U bent hier

Mevrouw Lieten heeft het woord.

Mevrouw Ingrid Lieten (sp·a)

Minister, naar aanleiding van het Jachtdecreet hebben we aangedrongen op veel meer transparantie van informatie en op de digitalisering van de informatie zodat de informatieverspreiding naar iedereen die betrokken is bij de jacht zou verbeteren. Deze vraag om uitleg gaat daar verder op in. Het gaat namelijk over de nieuwe jachtverloven. Er is een nieuw model afgesproken dat gebruiksvriendelijker zou zijn. Toen ik mijn vraag om uitleg indiende, was het één week vóór 1 juli, de datum waarop het jachtseizoen begint. Toen kwam ons ter ore dat die jachtverloven helemaal nog niet waren uitgereikt en dat er problemen waren op het terrein.

Ik heb ondertussen begrepen dat er hier en daar oplossingen zijn gevonden.

Minister, wat is de stand van zaken? Heeft de arrondissementscommissaris in iedere provincie de jachtverloven kunnen uitreiken aan de mensen die die aanvragen hebben ingediend? Bent u er ondertussen achter gekomen wat de problemen waren waarop het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) was gestuit om het fatsoenlijk op tijd klaar te maken, wat hier dan blijkbaar niet echt is gelukt?

Is het nu zo dat iedereen die zijn jachtverlof heeft aangevraagd, dat ook heeft gekregen? Zouden we ook daarin geen stap vooruit kunnen zetten om internet en digitale mogelijkheden in de toekomst meer te gebruiken en zo toch wat meer van het oubollige archaïsche systeem af te gaan en meer transparantie te creëren voor iedereen?

De heer De Bruyn heeft het woord.

Blijkbaar is de administratie er niet in geslaagd om de jachtverloven tijdig uit te reiken. Ik betreur dat omdat het tot rechtsonzekerheid leidt. Er moeten dan noodoplossingen worden gevonden die al dan niet voor interpretatie vatbaar zijn en die voor problemen kunnen zorgen. Ik zeg niet 'hebben gezorgd' of 'zullen zorgen' maar 'kunnen zorgen'. Ik denk dat dat jammer is.

Minister, aansluitend bij de inleiding van de collega, wil ik u ook vragen wat hier de oorzaak van is en wat de stand van zaken is. Welke noodoplossingen werden gevonden en hoe werken ze? Is het jachtseizoen in alle rust en kalmte kunnen beginnen? 

De heer Ceyssens heeft het woord.

Ik dacht bijna dat de heer De Bruyn ging zeggen dat het jachtseizoen vredig is kunnen beginnen.

Minister, ook ik ben benieuwd naar de oorzaak van dit probleem. Hoe is het kunnen gebeuren? Ging het om een technisch of een administratief probleem?

Het feit dat die kaart er komt, heeft ook te maken met de aanvraagprocedures die worden aangepast en de verdere digitalisering. Dat is alleen maar toe te juichen. Eén ding begrijp ik niet goed. Er komt een digitaal loket maar de traditionele loketfunctie zou verdwijnen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Hoe komt het dat die in drie provincies verdwijnt en in twee andere niet? Of heb ik verkeerde informatie? Of is het uiteindelijk de bevoegdheid van de arrondissementscommissaris?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega's, ik kan alleen maar samen met jullie betreuren dat er blijkbaar problemen geweest zijn. Het ANB bevestigt dat er praktische problemen zijn met de uitreiking van de jachtverloven. Het ANB heeft de nodige regelingen getroffen en ook afspraken gemaakt met de diensten van de provinciegouverneurs. Er zijn dus tijdelijke maatregelen uitgewerkt zodat jagers op wettelijke wijze kunnen jagen met desnoods voorlopige documenten.

