U bent hier

Commissievergadering

woensdag 1 juli 2015, 10.30u

Voorzitter
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
2543 (2014-2015)

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Voorzitter, we zullen straks merken of het een belangrijke vraag om uitleg is, maar ik ben in elk geval blij dat we in deze commissie nog wat aandacht kunnen schenken aan dit belangrijk evenement. Het is buiten gordelweer. Het is bijna een weergordel. Het leek me dan ook de moeite de minister deze vraag om uitleg te stellen.

In 2014 hebben we al een sprongetje vooruit gemaakt. Dit belangrijke evenement moet voor ons de stevige uitstraling van de positieve Vlaamse aanwezigheid in de Rand hebben en blijven hebben. Ik begrijp dat het in de zoektocht naar de juiste formule niet gemakkelijk is al te snel te grote wendingen te maken. Het is immers belangrijk dat de identiteit en de organisatiewijze continuïteit vertonen.

Vorige week is het programma van het Gordelfestival tijdens een persconferentie voorgesteld. Als we kijken naar wat er op de boterham ligt, zit hier zeker wat in. Ik vind het geweldig positief dat we opnieuw proberen de faciliteitengemeenten bij dit evenement te betrekken.

Minister, het evenement vindt plaats in een brede regio in de Rand. Ik vind het heel belangrijk dat de 35 gemeenten in Vlaams-Brabant op zijn minst nauw bij het initiatief worden betrokken. Zult u voor de gemeenten die actief willen participeren een centje opzijzetten?

De faciliteitengemeenten zullen terecht opnieuw sterk in de focus staan. We moeten de mensen bij dit gegeven betrekken. Mikt de organisatie ook op de actieve participatie van anderstaligen? Is het de bedoeling dat we speciale inspanningen leveren om anderstaligen en nieuwkomers bij dit gebeuren te betrekken? Het moet de bedoeling zijn dat mensen zich meer dan voordien bij het evenement betrokken voelen.

Blijkbaar is nu gekozen voor een aanpak die meer aansluit bij wat De Gordel altijd is geweest. Naar mijn aanvoelen is dit een terechte keuze. Zullen we die aanpak ook in het beleid kunnen terugvinden?

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, het lijkt me een goede zaak dit belangrijk evenement vooraf even in deze commissie te bespreken. Ik dank de heer Doomst dan ook voor zijn vraag om uitleg. Ik heb de persconferentie zelf bijgewoond. Ik heb daar een zeer goede mix vastgesteld van wat de hoofdorganisatoren met betrekking tot het zomerprogramma en zeer specifiek met betrekking tot het topmoment op 6 september 2015 allemaal in hun mars hebben.

Minister, ik heb met plezier vastgesteld dat de in uw beleidsnota beloofde focus aanwezig is. U hebt aangekondigd dat de faciliteitengemeenten een prominente plaats zullen krijgen. Wat het programma en de vooruitzichten betreft, is dit zeker het geval. We hopen dan ook uiteraard op een succesvolle opkomst.

Tijdens de evaluaties van de eerste twee edities met de nieuwe formule is het gegeven aan bod gekomen dat bij de basis, de gemeenten in de brede regio en niet enkel de randgemeenten, betrokkenheid moest worden gecreëerd. Dit is gelukt. Als ik het programma en de deelprogramma’s, de bestemmingen van al de fiets- en wandeltochten en de bijbehorende animatie, bekijk, worden heel wat gemeenten in de brede regio hierbij betrokken. Dit is uiteraard positief. Het zal er nu op neerkomen de massa naar ginder te brengen.

Dat het niet om de grote massa gaat die de laatste edities met de oude formule heeft bijgewoond, is nog niet zo erg. We hebben tijdens de eerste twee edities met de nieuwe formule sprongen gemaakt. Als ik het enthousiasme van de programmatoren tijdens de persconferentie juist heb ingeschat, zijn we heel goed op weg om dit te bestendigen.

Het is zeker en vast de moeite waard dit alle kansen te geven. We zullen uiteraard in oktober 2015 de kans krijgen dit opnieuw te evalueren, desnoods bij te sturen en hopelijk ook nog meer te verruimen.

Minister, aangezien ik de persconferentie niet heb bijgewoond, zou ik u graag nog een korte aansluitende vraag willen stellen. Komt er ook een Gordellied? Zal de VRT dit lied dan ondersteunen?

Minister Ben Weyts

Voorzitter, ik zal met die laatste vraag beginnen. Voor zover ik weet, komt er geen dergelijk lied. Ik kan dan ook niet antwoorden op uw vraag of de VRT dit lied al dan niet zal draaien. Vroeger is dat wel gebeurd. Ik vind dat de VRT liedjes over De Gordel of over andere ringen rond steden absoluut mag draaien. Wat mij betreft, kan dat allemaal.

