U bent hier

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, publieke studeerplaatsen zijn een hot item, want heel wat studenten zijn er op dit ogenblik bij betrokken. Op een boogscheut van het Vlaams Parlement is er zo’n locatie van Br(ik, een van de zogenaamde ‘Study Spaces’. Daar kunnen zo’n honderd Brusselse studenten terecht.

Vele studenten verkiezen om collectief te studeren in stille studeerruimtes. De Study Spaces van Br(ik zijn voor deze taak goed uitgerust. Het gevolg is dat de vraag naar zulke studeerruimtes het aanbod overstijgt. Daarvan getuigt de dagelijkse volle bezetting van die lokalen. Tijdens de commissievergadering van 20 mei 2015 hadden we het er al over, tijdens het item over Muntpunt.

Het pand waar de Study Spaces momenteel georganiseerd worden, gaat binnenkort tegen de vlakte. Er moet op zoek worden gegaan naar een andere locatie om ook tijdens de volgende examenperiode aan een stille studeerruimte voor de Brusselse studenten te kunnen denken.

Minister, hebt u een zicht op de vorderingen in de zoektocht naar een nieuw pand? Denkt u dat het mogelijk zal zijn voor de aanvang van de tweede zittijd? Meer algemeen, omdat het verschijnsel zich in heel Vlaanderen verspreidt: acht u het opportuun om het aanbod aan studeerplekken uit te breiden of dat mee te ondersteunen?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het fenomeen van de study spaces is niet alleen bekend in Brussel. Het is een relatief nieuw verschijnsel waarbij studenten samenkomen in speciaal ontworpen studieruimtes. Het is een additioneel aanbod, naast het individuele studieaanbod op kot of thuis, en studieruimtes op campussen en in bibliotheken. De nadruk bij Study Spaces van Bri(ik ligt op het collectief studeren in een ruimte die voldoet aan de noden van studenten.

Om in te spelen op de groeiende nood aan publieke studeerplaatsen, organiseert Br(ik sinds 2013 dus deze Study Spaces. De eerste edities werden georganiseerd in zeven gemeenschapscentra in de buurt van campussen en in Muntpunt. Vanaf de winter van 2014 kwam hier ook de Study Space Central bij, een pop-upstudeerruimte vlakbij het Centraal Station. Na deze examenperiode moet de organisatie inderdaad het pand verlaten. Het is de bedoeling dat Br(ik ook tijdens het academiejaar 2015-2016 een pop-upstudeerruimte zou aanbieden aan de Brusselse studenten. Daarbij wordt ook gestreefd naar een eventuele capaciteitsuitbreiding.

Br(ik is nu actief op zoek naar een nieuwe locatie. Binnen de Brusselse vastgoedsector wordt gepolst welke locatie geschikt en beschikbaar zou zijn tijdens de volgende examenperiodes. De reguliere immobiliënmarkt biedt momenteel niet het antwoord op deze behoefte. Naast het feit dat er voor een publieke studeerplek toch een aantal specifieke noden zijn qua ligging en faciliteiten, liggen de huurprijzen op de reguliere markt voor een dergelijke oppervlakte niet binnen het budget van de organisatie. Net als voor de huidige Study Space zullen voor de nieuwe plek partners moeten worden gevonden die mee het project zullen ondersteunen, zowel in de vastgoedwereld, bij privésponsors – op dit moment Hello bank! – als uiteraard bij de overheid. Wat dat laatste betreft, werd de steun voor het project door collega Vanhengel vanuit de VGC voor 2015 uitgebreid.

Bri(ik werkt sinds dit academiejaar met Study Spaces. Het is ook voor de organisatie opstartend beleid, dat regelmatig moet worden geëvalueerd, bijgestuurd en al dan niet uitgebreid. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er momenteel geen langdurige huurcontracten zijn aangegaan om studeerruimtes te huren op de privémarkt.

