U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

We hebben de ontwikkelingsplannen van Elia kunnen inkijken. Die ontwikkelingsplannen moet Elia in principe om de zoveel jaar opmaken en die worden om de zoveel tijd geanalyseerd.

In die ontwikkelingsplannen staan een aantal belangrijke punten, zeker omdat zij rekening moeten houden met wat de toekomstontwikkeling zal zijn in verband met hernieuwbare energie. Zij moeten bekijken waar zij in functie daarvan hun netten zullen versterken. Ik geef een voorbeeld: het project Simon Stevin, waarbij de offshore moet worden bekabeld naar het binnenland toe. Dat heeft natuurlijk consequenties voor hun ontwikkelingsplan.

Het omgekeerde is ook waar. Vlaanderen is bevoegd voor hernieuwbare energie, zolang het niet op de zee is. Voor al de rest dus wel. Dat betekent dat wij daardoor onrechtstreeks een invloed hebben op het ontwikkelingsplan van de federale transportnetbeheerder.

Minister, zit Vlaanderen mee aan tafel om dit ontwikkelingsplan op het vlak van de Vlaamse bevoegdheden en beleidskeuzes mee te verdedigen? Gebeurt dit bijvoorbeeld via de distributienetbeheerders (DNB’s) of op een andere manier?

En omgekeerd: als zij een ontwikkelingsplan maken, is dat dan in het voordeel van de Vlaamse energievisie? Wij zullen straks een energievisie opmaken die misschien leidt tot een pact. Maar dan zitten we straks misschien met een ontwikkelingsplan van Elia dat daar totaal niet aan beantwoordt.

Mijn vraag luidt dus: in welke mate is er een wisselwerking tussen Vlaanderen en Elia?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

De afstemming tussen de investeringsplannen van netbeheerders en de globale energievisie is een heel terecht aandachtspunt. Ook de afstemming tussen de investeringsplannen van de transmissienetbeheerders en de distributienetbeheerders is bijzonder belangrijk. Het is logisch dat dit aandachtspunten moeten zijn bij de totstandkoming van een interfederale energievisie en een energiepact.

Inzake de interactie met de transmissienetbeheerder zijn er nu al enkele initiatieven ter zake. De transmissienetbeheerder houdt bij de opmaak van de investeringsplannen rekening met de verwachte behoeften, doelstellingen en plannen, ook op Vlaams niveau. In die zin maakt de transmissienetbeheerder al grondig zijn huiswerk. In de Samenwerkingscode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, meer bepaald hoofdstuk 6.2, en het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet Elektriciteit staat bovendien de verplichting voor de netbeheerders om afspraken te maken over de coherentie van de ingediende investeringsplannen.

Verder hebben Eandis, Infrax, de beheerder van het transmissienet en het plaatselijk vervoernet Elia in de schoot van het Beleidsplatform slimme netten van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een eerste studie uitgevoerd naar de onthaalcapaciteit van decentrale productie in Vlaanderen. Tot slot is er ook interactie tussen de regulatoren mogelijk.

Bij de jaarlijkse rapportering van de investeringsplannen van de distributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet moet de VREG jaarlijks het investeringsbeleid van de netbeheerders opvolgen voor de integratie van decentrale productie. Daarbij evalueert de VREG, in verband met decentrale productie, de toekomstverwachtingen van de vraag naar nieuwe aansluitingen, de ramingen van de capaciteitsbehoeften van het distributienet, de onderliggende hypothesen voor de groei aan decentrale productie en een masterplan voor de vijf volgende jaren om in de nodige bijkomende aansluitingscapaciteit te voorzien zodat de verwachte hernieuwbare energieprojecten kunnen worden aangesloten.

Als de VREG bij zijn analyse knelpunten detecteert op het transmissienet dat onder de bevoegdheid valt van de federale regulator, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), wordt in een schrijven of via mondeling overleg aan de CREG gevraagd om hieraan de nodige aandacht te schenken bij de beoordeling van de investeringsplannen van de transmissienetbeheerder.

Bij de beoordeling van de investeringsplannen Elektriciteit 2010 voor de periode van 2011 tot 2013 heeft de VREG in haar schrijven aan de CREG opgemerkt dat de ontbrekende investeringen in capaciteit van het transmissienet van Elia oorzaak zijn van de knelpunten bij de aansluiting van decentrale productie op het onderliggende distributienet in de kustregio.

Bij de beoordeling van de investeringsplannen in de daaropvolgende jaren heeft de VREG telkens de eerder gemaakte opmerking hernomen en daarbij aangegeven dat de ontbrekende investeringen in capaciteit van het transmissienet van Elia nog steeds oorzaak zijn van de knelpunten bij de aansluiting van decentrale productie op het onderliggende distributienet in de kustregio en de Noorderkempen. De VREG heeft telkens in haar schrijven de CREG verzocht om in het kader van de analyse van de investeringsplannen van de transmissienetbeheerder hieraan de nodige aandacht te schenken.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dus een duidelijk formeel, structureel overleg is er eigenlijk niet?

Minister Annemie Turtelboom

Neen.

We horen dat er samenwerking moet zijn tussen de VREG en de CREG. We weten dat de CREG nog altijd – of onlangs misschien niet – weigert cijfers door te geven aan de VREG. De VREG kijkt dus naar de CREG en de CREG naar de VREG. Dan vraag ik mij toch af hoe dat ooit goed komt.

Straks zal Elia inderdaad kabels plaatsen. Ze moeten daarvoor inderdaad bouwvergunningen hebben in Vlaanderen. Wij hebben hun kabels nodig voor een aantal zaken. Als er geen structureel, formeel overleg komt tussen transport en distributie op een vergelijkbaar platform, lopen we vroeg of laat met de kop tegen de muur.

Minister Annemie Turtelboom

Mijnheer Gryffroy, dat is de reden waarom ik expliciet heb gevraagd dit in het federaal energiepact op te nemen. Dat moet daar deel van uitmaken. Ik ben het helemaal eens met uw analyse. Er is een samenwerkingscode. Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit bevatten de verplichting afspraken te maken. Op het terrein merken we echter dat dit onvoldoende vlot verloopt. Dit moet hier echt deel van uitmaken.

De komende jaren zal de infrastructuur nog belangrijker worden. We gaan van een centraal model naar een decentraal model om de elektriciteit tot bij de mensen te brengen. Hierdoor zal er in verschillende richtingen veel meer interactie zijn. Het beheer van de infrastructuur is hierbij van cruciaal belang.

We moeten vraag en aanbod op het net bij wijze van spreken altijd in evenwicht houden. Om dat te garanderen, moeten hoogspanning, middenspanning en laagspanning perfect op elkaar aansluiten. Dat is voor mij een prioriteit. Dit aspect is niet altijd het zichtbaarst of het wervendst, maar het is van cruciaal belang als we onze doelstellingen en ambities willen realiseren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.