Natuurlijk wordt heel de groene gordel bij het Gordelfestival betrokken. Het gaat niet enkel om de negentien gemeenten in de Vlaamse Rand, het is ruimer. De oproep voor kandidaat-focusgemeenten is ook ruimer dan de negentien randgemeenten gesteld. Het gevolg is dat Londerzeel nu een focusgemeente is. Londerzeel valt niet onder de klassieke definitie van de Vlaamse Rand en behoort niet tot de negentien randgemeenten.

Binnen het algemeen budget voor het Gordelfestival is er ruimte om de ontplooiing van de initiatieven in de focusgemeenten te ondersteunen. Dit is natuurlijk afhankelijk van wat die gemeenten zelf willen organiseren. Soms kan dit budget beperkt blijven. Ik herinner me dat Pepingen ongeveer 19.000 euro aan ondersteuning heeft ontvangen. Dat is afhankelijk van de portfolio die Londerzeel of andere focusgemeenten zullen aanbieden.

De organisatoren vragen de gemeenten om mee te werken aan het zomerprogramma. De gemeenten kunnen natuurlijk, zoals we hen ook vragen, hun eigen kanalen maximaal inzetten voor de promotie van De Gordel als evenement en van het Gordelfestival.

De organisatoren van het Gordelfestival hebben, buiten de ondersteuning van de focusgemeenten, wel niet voorzien in een specifiek budget voor de ondersteuning van de activiteiten. Op die manier zou het volledig budget immers dreigen te verkruimelen. Bovendien worden die activiteiten door de gemeenten gepland. Die activiteiten zullen sowieso plaatsvinden, met of zonder onze bijkomende financiële steun.

In 2015 ligt de focus nog nadrukkelijker op de faciliteitengemeenten. We willen de essentiële en oorspronkelijke doelstelling van De Gordel highlighten. Uiteindelijk is het allemaal in en rond die faciliteitengemeenten begonnen. Daar is De Gordel uit gegroeid. We koppelen hieraan de klemtoon op het Vlaamse en groene karakter. Dit is alleszins mijn expliciete bedoeling.

De Gordel is geen sportief event zoals er in Vlaanderen dertien in een dozijn zijn. De Gordel heeft een aparte opdracht en specificiteit. De Gordel heeft meer betrekking op het Vlaamse en groene karakter van de Rand. We willen dit voor het voetlicht plaatsen en een duidelijke boodschap meegeven. Die thematiek is nog steeds uitermate belangrijk. De Vlaamse, groene gordel kampt nog steeds met specifieke problemen die minstens eenmaal per jaar aandacht uit heel Vlaanderen verdienen. Wat ons betreft, mag dit zelfs veel meer gebeuren. Om die reden willen we aan De Gordel nog steeds een sensibiliserend karakter verbinden.

In 2015 zullen in Wemmel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sint-Genesius-Rode belangrijke activiteiten plaatsvinden. De meeste activiteiten zullen zeer kindvriendelijk zijn en zullen zich tot families met jonge kinderen richten. In de Oostrand, in Wezembeek-Oppem en Kraainem, wordt het circusthema uitgebouwd. Dit richt zich vooral tot jonge kinderen.

Het spreekt voor zich dat het de bedoeling is dat de aandacht voor de faciliteitengemeenten de komende jaren in de promotie sterk aanwezig blijft. Dit jaar hebben we er dan ook voor gekozen de faciliteitengemeenten naast de trefpunten in Huizingen en Hofstade en de focusgemeenten, zoals Londerzeel, als een duidelijke aparte promotielijn op te nemen.

Het is uiteraard de bedoeling iedereen die het Vlaams karakter van de regio respecteert hierbij te betrekken. Dit omvat ook anderstaligen en nieuwkomers in de faciliteitengemeenten. De vzw ‘de Rand’ zal trouwens de doelgroep van de anderstaligen en de nieuwkomers met eigen publicatie maximaal trachten te bereiken. We leveren inspanningen in heel de Vlaamse Rand om anderstaligen te bereiken. We zullen in heel de Vlaamse Rand, ook bij anderstaligen, een promotiefolder voor het evenement bussen. Daarnaast heeft de provincie Vlaams-Brabant ook een leuk initiatief genomen. Anderstaligen kunnen een klein zakwoordenboekje krijgen dat ze tijdens de topdag op 6 september 2015 kunnen gebruiken om bepaalde zaken aan elkaar te relateren. Met dit zakwoordenboekje trachten we de basiswoordenschat in het Nederlands aan een leuk sportief evenement als De Gordel te koppelen.