Ik wil eerst even toelichting geven bij het tot stand komen van het nieuwe e-loket voor de jachtverloven naar aanleiding van het nieuwe Jachtadministratiebesluit. Om tegemoet te komen aan de vraag om klantvriendelijker te zijn, was het idee opgevat om een jachtverlof in het model van een bankkaart ter beschikking te stellen. Dit model heeft een handig formaat, zodat het in de portefeuille past, en het is kreuk- en vochtbestendig, in tegenstelling met de vroegere jachtverloven. Tegelijk is de afweging gemaakt om de aanvraagprocedure ook digitaal via een e-loket mogelijk te maken. Dit past meteen ook in de strategie Vlaanderen Radicaal Digitaal. De afgifte van de jachtverloven valt onder de bevoegdheid van de arrondissementscommissaris. Omdat het ANB al een e-loket beheert voor fauna en flora was het ook een logische keuze om de aanvraag van het jachtverlof en de jachtvergunning ook via dat e-loket te laten verlopen. Op die manier kan de burger via één uniek digitaal loket diverse formaliteiten inzake jacht en wildbeheer afhandelen. Er is dan ook het nodige overleg gevoerd tussen de arrondissementscommissarissen, de diensten jacht van de gouverneurs en het ANB.

Vervolgens is het ANB gestart met de ontwikkeling van het e-loket en de opmaak van de bestekken voor de nieuwe sjablonen van het jachtverlof en de kaartprinters. Tevens moesten de nodige machtigingen worden gevraagd om de gegevens uit het Rijksregister te mogen ophalen en te mogen uitwisselen met de arrondissementscommissarissen. Dat heeft meer tijd in beslag genomen dan het ANB had ingeschat. Het e-loket voor jachtverloven is sinds 9 juni operationeel. Op 11 juni werd de handleiding verzonden zodat het e-loket ook in gebruik kan worden genomen door de diensten van de gouverneurs. Alle dossiers konden dus sinds die datum in het e-loket worden voorbereid voor afdruk zodat bij de levering van de blanco jachtverlofkaarten alleen de afdruk en de verzending van de gepersonaliseerde jachtverloven nog moest gebeuren.

Naast de digitale aanvraag via het e-loket door de jagers, kan de jager nog altijd een aanvraag op papier indienen. Deze aanvragen worden door de medewerkers Jacht van de arrondissementscommissarissen ingevoerd in het e-loket. Door enkele logistieke problemen bij een verzendingsbedrijf heeft de aflevering van de plastic sjabloonkaarten voor de jachtverloven vertraging opgelopen. Sinds eind juni hebben alle arrondissementscommissariaten de kaarten voor het jachtverlof ontvangen. Momenteel stellen de medewerkers Jacht van de commissarissen alles in het werk om de jachtverloven zo spoedig mogelijk te drukken en op te sturen. Op 2 juni waren reeds 1645 jachtverloven verzonden. Er waren er 535 goedgekeurd en klaar voor verzending. Verwacht wordt dat in de loop van deze week de achterstand is ingehaald.

In het najaar komt er ook een evaluatie van het systeem. Op die manier stellen we ook alles in het werk om in de toekomst de afgifte vlekkeloos te laten verlopen. Intussen zijn er wel lovende reacties over de gebruiksvriendelijkheid.

Op 29 juni heeft het ANB een communicatie uitgestuurd waarbij het probleem is geschetst en waarbij ook een tijdelijke maatregel wordt voorgesteld. Elke jager die vanaf 1 juli een jachtactiviteit uitvoert, kan zich met behulp van een afdruk van zijn goedgekeurd dossier in het e-loket legitimeren. Daarvoor moet men in het e-loket zijn dossier wel raadplegen en het dossier afdrukken. Conform artikel 6, tweede lid, en artikel 11, tweede lid, van het Jachtadministratiebesluit wordt de afdruk van het dossier tijdelijk beschouwd als een jachtverlof, respectievelijk een jachtvergunning. Deze maatregel geldt tot het definitieve jachtverlof of de -vergunning is afgeleverd.

De Natuurinspectie kan, wanneer ze een controle doet op het terrein, nagaan of een persoon een aanvraag heeft ingediend en of die aanvraag werd goedgekeurd. De Natuurinspectie is ook op de hoogte van de tijdelijke maatregel.

De communicatie is algemeen verspreid naar de doelgroep en ook naar de Natuurinspectie. Ze staat ook op de website van ANB.

