U bent hier

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, vooraleer een organisatie een project kan indienen bij het ESF-Agentschap Vlaanderen (Europees Sociaal Fonds), moet men bewijzen dat de organisatie aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoet. Mits een actuele geldigheidsdatum gelden op dit moment naast diverse kwaliteitslabels en kwaliteitsinspectieverslagen ook de ESF-kwaliteitsopstap en het ESF-label als kwaliteitsbewijs.

Omdat er sprake is van de implementatie van een nieuw kwaliteitsmodel, werden als overgangsmaatregel reeds de ESF-kwaliteitsopstappen van voor 1 september 2013 verlengd tot eind 2015 en is de uitreiking van het ESF-label uitdovend geworden. In maart 2015 werden aan de beschutte werkplaatsen Nevelland en Revam de laatste ESF-labels uitgereikt, waarbij ik aanwezig was.

Minister, wat is de achtergrond van de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitsmodel? Als een organisatie op dit moment aan geen van de mogelijkheden kan voldoen, betekent dit dan dat er op dit moment voor deze organisaties geen mogelijkheid is tot kwaliteitsopstap en tot indiening van een ESF-project? Of kan dit wel op een of andere manier? Wat is de timing van de implementatie van het nieuwe kwaliteitsmodel?

Minister Muyters heeft het woord.

Ik ben blij met die vraag omdat we wel wat stappen hebben gezet. Wat is de situatie vandaag? Je hebt heel wat externe intermediaire dienstverleners, kijk maar naar de uitbestedingen van de VDAB, de mandaten van de loopbaancentra, de mandaathouders bij SYNTRA Vlaanderen, de ESF-projecten, en ik kan zo nog even doorgaan. Het toppunt is dat voor die diverse entiteiten andere kwaliteitseisen bestaan, zelfs als dat dezelfde dienstverleners zijn. Als ze mee willen doen aan een tender voor de VDAB en daarna willen meewerken bij ESF of bij SYNTRA, dan moeten ze misschien wel drie keer aan kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast bestond er effectief het ESF-kwaliteitslabel. We hebben nu in het kader van het kerntakendebat bij het ESF-Agentschap gezegd dat we dat nu eens anders gaan doen en ervoor zorgen dat het eenvormig wordt en dat je één kwaliteitslabel krijgt voor de verschillende zaken. De kwaliteitsopstap willen we wel behouden maar de kwaliteitsaudits en ook het ESF-label zouden we laten uitdoven. Ik vind het belangrijk dat wie een beroep doet op diensten die uitbesteed zijn vanuit de overheid, een vorm van zekerheid heeft dat de dienstverlening kwaliteitsvol is.

Een tweede zaak is: laat ons de administratieve last verminderen. Ik heb beslist dat er één model van kwaliteitsopvolging komt op organisatieniveau voor het hele beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). Het toezicht op deze minimale kwaliteitscriteria zal worden opgenomen door externe auditkantoren. Daarbij willen we uiteraard rekening houden met bestaande kwaliteitslabels.

De timing is september 2016. We zullen er de tijd voor nemen, maar we zullen ook zorgen voor de nodige overgangsmaatregelen. Ik noem er al één die we al hadden ingevoerd en die ik zal verlengen, namelijk de ESF-kwaliteitsopstappen die geldig waren tot 1 september 2013, hebben we verlengd tot eind 2015 en zal ik nogmaals verlengen tot de invoering van de nieuwe regeling. Aan nieuwe kandidaat-dienstverleners wordt voorlopig nog de mogelijkheid geboden om een kwaliteitsopstap te behalen zodat ze effectief mee kunnen werken.

De essentie is voor mij dat dit een moeilijke zaak was. Er was een administratieve rompslomp met verschillende kwaliteitseisen. Dat we daar een eenvormigheid in brengen, lijkt me een goede zaak te zijn, waar enerzijds de sector wel tevreden over zal zijn, maar waar anderzijds ook voldoende kwaliteitseisen voor de gebruiker gegarandeerd moeten zijn.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw volledig antwoord. Het is inderdaad zo dat het op dit moment moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien vanwege al die verschillende labels. Bij de start van de kwaliteitsaudit binnen ESF was er geen ESF-label. Vanaf 2008 werd de terugkerende vraag gesteld om de positieve kwaliteitsdoorlichting bekend te maken bij de stakeholders. Het ESF werd al heel snel als waardevol beschouwd omdat het door heel veel verschillende instanties werd erkend, door de VDAB en ook de kmo-portefeuille. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het nieuwe label dat vooral tegemoetkomt aan de administratieve vereenvoudiging, heel snel even waardevol of misschien nog waardevoller zal zijn dan het huidige ESF-label.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.