U bent hier

De heer Diependaele heeft het woord.

Voorzitter, het is zeer atypisch dat iemand uit Oost-Vlaanderen een vraag stelt over Limburg. Ik heb dan ook schriftelijke toelating moeten vragen aan alle Limburgers uit mijn fractie. Mevrouw Claes, ik verwacht natuurlijk steun uit uw hoek.

Begin mei heeft de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) aangekondigd dat ze een incubator opent in New York. Ik heb eens opgezocht wat een incubator is. Eigenlijk is dat een machine waarin ze eieren leggen om uit te broeden. Een incubator in de economie betekent een broedplaats voor startende ondernemingen.

De LRM heeft al vijf succesvolle incubators in Limburg en is zeker niet aan haar proefstuk toe, maar ze wil op deze manier Limburgse opstartende ondernemingen een voet aan de grond geven in de Verenigde Staten. Voor heel wat sectoren waarin de LRM rond werkt, wil ze een portaal maken naar internationale expansie voor die Limburgse ondernemingen die ze nu al steunt. Naast het aanbieden van een fysieke werkplek en postadres, worden de starters ook voorzien in het juiste kader en advies voor hun verdere groei in de VS. Daarnaast worden aan de studenten van de PXL Hogeschool tevens stagemogelijkheden ter plaatse aangeboden.

Het regeerakkoord wijst de LRM een bijzondere taak toe in de uitvoering van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) en het ondersteunen van nieuwe economische activiteit, groei én de creatie van ondernemerschap en tewerkstelling in Limburg. De investeringsmaatschappij heeft dan ook een sterk ‘track record’ in het volbrengen van deze missie. Dit verhoogt uiteraard ook de hoopvolle verwachtingen wat betreft de invulling van deze rol in de toekomst.

Ik wil het feit zelf niet in vraag stellen, maar als we weten wat de bedoeling, de drijfveer en de decretale opdracht is van de LRM, wil ik eens informeren hoe dit project past in die opdracht. Wat is de specifieke motivatie voor de oprichting van deze incubator in de VS, de missie en doelstellingen van de LRM in acht nemende? Wat de LRM moet doen, is voornamelijk zorgen voor tewerkstelling in Limburg, dat is haar uiteindelijke opdracht. Is die incubator in de VS daar het juiste instrument toe? Op zich wil ik dat niet in vraag stellen maar ik ben wel geïnteresseerd te weten hoe ze denken dat dat te verzoenen is. Op welke manier zal deze incubator effectief instaan voor de creatie van toegevoegde waarde in Limburg? De verdere globalisering van startende Limburgse ondernemingen richting VS kan zeker als mogelijke groeihefboom worden beschouwd. Maar hoe bent u zeker dat deze ook op lange termijn als katalysator zal fungeren en kansen zal scheppen voor de tewerkstelling in Limburg en de lokale verstrengeling van innovatie in de speerpuntsectoren waar de LRM zich op richt?

Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat mijn vraag gesteld is met de grootste bezorgdheid en aanmoediging voor Limburg om effectief werk te maken van die tewerkstelling en creatie van toegevoegde waarde en om te weten hoe dit project in die doelstellingen precies past.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Ik vind het op het eerste gezicht een heel vreemde piste dat de LRM naar Amerika gaat om daar een incubator op te richten. Het is zeker geen voor de hand liggende piste, zeker als we weten wat de opdracht is van de LRM. Ik ben even geïnteresseerd in de antwoorden van de minister.

Ik ga ervan uit dat men hierover heel goed heeft nagedacht bij de LRM. We weten immers wie er in de raad van bestuur zit en hoe de LRM wordt geleid. Men zal nagedacht hebben over de doelstelling en de evaluatie. Dat zal perfect in orde zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat men met dit initiatief de werkgelegenheid in Limburg wil verhogen, anders was men er niet aan begonnen.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Als het over het belang van Limburg gaat, voel ik mij geroepen dezer dagen. Het is inderdaad een interessant project. Het roept vragen op zoals de heer Diependaele ze stelde. Het is misschien wel een voorbeeldproject.

Is er een evaluatie gepland? Als die evaluatie positief uitvalt, zijn er dan nog plannen om met de PMV, de LRM of in samenwerking met actoren uit de privésector dergelijke zaken uit te bouwen ten bate van Vlaamse ondernemers in andere steden of werelddelen waar Vlaamse aanwezigheid relevant kan zijn?

Minister Muyters heeft het woord.

Dit is een misverstand. Er is verkeerde of slechte communicatie geweest.

Collega Diependaele, bedankt om nog eens uit te leggen wat een incubator is. De LRM heeft volgens mij geen incubator opgericht in New York. De incubator bestond al. Onder de vleugels van de Belgian-American Chamber of Commerce, BelCham, werd in 2013 Atelier opgericht. Er waren aanvankelijk zeven oprichters: KBC, Capco, Telenet, iMinds, KU Leuven, Fortino en Verlinvest. De LRM is nu toegetreden.

