vlaams Parlement. U weet dat wij van oordeel zijn dat voor burgemeesters die de Taalwet naast zich neerleggen, die volharden in hun koppigheid, een regeringscommissaris moet worden aangesteld en een tuchtprocedure opgestart.

Het intrigeerde mij toen dat u antwoordde dat het decreet moest worden aangepast, dat u heel snel een initiatief zou nemen – u zou de meerderheid daarover op zeer korte termijn samenroepen. Ik geloof u op uw woord, minister, maar sindsdien hebben wij nog zeer weinig gehoord van u. U hebt ongetwijfeld ook tijdens de pistoleekes op zondag het interview met Bart De Valk gelezen, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Ik vraag me samen met hem af welke beleidsstappen u al ondernomen hebt om langs decretale weg definitief een einde te maken aan deze carrousel.

Wat gaat u doen zodat de niet-benoemde burgemeesters ook niet meer het ambt kunnen waarnemen tijdens dezelfde bestuursperiode? Ik kijk uit naar uw antwoord.

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken (UF)

Minister, ik zei het hier net tegen de heer Somers, ik ben de laatste benoemde burgemeester van Linkebeek geweest. Dat is al een tijd geleden. Het was een federale minister die mij benoemd heeft.

Ik heb vernomen dat u intussen de beslissing van de gemeenteraad van Linkebeek waarin Damien Thiéry werd voorgedragen als waarnemend burgemeester, hebt vernietigd. Ik zou graag willen weten op welke basis. Als ik goed ingelicht ben, is die gemeenteraadszitting volgens de regels verlopen. Daar is geen woord Frans gesproken, daar is niets gebeurd. Het was daar poeskalm. (Hilariteit)

Op welke basis hebt u dat voorstel tot benoeming vernietigd? U kunt het hen toch niet kwalijk nemen dat er in de meerderheid geen kandidaat was? Hoe lang gaat u Linkebeek nog respijt geven?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Van Eyken, sta me toe, ik vind uw vraag een beetje frappant, en dan druk ik me beleefd uit. Ik heb beslist om de heer Thiéry niet te benoemen op basis van artikel 13 bis van de federale Gemeentewet.

Dat is heel duidelijk, dat is niet voor interpretatie vatbaar. U weet dat het sinds 2007 in Linkebeek niet van een leien dakje loopt – en dan ben ik nog heel eufemistisch. Er zijn sinds 2007 problemen. U weet dat de heer Thiéry de taalwetgeving heeft overtreden. U bent misschien van een andere overtuiging, en ik begrijp uw positie wel.

Ik vind het veelzeggend, mijnheer Van Eyken, mijnheer Van Grieken, dat de Raad van State ons telkens gelijk heeft gegeven, zelfs de tweetalige kamer. Dan moet er toch iets zijn van overtredingen van de taalwetgeving? Een heel andere situatie, maar ik ga daar nu niet over uitweiden, was die met mevrouw Caprasse. Dat was een interpretatie, nu waren er vaststellingen van overtredingen van de taalwetgeving.

Ik heb mijn verantwoordelijkheid als minister van Binnenlands Bestuur genomen in samenwerking met de gouverneur van Vlaams-Brabant, de heer De Witte. We hebben verschillende brieven gestuurd, aangemaand om een nieuwe voordracht te doen en dergelijke. U weet dat er vorige week maandag weer een gemeenteraad was in Linkebeek en opnieuw werd de heer Thiéry voorgedragen als waarnemend burgemeester, terwijl de gouverneur en ikzelf expliciet gevraagd hadden om een nieuwe voordracht te doen. Dat is duidelijk voor iedereen.

Collega’s, deze toestand kan niet blijven aanslepen. We moeten echt iets ondernemen. Zoals de heer Van Grieken aanhaalde, heb ik begin mei in de plenaire vergadering verklaard dat we echt wel moeite hebben gedaan om dit op een propere manier op te lossen. Op den duur komt men dan wel bij de filosofie: wie niet horen wil, moet voelen. We moeten al sinds 2007 ingrijpen, we zijn nu 2015. Het heeft echt wel lang genoeg geduurd.

Ik heb toen ook gezegd dat ik een parlementair initiatief wilde, mijnheer Van Grieken. Dat gaat gewoon veel sneller dan via een ontwerp van decreet. Het kan heel eenvoudig met een voorstel van decreet waarmee gewijzigd wordt dat iemand die niet benoemd is, ook niet opnieuw mag worden aangeduid als waarnemend. Dat is heel simpel, dat is één artikel. Er ligt zo’n voorstel klaar, maar er is geen consensus over in de meerderheid.

Ik hoop en ik ga ervan uit, mijnheer Van Grieken, dat dat nog wel zal lukken. Ik heb alle vertrouwen in mijn meerderheidspartijen. Ik ga ervan uit dat er over een week wel een akkoord is over het voorstel van decreet. Is dat er niet, dan zal ik onmiddellijk en onverwijld een regeringscommissaris naar Linkebeek sturen.

De heer Van Grieken heeft het woord.

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, bedankt voor uw vurig pleidooi dat het een schande is dat de Vlaamse taalwetgeving nog zo met de voeten wordt getreden en dat al sinds 2007. Begin dit jaar heb ik dit ook aangestipt. U zei dat u nog maar net was aangesteld, maar de situatie duurt al veel langer.

Misschien moet ik dan de vraag aan de meerderheid stellen. Als u een andere meerderheid nodig hebt, mag u altijd eens met ons komen praten, misschien kunnen we u depanneren. Maar wie van CD&V en/of Open Vld ligt dwars voor zo’n eenvoudige wijziging? Misschien is het nu het moment om kleur te bekennen?

De vragen worden aan de minister gesteld, mijnheer Van Grieken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.