U bent hier

Commissievergadering

donderdag 25 juni 2015, 10.05u

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
2451 (2014-2015)
De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

In de beleidsnota Onderwijs kunnen we lezen dat u een vereenvoudiging van het Inschrijvingsdecreet beoogt, minister. Velen zullen het met u eens zijn dat dat geen overbodige luxe is.

De afgelopen weken hebben we heel wat hoorzittingen georganiseerd. Vorige week was er nog een bezoek aan de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) met betrekking tot het Inschrijvingsdecreet. Heel veel actoren hebben hun licht laten schijnen over het huidige Inschrijvingsdecreet. De vraag naar een centrale inschrijvingsmethode voor heel Vlaanderen dringt zich op.

Minister, wat is de geplande timing van dit vernieuwde Inschrijvingsdecreet? Wanneer zou dit operationeel zijn? Hoe verloopt het overleg met de stakeholders sinds de hoorzittingen?

Welke conclusies trekt u uit de hoorzittingen? Welke aspecten wenst u te behouden en wat te veranderen?

In hoeverre zijn de lokale overlegplatformen (LOP’s) hierbij betrokken? We hebben hen gehoord, hebt u hen nog bijkomend bevraagd? Wat zijn hun bevindingen inzake het huidige Inschrijvingsdecreet?

Daarbij aansluitend, wat is de planning op korte termijn voor de LOP’s? Het regeerakkoord en uw beleidsnota stellen dat de gemeenten een regierol in het lokaal onderwijsbeleid kunnen opnemen. Daartoe zou de regering een plan van aanpak ontwikkelen “om de overdracht van de LOP-werking naar de lokale besturen vlot te regelen zodat opgebouwde expertise niet verloren gaat”. Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit plan van aanpak?

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Minister, in het regeerakkoord staan serieuze ambities. In deze uitdaging kan men niet over één nacht ijs gaan. Er is heel wat voorbereidend werk nodig. Ik wil onderlijnen dat de problematiek van het Inschrijvingsdecreet over heel Vlaanderen anders wordt aangepakt. Er zijn regio’s met capaciteitsproblemen, in andere speelt dat minder – gelukkig eigenlijk. De Vlaamse Regering wil tot een transparante regelgeving komen die Vlaanderenbreed kan worden toegepast.

De keuzevrijheid van de ouders speelt hier een rol. Het is de rode draad die door het Inschrijvingsdecreet moet lopen. We willen niet bruuskeren, dat is een ambitie die in het regeerakkoord staat. Op die manier kunnen we tot een degelijke aanpassing komen waarbij de huidige tekortkomingen wordt verholpen.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Ik ben het eens met de heer Van Dijck.

In de hoorzittingen werd vooral gevraagd om meer transparantie en eenvoud. Tegelijk bleek dat deze begrippen op veel manieren worden ingevuld.

We moeten het regeerakkoord met bekwame spoed uitvoeren. Bekwame spoed betekent dat er nog enig overleg nodig zal zijn.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik ben het met veel opmerkingen eens. Ik was verheugd met uw laatste opmerking, mijnheer De Meyer. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Met die van u ook, mijnheer Van Dijck, maak u niet ongerust, maar de heer De Meyer zei precies wat ik dacht. De heer De Meyer gaf een exacte samenvatting van de hoorzittingen. Dat zijn exact de twee uitdagingen waar we voor staan.

Mevrouw Gennez, de input van de hoorzittingen en van de geconsulteerde experts worden verwerkt in de conceptnota. Deze conceptnota willen we klaar hebben na het zomerreces. Sta me toe daar niet op vooruit te lopen. U hebt zelf de hoorzittingen bijgewoond en mee vastgesteld dat de vragen die gesteld zijn zich eerder situeren op het vlak van het bieden van meer eenduidigheid qua data en momenten over heel Vlaanderen, het vermijden van dubbele inschrijvingen en dergelijke. Heel veel praktische zaken dus. Meer en meer wordt de vraag gesteld naar een Inschrijvingsdecreet dat verschilt tussen basis en secundair onderwijs. We moeten goed uitkijken wat we doen en niet doen.

Ik weet niet goed wat ik het best zeg en niet zeg over de timing. Als men zo’n Inschrijvingsdecreet in werking laat treden op 1 september 2016, dan is dat van toepassing op de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018. Dat is logisch. Dat zou ons voldoende tijd geven. Of we daar zullen geraken, moeten we eerst zien.

De Vlor wordt nog om advies gevraagd. Ik wil mijn conceptnota klaar hebben na het zomerreces. een concept is een concept, daarop volgt nog een ruime consultatie. we komen dan terug samen voor bespreking uiteraard.

Inzake de LOP’s hebben we een heel verscheiden beeld in Vlaanderen, mevrouw Gennez. Op mijn vraag hebben ze een advies opgemaakt met betrekking tot de LOP’s en hun rol/bijdrage in de realisatie van het inschrijvingsrecht, sociale mix en meer algemeen de gelijke onderwijskansen. Ik heb hen voorgesteld om dit advies over te maken aan de commissie Onderwijs zodat hun inzichten kunnen worden meegenomen bij de opmaak van de conceptnota. Ik weet niet of dat al gebeurd is. Ze zijn een tweetal weken geleden bij mij geweest. Ze zullen dat nu afronden. De LOP-voorzitters betrekken we ook bij het reeds aangehaalde stakeholdersoverleg.

De beleidsnota stelt met betrekking tot de LOP’s dat de timing van de eventuele overdracht van de LOP-werking spoort met het nieuwe Inschrijvingsdecreet. Ik zal mij daar aan houden. Het plan van aanpak van de eventuele overdracht zal echter ook inhoudelijk moeten sporen met het nieuwe decreet, en kan dus pas echt vorm krijgen samen met het nieuwe Inschrijvingsdecreet. Volgend schooljaar verandert er voor de LOP’s en hun werking niets.

Positief vind ik wel dat zinnetje in het regeerakkoord, het heeft een soort schok teweeggebracht bij een aantal LOP’s. Dat betekent dat men eens kritisch naar zijn eigen werk gaat kijken. Ik vind dat oké. Ik heb de evolutie gezien. De eerste samenkomst met de LOP-voorzitters verschilde fel van de tweede en derde ontmoeting. Ik vind het goed dat men dat nu de eigen werking zorgvuldig tegen het licht gaat houden. Alles loopt een beetje samen nu.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Wij zijn in blijde verwachting van de conceptnota, minister.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.