Een terugkeer naar het oud model van het jachtverlof is niet aan de orde. Er kan wel worden vermeld dat de wetgeving de afgifte van een jachtverlof volgens het oud model wel eventueel nog toestaat. Volgens mijn informatie, gebeurt dat niet.      

Collega Ceyssens, u vraagt of de loketten worden opgeheven. Het wordt één centraal loket. Dat is misschien de verwarring die is ontstaan op het terrein.

Mevrouw Lieten heeft het woord.

Mevrouw Ingrid Lieten (sp·a)

Minister, ik dank u voor de update. Ik heb begrepen dat men alles in het werk heeft  gesteld om het in orde te maken. Ik zou toch willen aandringen om na te gaan hoe nog verder kan worden gedigitaliseerd en transparanter kan worden georganiseerd, voor de jagers maar ook voor de omwonenden  en alle belanghebbenden.   

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, ik heb nog een enkele kritische bemerkingen. Er doen zich op een bepaald moment dus logistieke problemen voor. Ik heb daar begrip voor. Maar om dan op 29 juni te communiceren dat er een noodoplossing is voor iets dat op 1 juli in orde moet zijn, is toch wel heel erg laat. Het is een oplossing voor diegenen die zich tot de digitale aanvraag hebben gewend. Ik heb geen zicht op het aandeel van de digitale aanvragen, maar het zal toch niet de hele groep zijn. Het is een noodoplossing met alle kenmerken van een noodoplossing. De Natuurinspectie werd ingelicht, maar de politie is niet betrokken. Het is mij ook niet duidelijk in hoeverre de Natuurinspectie zich – juridisch – moet houden aan zo’n noodoplossing. Het is geen mooie start geweest van een nieuwe procedure en een nieuwe vorm van jachtverlof.

Het doet me denken aan de onduidelijkheid die mij is bijgebleven na de studiedag over één jaar nieuwe jachtwetgeving. Er was toen discussie over het feit of het aanvragen van een jachtverlof al dan niet moet gebeuren op basis van originele documenten of op kopieën van documenten. Het Jachtadministratiebesluit zegt in artikel 7 heel duidelijk dat het om originele stukken moet gaan. Op de website van ANB staat een kopie. Het is of het een of het ander, maar beide tegelijk kunnen niet. Dat voedt weer het gevoel van rechtsonzekerheid, van onduidelijkheid. Op zich vind ik dit niet kunnen.

Minister, welk van beide is het nu? Ik neem aan dat is zoals het in de bepaling van het Jachtadministratiebesluit is opgenomen en niet zoals het op de website staat.  Wordt er dan opgetreden om het te corrigeren? Als u toch meent dat een kopie kan volstaan, dan is er een tegenstrijdigheid met het Jachtadministratiebesluit.      

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, u zegt dat er een centraal loket komt waardoor de vijf provinciale loketten automatisch zullen verdwijnen. Misschien is het goed om daarover nog eens extra te communiceren, want ik stel vast dat in de jachtinformatie die wordt verstrekt op de website van Sint-Hubertus, wordt verwezen naar twee loketten, een in Limburg en een in Oost-Vlaanderen, en dus niet naar een loket in Antwerpen, Vlaams-Brabant of West-Vlaanderen. Vandaar mijn verwondering van daarnet. 

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega’s, jullie kritische opmerkingen zijn terecht. Ik vind het ook bijzonder jammer. Ik zal het ook nog eens uitdrukkelijk overmaken aan het ANB.

Collega Ceyssens, ik zal uw opmerking laten onderzoeken en nagaan hoe we het moeten rechtzetten. 

Collega De Bruyn, ik neem uw suggestie zeker mee en ik zal proberen om ze zo correct mogelijk te laten omzetten door het Agentschap voor Natuur en Bos.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, u zult het ‘meenemen’, maar meenemen vind ik net iets te min. Er zijn twee heel tegenstrijdige gegevens, een besluit en een uitvoering daarvan door de administratie, die niet parallel zijn. Er moet dus een antwoord komen zodat er juridische zekerheid is – en dat is een belangrijk principe. Ik zou dus willen aandringen om dat met bekwame spoed correct te regelen.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.