De studenten die zich deze vakantie gaan voorbereiden voor hun tweede zit – en ik wens hen veel succes –, zullen niet in Study Space Central terechtkunnen. Zij zullen zich in de eerste plaats moeten richten op studeerplaatsen op campussen en in bibliotheken. Ik zal wel contact leggen met Br(ik, met de vraag te onderzoeken of er op basis van de te verwachten vraag en het wel nog beschikbare aanbod aan studeerruimtes extra initiatieven moeten worden genomen in functie van de tweede zit van dit academiejaar. Het voordeel is, als het nog zou kunnen worden georganiseerd, dat dergelijke zaken zeer snel via mond-aan-mondreclame reizen, waardoor het zelfs binnen het korte tijdsbestek misschien nog mogelijk kan zijn.

De huidige, hoge bezettingsgraad van de Brusselse studeerplekken op de campussen, in bibliotheken en in study spaces toont dat een uitbreiding van het aanbod wenselijk is. In Brussel hebben veel jongeren thuis geen goede of rustige plek om te studeren. Ook de jongeren die dat wel hebben, zitten mee in dat stramien. Dat merk ik bij mijn kinderen. Vooral om ook deze eerste groep jongeren, die vaak een moeilijkere grootstedelijke achtergrond hebben, maximaal kansen te geven is een groot en goed aanbod van publieke studeerplaatsen een troef.

Misschien kunnen ook de scholen van het secundair onderwijs zelf inspelen op deze nood en bekijken hoe ze hun studiezalen of turnzalen en dergelijke tijdens de examenperiodes kunnen omvormen tot leerplekken. Dat kan Br(ik met de betrokken partners onderzoeken en exploreren.

Op termijn kan eventueel worden onderzocht, samen met de VGC, of het haalbaar zou zijn voor Br(ik om een permanente publieke studeerplaats te ontwikkelen, zoals de Antwerpse studentenstadsdienst Gate15 die heeft. Uit een informele rondvraag door Br(ik bij de bezoekers van de huidige pop-up Study Space bleek de vraag van de studenten naar een vaste plek, waar ze heel het academiejaar door terechtkunnen om te studeren, om groepswerken te maken en maquettes te bouwen. Dat leeft. Een dergelijke plek in Brussel uitbouwen kan een grote meerwaarde betekenen voor de studenten en zou het imago van Brussel als internationale studeer- en kennisstad versterken.

We hebben dus een probleem voor deze tweede zit, maar voor de rest verloopt dit beleid gunstig. We zijn bereid om het te ondersteunen en uit te bouwen. Ik heb in het begin van mijn antwoord de nadruk gelegd op de gemeenschapscentra. Dat is niet oninteressant, zo kunnen zij weer een nieuwe functie krijgen of letterlijk voor de eerste keer worden ontdekt door jongeren. We moeten hun rol niet veronachtzamen, hoewel er soms spanningen ontstaan als er stille studenten, die al eens lawaai maken, over de vloer komen in bepaalde gemeenschapscentra. Het is complex, maar we hebben al veel vierkante meters die we misschien nog beter kunnen inzetten. Voor een permanente plek voor groepswerken en maquettes kijken we samen met de VGC wat we kunnen doen en hoe. We komen er zeker op terug.

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers (N-VA)

Minister, ik dank u voor het omstandige antwoord. Het stelt me gerust dat u de problematiek kent en mee aan de kar zult trekken op middellange en lange termijn. Dat het niet onmiddellijk lukt voor de tweede zittijd is op zich geen ramp. We hebben de zeven gemeenschapscentra die al ter beschikking staan. Ik volg uw redenering dat het ook voor een studentenpubliek een aanknopingspunt kan zijn, om nadien ook voor andere activiteiten naar die centra te gaan.

Brussel als studentenstad zal op dat vlak toch ongetwijfeld nog een tandje moeten bijsteken. Zeer recent zijn in Leuven nog 600 plaatsen extra ingericht, bovenop de 3800 die er reeds ter beschikking waren. Willen we Brussel als studentenstad in zijn totaliteit, Nederlandstalig en Franstalig, blijvend op de kaart zetten, zal daarvoor oog moeten zijn in de toekomst en zal het beleid dat mee moeten ondersteunen. Ik begrijp dat het momenteel op de reguliere privémarkt niet zo evident is, maar door samen uit te kijken moet er vroeg of laat toch eens, in openbare gebouwen en dergelijke, de nodige ruimte worden vrijgemaakt om dit nieuwe fenomeen ook in Brussel een plaats te geven.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.