U bent hier

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister-president, op de Europese Raad Algemene Zaken van 21 april 2015 werd België vertegenwoordigd door Permanent Vertegenwoordiger Dirk Wouters. Op de agenda van deze vergadering stond onder meer het tegengaan van radicalisering en vrijwaring van de waarden van de Europese Unie.

De raad besprak de stand van zaken van de uitvoering van de verklaring van de Europese Raad van 1 februari jongstleden over het tegengaan van radicalisering en het waarborgen van de gemeenschappelijke Europese waarden van verdraagzaamheid, gelijkheid en non-discriminatie. Hierbij werden best practices uitgewisseld door de ministers en informeerde men elkaar over nieuwe of in ontwikkeling zijnde initiatieven. De Europese Commissie overweegt de opmaak van een synthese van deze best practices ter stoffering van het rapport dat het Lets EU-voorzitterschap aan de Europese Raad zal voorleggen.

In de mededeling van uw diensten met het overzicht van de ontwikkelingen werd aangehaald dat de Belgische vertegenwoordiger in zijn speaking notes eveneens een verwijzing naar het Vlaams actieplan voor preventie van radicalisering heeft opgenomen. Ondertussen heeft ook het Vlaams Parlement in een resolutie 55 aanbevelingen aangenomen voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Minister-president, u weet dat dit uitvoerig ter sprake is gekomen op de Vlaamse ministerraad en gedurende vele maanden in het Vlaams Parlement. Er is een resolutie goedgekeurd die kamerbreed werd gedragen. Is er vanuit Vlaanderen input naar Europa gegaan? Op welke manier werd het Vlaams actieplan voor preventie en deradicalisering toegelicht op de Europese ministerraad?  Aangezien ook in ontwikkeling zijnde initiatieven werden gevraagd, is er ook aandacht besteed aan de werkzaamheden van het Vlaams Parlement teneinde op Europees niveau ook de inspanningen van het Vlaams Parlement kenbaar te maken aan de andere lidstaten van de Europese Unie ? Ik had de indruk dat er vanuit andere EU-landen wel degelijk werd gekeken naar de voorstellen en aanbevelingen van Vlaanderen. Graag had ik bijkomende toelichting over de voorstellen tot synthese van best practices die de Europese Commissie overweegt en het rapport dat het Lets voorzitterschap aan de Europese Raad zal voorleggen. Het is niet omdat wij goed werk hebben geleverd dat we moeten stilzitten.

Wij kunnen leren van andere landen die met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Ik verwijs naar wat gisteren naar buiten werd gebracht door Eurojust, namelijk dat onder de bootvuchtelingen die meestal via Libië komen IS-strijders aanwezig zijn.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken (CD&V)

De heer Vanlouwe doet een goede suggestie om te kijken naar dat Lets voorstel. Kent u de stand van zaken van de synthese van de goede praktijken? Luxemburg heeft het voorzitterschap. Weet u of het wordt voorgelegd aan de Europese Raad tijdens het voorzitterschap?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) heeft, zoals u aangaf, mijnheer Vanlouwe, op het voorafgaande overleg van de Directie-Generaal Europese Zaken en Coördinatie het actieplan aangekaart met de vraag om ernaar te verwijzen. Dat voorafgaand overleg is eerder een consult. De Raad Algemene Zaken is een categorie 1 raadsfilière. Dus is het een federale aangelegenheid.

De deelstaten hebben geen zicht op de spreeknota van de federale minister van Buitenlandse Zaken. Op vraag van mijn administratie bevestigde de FOD Buitenlandse Zaken dat het Vlaams actieplan preventie en radicalisering in de spreeknota van de minister werd opgenomen. Tijdens de Raad Algemene Zaken was ons land niet door de minister vertegenwoordigd maar wel door de ambassadeur bij de Europese Unie, conform de afspraken in geval van afwezigheid van een minister voor een formele raad.

In het verslag van de Raad Algemene Zaken, dat via de permanente vertegenwoordiging bij de Unie werd verspreid, staat over dit lunchdebat te lezen dat hoofdzakelijk goede praktijken werden uitgewisseld. Aan bod kwamen het netwerk van directeurs van het gevangeniswezen, interculturele dialoog, integratieprogramma’s, controle op reizen naar Syrië en het belang van het EU-dossier over de uitwisseling van passagiersgegevens.

De resolutie van het Vlaams Parlement inclusief de 55 aanbevelingen was nog niet goedgekeurd toen de Raad Algemene Zaken vergaderde op 21 april 2015. Het voorstel is op 19 mei 2015 ingediend en op 27 mei 2015 goedgekeurd in de plenaire vergadering. Er is dus geen melding van gemaakt in de werkzaamheden.

De resolutie is ook niet opgestuurd aan het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het komt aan het parlement toe om dat te beslissen. Vanzelfsprekend staat onze vertegenwoordiger klaar om een vraag te bezorgen aan het voorzitterschap, dat ondertussen veranderd is. Sinds 1 juli 2015 is dat het Luxemburgs voorzitterschap, zoals u weet.

Bij mijn weten is het Lets voorzitterschap nooit met een rapport van goede praktijken naar buiten gekomen. In het verslag van het lunchdebat wordt vermeld dat het rapport een mogelijkheid was. Wel belangrijk is dat inzake binnenlandse veiligheid de strijd tegen terrorisme voor het Luxemburgs voorzitterschap de eerste prioriteit is. Ik lees: “La lutte contre le terrorisme est la première des priorités en matière de securité intérieure. Il nécessite de maximiser le potentiel des outils existants.” Enzovoort. Het is een topprioriteit. In die zin zou het goed zijn als het parlement zou vragen om de resolutie met de aanbevelingen te bezorgen.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is een goede zaak dat de voorstellen uit het Vlaams actieplan van minister Homans werden meegenomen. Ik ben er mij van bewust dat het dossier op Europees vlak nog altijd wordt besproken als een federale aangelegenheid.

Toen ik de vraag indiende, was de resolutie al goedgekeurd. Maar toen het werd besproken door de Europese Raad eind april 2015, waren de besprekingen inderdaad nog volop bezig in onze commissie. Ik neem uw suggestie mee dat het Vlaams Parlement het zelf overmaakt. U kunt dat als minister-president ook doen via uw diplomatieke kanalen. Het is waarschijnlijk een goede zaak dat we zelf het initiatief nemen.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Vanlouwe, het is de vaste procedure dat het wordt gevraagd via het DiV en dat onze Permanente Vertegenwoordiging het document bezorgt. Het Vlaams Parlement kan ook een brief sturen, maar dat is de correcte manier. Het Vlaams Parlement moet eerst beslissen dat het wenst dat het aan het voorzitterschap wordt bezorgd. Dan kan Julie Bynens dat ook doen, dat is de geëigende weg.

Dat is een goede suggestie. Ik zal de nodige initiatieven nemen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.