U bent hier

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Minister, ik ben mij ervan bewust dat het minister Turtelboom is die binnen de regering de coördinatie met betrekking tot elektrische mobiliteit op zich neemt. Deze vraag is zeer specifiek en gaat buiten haar taak. Het gaat over het mogelijk installeren van een netwerk van snellaadstations op autosnelwegen.

In Nederland wordt daarmee geëxperimenteerd. Er is een bedrijf dat al 24 stations in zo’n netwerk in gebruik heeft genomen. Ze blijken ook interesse te hebben om in Vlaanderen een dergelijk netwerk uit te rollen. U bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat we op de snelwegen niet zomaar eender wat mogen bouwen of installeren. Daartoe zijn concessies vereist. Daarom kom ik bij u aankloppen.

Bent u op de hoogte dat het bedrijf Fastned interesse heeft om zeer spoedig een dergelijk netwerk uit te rollen? Zo ja, op welke manier worden concessieaanvragen door dit bedrijf of door andere bedrijven behandeld? Wat is uw visie hierover?

De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Mevrouw Caroline Bastiaens (CD&V)

Voorzitter, we moeten op alle mogelijke manieren proberen om het elektrische oplaadnetwerk in Vlaanderen uit te breiden. Een goede locatie kan langs autosnelwegen zijn. We willen echter inzetten op verschillende alternatieve brandstoffen, zoals ook CNG. Ik heb begrepen dat dit veel elektriciteit vraagt. We moeten nagaan in hoeverre dit allemaal mogelijk is en ons elektriciteitsnetwerk dat kan dragen. Alle ideeën zijn welkom.

Ik wil de vraag opentrekken. Het idee is hier om die punten te voorzien in tankstations langs autosnelwegen. Misschien is het mogelijk om een actieplan te maken voor de uitrol op veel meer plaatsen. Er zijn heel veel bedrijven bezig met ideeën over oplaadpunten. Misschien moeten we een kader maken waarbij de uitrol wordt verbreed en vergemakkelijkt in het kader van de diversiteit aan alternatieve brandstoffen. Misschien kan ook de combinatie met laadpunten voor elektrische fietsen verder worden onderzocht. Op dat vlak zijn er nog opties.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Schiltz, u bent begonnen met mijn stuk van het antwoord, namelijk dat minister Turtelboom coördineert. Dit is gebeurd op basis van een discussie in deze commissie. Ik herinner me nog dat ik vragen moest beantwoorden die waren gericht aan de ministers Muyters, Schauvliege, Turtelboom en mezelf. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat we het best één iemand aanduidden om het verhaal te trekken. Dat is minister Turtelboom geworden. Zij is nu bezig met de opmaak van een actieplan voor alternatieve brandstoffen, in uitvoering van de Europese richtlijn en het klimaatplan.

Begin april heb ik een afschrift ontvangen van een schrijven aan minister Turtelboom van het bedrijf Fastned. Het was geen rechtstreekse vraag, maar het bedrijf stelde zichzelf voor. We hebben dat met veel interesse doorgenomen. Er wordt inderdaad de suggestie gedaan tot toekenning van concessies voor snellaadstations. Ik vind dat een prima piste, maar dat moet binnen het actieplan. Daartoe is een werkgroep opgericht waarin alle diensten samenzitten, zoals Ruimtelijke Ordening, Milieu en Mobiliteit. Er zijn twee diensten die ter zake een rol spelen, namelijk het departement dat verantwoordelijk is voor de concessies en het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de andere parkings.

We willen absoluut dat de concessiehouders worden gestimuleerd om binnen de bestaande concessie ruimte te maken voor laadpalen. Op zich zijn er geen ruimtelijke of technische bezwaren, maar we kunnen het in de lopende concessies niet afdwingen. Die gelden dikwijls voor twintig jaar. We moeten rekenen op hun medewerking. We zorgen er wel voor dat de plaatsing van elektrische laadpalen langs de parkings met tankfaciliteiten langs de snelwegen automatisch wordt verwerkt in de bestekken. Voor de nieuwe gebeurt het dus wel. Voor de bestaande stellen we vriendelijk de vraag en proberen we te stimuleren. Dat moet ook wel lukken, gelet op het feit dat we regelmatig met dezelfde spelers rond de tafel worden geconfronteerd. Ze hebben vaak nieuwe concessies op het oog op andere locaties.

Tevens zijn er verschillende initiatieven genomen om in elektrische laadpalen op carpoolparkings en park-and-rides te voorzien. Samen met LNE is er een project opgestart ter waarde van 500.000 euro, net om ervoor te zorgen dat op die plaatsen ook laadpalen komen.

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Minister, uw antwoord is bemoedigend. Het is goed dat de Vlaamse overheid die strategie hanteert. Het gebeurt via een vriendelijke doch dringende aanmoediging. Er zijn niet zoveel parkings die nog niet in concessie zijn gegeven. Ik wou zeker zijn dat als de opportuniteit zich voordoet, de Vlaamse Regering een duwtje in de goede richting geeft. Uw antwoord is ruimschoots bevredigend wat dat betreft.

Mevrouw Bastiaens, u moet er toch voor opletten dat we niet alles op één hoop gooien. Wanneer een bedrijf elektrische laadpalen wil installeren en daarvoor concessies vraagt, moeten we niet onmiddellijk zeggen dat ze ook nog in CNG en dergelijke moeten voorzien. Dat is meer de problematiek die minister Turtelboom gisteren in de commissie heeft aangehaald.

Ik ben alleszins zeer tevreden dat de Vlaamse Regering probeert om zoveel mogelijk te faciliteren.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.