De LRM beschouwt dit als een extra vorm van dienstverlening – ik veronderstel met weinig kosten – voor bedrijven die gevestigd zijn in een van de incubatoren of groeibedrijven. Het is niet de bedoeling dat ze daar startende bedrijven in New York gaan helpen. Ze geven eigenlijk een extra service aan de bedrijven in Limburg. Die hebben dan een poot in Amerika als ze die stap willen zetten. Dat is een heel andere filosofie. Ze bieden faciliteiten aan beloftevolle Limburgse ondernemers die verder willen doorbreken op de Amerikaanse markt. De samenwerkingsovereenkomst die werd afgesloten, houdt in dat die bedrijven een seat kunnen krijgen in de incubator in New York. Ik vind dat positief.

In mijn vorige baan gingen we ervan uit dat bedrijven als ze excelleren in talent, innovatie en internationaal ondernemen, dat ze het gewoonlijk goed doen op de markt. Internationaal ondernemen is een van de poten. Door hier die jonge startende bedrijven in Limburg in incubatoren een uitvalbasis te geven in New York, bieden ze een extra voordeel om te kunnen internationaliseren.

Collega Diependaele, een aantal van die bedrijven zit in de speerpunttechnologieën. Dit zou succes kunnen hebben in de Verenigde Staten.

Of dit bijkomende tewerkstelling in Vlaanderen garandeert, kan ik niet zeggen. Ik ga ervan uit als dat startende bedrijf het internationaal ondernemen ter harte neemt, dat een positief effect kan hebben op de werkgelegenheid in de thuisbasis.

Collega Bothuyne, u vraagt naar een evaluatie. De raad van bestuur zal dat opvolgen. Ik heb die beslissing niet genomen. Zij hebben dat gekozen. Ik zal het mee bekijken om te zien of dit elders en voor andere bedrijven als dienstverlening kan dienen, wel volgens dezelfde filosofie, om service en ondersteuning te verlenen.

De heer Diependaele heeft het woord.

Ik dank u voor uw antwoord, minister. Ik wou dit zeker niet d’office als negatief bestempelen. Zoals u het uitlegt, is het helemaal anders. Te mijner verdediging: het is totaal anders in de pers gekomen. Ik neem aan dat de collega’s die aansloten, dat ook zo begrepen hadden.

Toetreden tot een bestaand initiatief is geen slecht systeem. Men verleent daarmee een dienst aan de bedrijven die in de vijf incubatoren in Limburg zitten. Het lijkt me een goed idee om een voet tussen de deur te hebben in New York, in de Verenigde Staten. Ik neem aan dat de kosten gedeeld worden met de partners, dat lijkt me evident. Dat maakt het tot een heel ander verhaal.

Mevrouw Claes gaat ervan uit dat men goed nadenkt voor men zoiets doet. Het is zeker niet dat ik er twijfels bij heb, maar – en ik zeg dat thuis ook – vertrouwen is goed, maar controle is beter.

De LRM en ook andere investeringsmaatschappijen hebben natuurlijk een opdracht te vervullen ten aanzien van de Vlaamse overheid. Hoe wordt dat gecontroleerd? De raden van bestuur zijn onafhankelijk en het is een goede zaak dat de overheid en de politiek zich er niet mee moeien waarin ze investeren en waarin niet. Hoe wordt er gecontroleerd dat ze zich wel houden aan de decretale bepalingen?

Voor alle duidelijkheid: dit is daar totaal niet mee te vergelijken. Maar in het verleden is het nog gebeurd dat staatsbedrijven investeringen deden die helemaal misliepen. Ik denk wel dat het onze plicht als overheid is om het in de gaten te houden.   

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Ik vind het belangrijk dat men ambitieus is. Dit wijst voor een deel op ambitie om ondernemingen die met nieuwe dingen bezig zijn een blik op de wereld te geven. Ik denk dat we vooral dat moeten onthouden. Het zou erger zijn mochten de bedrijven onder de kerktoren blijven zitten want dan komt men niet vooruit. Die boodschap wil ik vandaag vooral meegeven. Mijnheer Diependaele, ik vind uw laatste opmerking dan een beetje spijtig.

Ik vind het een juiste opmerking. Iedereen die met overheidsmiddelen werkt, moet dat uiteraard doen binnen het decretale kader en daarom is er een regeringsafgevaardigde. De regeringsafgevaardigde moet erover waken dat men werkt binnen de contouren die de LRM heeft gekregen. Ik ben er zeker van dat Lieven Tack die daar regeringscommissaris is, dat met brio zal doen.

Mevrouw Claes, het gaat over belastinggeld. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover de belastingbetaler. Als overheid moeten we dat dus doen.

Wat misschien nog belangrijker is voor u als Limburger: ik vraag dit uit bezorgdheid over wat de toegevoegde waarde voor Limburg is, net om Limburg vooruit te helpen. Ik kreeg trouwens van een Limburgs fractiegenoot net een berichtje: “Ge zijt een waardige Limburger”. Dus, ik ben wel welkom in Limburg.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.