Tot slot is me ook een vraag over de continuïteit gesteld. Zijn we hiermee een nieuwe richting voor de verdere toekomst ingeslagen? Wat mij betreft, is dat natuurlijk het geval. We zullen dit echter permanent evalueren. In oktober 2015 zullen we hier ongetwijfeld over de manco’s en de positieve punten discussiëren. We proberen het Vlaams en groen karakter van De Gordel en van het Gordelfestival voor het voetlicht te plaatsen. Ik wil dat spoor de volgende jaren absoluut blijven volgen.

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw verdere toelichting. Het is belangrijk dat we de oriëntatie voor de komende jaren in deze commissie eens kunnen doornemen. Ik vind nog steeds dat 6 september 2015 een echt topmoment moet worden. Daarbij speelt steeds dezelfde redenering een rol. Hoe meer zielen, hoe meer deugd het oplevert dit te laten plaatsvinden. De kwaliteit is belangrijk, maar de kwantiteit blijft ook belangrijk. Dit moet echt door veel mensen worden gedragen. We moeten de aantrekkingskracht van een massaal gebeuren in stand houden.

De gemeentebesturen moeten op dit vlak hun verantwoordelijkheid opnemen. Het zou, bijvoorbeeld, niet mogen gebeuren dat dit niet expliciet, uitdrukkelijk en met veel smaak in elk infoblad van de Vlaamse gemeenten in de Rand wordt aangekondigd. We zouden wat moeten opvolgen en monitoren of dit echt gebeurt.

Minister, misschien moeten we wat meer lokinitiatieven nemen om de mensen naar De Gordel te krijgen. We zouden wat meer aandacht kunnen besteden aan manieren om verenigingen voor bepaalde activiteiten warm te maken. Ik denk dan vooral aan de anderstaligen. Zullen de aangekondigde publicaties nieuwe publicaties zijn of gaat het om de publicaties die we de voorbije jaren al hebben gezien? Als gemeentebestuur moeten we deze specifieke doelgroep aanspreken. Met een brochure die ze misschien zelfs niet begrijpen, zullen we hen niet gemakkelijk aantrekken. We zullen ook ter plekke inspanningen moeten leveren om die groepen concreet te benaderen en op de juiste wijze proberen hiervoor warm te maken. Met enkel een publicatie zal dat niet lukken. We zullen bij de lokale besturen ook een dynamiek op gang moeten brengen om de toestroom naar de activiteit te stimuleren.

Wat de faciliteitengemeenten betreft, vind ik het niet slecht op de jeugd te mikken. Het wordt nu een circus. In het verleden is het soms een circus geweest. Om dat circus te vermijden, lijkt het me geen slechte zaak jonge mensen hierbij te betrekken. Als we ons tot de gezinnen richten, kunnen we misschien de juiste toon zetten. Zo zullen die mensen op latere leeftijd misschien de juiste attitude hebben om het Vlaams karakter op de juiste wijze te appreciëren. Ik vind dit een goede werkwijze.

Misschien kunnen we dit in oktober 2015 allemaal evalueren. Ik denk dan vooral aan de vraag of de verschillende gemeentebesturen met betrekking tot dit gebeuren voldoende hebben gemotiveerd en gemobiliseerd. Het is immers gemakkelijk naar boven te wijzen.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb gevraagd een vaste advertentie of een artikel in de gemeentelijke infobladen op te nemen. Als ik het goed heb begrepen, zal dat ook gebeuren.

Ik heb gevraagd de jeugdbewegingen en dan zeker de afdelingen in de Vlaamse Rand nog eens aan te schrijven. We kunnen hen zelfs een aanbod doen. Indien ze collectief willen participeren, zou dat dan tegen een zeer voordelig tarief kunnen. Het is maar een voorbeeld. We willen ervoor zorgen dat dit opnieuw breed wordt gedragen door de lokale jeugdverenigingen in de Vlaamse Rand.

De nieuwe folder die huis aan huis zal worden bezorgd, heeft natuurlijk specifiek betrekking op het evenement dat op 6 september 2015 plaatsvindt.

Wat de anderstaligen betreft, kijk ik vooral naar vzw ‘de Rand’. We hebben tevens de gemeenschapscentra, die toch het dichtst bij de lokale gemeenschappen staan, gevraagd om langs die weg te proberen de anderstaligen en de anderstalige jeugd hierbij te betrekken.

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Volgens mij is het vooral belangrijk dat we in het najaar de kans krijgen om heel het gebeuren te evalueren. Ik zou graag een evaluatie in de diepte zien. Ik zou willen weten welke gemeenten het publiceren of hiervoor mobiliseren. We moeten de verantwoordelijkheid niet enkel bij ons, maar ook maximaal bij de lokale besturen leggen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.