U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, mijn vraag is intussen een klein beetje beantwoord naar aanleiding van de vraag van de heer Bothuyne.

In het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst wordt een ‘automatische toekenning’  gesuggereerd omdat de E-peilberekening bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) toekomt. In principe zou men dus automatisch de energiepremie kunnen toekennen. Minister, u zegt dat u niet zeker bent of u die premie zult behouden. Dat klopt, maar als u dat doet, moet u dat gewoon in de computer aanpassen.

Het gaat dus gewoon over de automatische koppeling. De vraag is wat men doet als de aangifte verkeerd is. Als men daardoor de premie misloopt, blijf ik bij mijn stelling dat het niveau van de EPB-verslaggever omhoog moet. Het is zijn verantwoordelijkheid. 

Minister, wat is het standpunt inzake een ‘automatische toekenning’ of ‘actieve informatieplicht’? U hebt daar intussen op geantwoord. Hoe kan dit concreet worden geïmplementeerd? De Vlaamse Ombudsdienst verwijst naar andere dossiers om aan te geven dat een dergelijke proactieve benadering niet indruist tegen de privacyregeling. In een ander dossier kwam dit ook ter sprake en het bleek zo te zijn. Is dit nog zo of spreekt u dit tegen? Hoe staat u tegenover de suggestie van de Vlaamse Ombudsdienst voor een rapportering vanuit de distributienetbeheerders over het aantal afgekeurde dossiers en de reden van afkeuring? Hoe kan dit worden opgelegd aan de distributienetbeheerders?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Voorzitter, collega’s, de automatische toekenning gebeurt op dit ogenblik enkel voor de korting onroerende voorheffing. Hierbij is de overheid de schuldeiser en kan die zelf kortingen hierop toestaan en deze ook automatisch toekennen zonder dat ze worden opgeëist. Zonder voorafnames te doen, week ik niet zeker of de E-peilpremie zal blijven bestaan. Wat de netbeheerders betreft, is het in dit kader interessant om te melden dat er een wijziging aan het Energiedecreet in de maak is om deze, binnen de uitvoering van hun taken, toegang te geven tot de Energieprestatiedatabank voor controledoeleinden. Concrete implementatie van een dergelijke actieve informatieverstrekking, evenals eventuele beperkingen vanuit de privacyregelgeving, moeten nog grondig worden onderzocht.

Wat betreft de rapportering over afgekeurde dossiers en de reden van afkeuring verwijs ik naar het antwoord op de schriftelijke vragen 301 en 314. Een rapportering over de afgekeurde energiepremies kan een meerwaarde betekenen voor de beleidsopvolging. De netbeheerders houden van elk dossier gegevens bij, met andere woorden ook van de geweigerde dossiers, voornamelijk omdat elke weigeringsbrief ook de reden van de weigering moet omvatten. Er is evenwel geen verplichting om over deze dossiers te rapporteren aan het Vlaams Energieagentschap, zodat elke werkmaatschappij zijn eigen registratiemanier heeft ontwikkeld. Een rapportering over het aantal geweigerde dossiers per type premie, evenals per doelgroep – huishoudelijk versus niet-huishoudelijk –, is op korte termijn haalbaar. Het toevoegen van de reden van weigering zal meer tijd vragen omdat deze redenen op dit ogenblik niet gecategoriseerd zijn.

Het is mijn bedoeling om aan de netbeheerders via het Energiebesluit op te leggen om ook de redenen van de weigering te rapporteren. Deze nieuwe verplichting kan ten vroegste ingaan voor de rapportering over 2016.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dank u, minister, voor het antwoord. Ik ben vooral bekommerd over administratieve vereenvoudiging. Hoe minder we moeten opvragen bij de burger, hoe beter. In de globale oefening worden zaken gekoppeld aan elkaar. We pleiten ervoor om dat ook hier te doen, ook al gaat u in de toekomst de premies aanpassen of zelfs afschaffen. Het gaat over het principe van een automatische koppeling, waardoor de burger niet zelf op zoek moet gaan. Ik weet dat nogal wat mensen het niet wisten. Dat vind ik moeilijk. Mensen die het wel weten, hebben die premie, de andere niet. De automatische koppeling is vrij goed haalbaar. Dat moet dan flexibel zijn: er komen premies bij of er gaan er weg. Daarom vraag ik om in de globale oefening zo veel mogelijk zaken met elkaar te koppelen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.