U bent hier

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken (CD&V)

Voorzitter, op 12 december 2011 heeft in het kader van Vlaanderen in Actie een rondetafel plaatsgevonden over het innoverend ondernemen in toerisme. Dit eenmalig initiatief was bedoeld om de samenwerking en de innovatie in de toeristische sector te stimuleren. Uit de discussies tussen en de aanbevelingen van de deelnemers zijn destijds zeven conclusies uit de bus gekomen. Die conclusies zijn aan de toenmalige Vlaamse Regering voorgelegd.

De rondetafel leidde tot een grote tevredenheid van de deelnemers, die aangaven te willen deelnemen aan een eventueel vervolg. Er werden enkele concrete projecten opgestart, zoals het Touristlab, ‘Toerisme in 2034’ en ‘Vlaanderen door andere ogen’. Er werd ook een website opgericht: www.toeristvanmorgen.be. Deze website is intussen niet meer actief en ook de meeste projecten liepen ten einde of werden geïntegreerd in de reguliere werking van Toerisme Vlaanderen.

Innovatie in toerisme is natuurlijk een langdurig proces dat stap voor stap moet worden geïntegreerd. Innovatie kan en moet een sleutelwoord zijn voor de toekomst. Er staan de toeristische sector nog heel wat uitdagingen te wachten om te voldoen aan de veranderende eisen van de toerist van morgen. Dit blijkt ook uit het Trendrapport Toerisme 2014. Nieuw samengestelde gezinnen, de toenemende doelgroep van singles en migranten, het toenemende aantal kapitaalkrachtige seniortoeristen, enzovoort … Dat zijn maar enkele van de uitdagingen op demografisch vlak. De opkomst van ‘sharing economy’ en nieuwe toeristische modellen zoals ‘couch surfing’ en Airbnb, op economisch vlak; een grotere trend naar experimentele vakanties, op sociaal-economisch vlak; de technologische veranderingen, op het gebied van IT … Dat zijn slechts enkele van de vele uitdagingen waar de toeristische en professionele sector mee te kampen heeft.

Minister, in uw beleidsnota verwijst u naar het economisch belang van toerisme, gestaafd met de nodige cijfers, maar u erkent ook dat er nog ruimte is voor verdere groei: “Ik zal de Vlaamse toeristische sector helpen om verder te groeien als een performante en duurzame economische sector, die groeimogelijkheden volop benut en die een van de motoren van jobcreatie is.” Het is dus belangrijk om als overheid te blijven investeren in toerisme, en dat vooral door middel van innovatiesteun.

Minister, in de beleidsnota komt innovatie slechts in beperkte mate aan bod, en dan vooral met betrekking tot een innovatief financieringsstelsel voor de logiessector. Kan dat? Is daar nog plaats voor eventuele uitbreiding? In welke mate plant u nog acties om innovatief ondernemen in de toeristische sector te ondersteunen? Indien niet, waarom niet?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Verstreken, ik wil u absoluut geruststellen. Ik heb geen emotionele afkeer van het woord ‘innovatie’. We hebben eens geturfd: dat woord komt tien keer voor in de beleidsnota. U herinnert zich dat die beleidsnota toch uitermate summier was. Of gebald, moet ik zeggen. Dat valt dus best mee. Ik geef een overzicht van de manier waarop wij trachten innovatie te stimuleren.

Er zijn vooreerst de impulsprogramma’s voor hefboomprojecten: de Vlaamse Meesters, MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) en de kernattracties. Daarmee mikken wij op kwaliteitsvolle duurzame projecten. Het eerste criterium voor kwaliteit is de mate waarin het project inspeelt op nieuwe trends op het vlak van demografie, economie, milieu, sociaal-culturele ontwikkelingen en technologie. Daarbij kan het door u, mijnheer Verstreken, aangehaalde Trendrapport Toerisme 2014 een belangrijke bron zijn. Ik geef nog twee andere kwaliteitscriteria. Er is vooreerst de mate waarin het project ‘state of the art’ is. Het project moet van topniveau zijn, zodat het zich onderscheidt van het bestaande aanbod en een geheel nieuwe, innovatieve toeristische beleving creëert. Ook de mate waarin het project familievriendelijk is, en ook op dat vlak innovatief tracht in te spelen op behoeften en verwachtingen van verschillende familievormen, is belangrijk.

Voor die impulsprogramma’s heeft Toerisme Vlaanderen een inspiratiebrochure gemaakt, zodat diegenen die zouden willen participeren, een leidraad kunnen hebben. Ook daarin werden innoverende voorbeelden naar voren geschoven, die echt bedoeld zijn om toekomstige subsidieaanvragers aan te moedigen om ook buiten de bestaande lijntjes te kleuren en ‘out of the box’ te denken. Zo is het perfect mogelijk om in het kader van de Vlaamse Meesters een evenement op poten te zetten waarbij men ook de link legt naar hedendaagse kunst. Graag zelfs. Daarnaast zet ik met betrekking tot het impulsprogramma rond meetinginfrastructuur in op de wijzigende trends die uit het MICE-onderzoek naar voren kwamen, bijvoorbeeld de ‘special venues’, maar ook de vraag naar extra kwaliteit in de dienstverlening.

Ook bij de ondersteuning van het sociaal toerisme trachten we continu in te spelen op veranderingen en innovatie in de sociale sector. We hebben daarin recent nieuwe projecten kunnen ondersteunen die ‘state of the art’ en innovatief zijn, en die ook de gedetecteerde nieuwe drempels trachten aan te pakken.

In de nabije toekomst zullen de logiessubsidies worden gebruikt om investeringen voor familievriendelijkheid, zorg en toegankelijkheid te ondersteunen.

Wat betreft het Logiesdecreet, waarvan u veel meer de regisseur bent dan ikzelf, is er ook een evolutie die inspeelt op nieuwe innovaties.

De ambitie om familievriendelijkheid als een aandachtspunt in tal van projecten op te nemen, zal ook in het kader van vernieuwend ondernemen worden ondersteund. Ik geef het voorbeeld van Mechelen, waar onze ondersteuning heel uitgesproken de kaart van familievriendelijkheid heeft getrokken en waar men heeft gepoogd om die lijn innovatief door te trekken in een volledig promotioneel aanbod.

Ook in het Horecabeleidsplan hebben we de idee opgevat om een breed scala aan mogelijke maatregelen te onderzoeken die meer zuurstof kunnen geven en die een grotere impuls kunnen zijn voor innovatie.

In het gestroomlijnd kwaliteitsbeleid willen we door de verbetering van efficiëntie, effectiviteit, complementariteit, innovatie en meer maatwerk inzetten op een hogere kwaliteitszorg.

Als laatste punt: ook als het gaat over ons culinair promotiebeleid, hebben we een apart luik waarin we sterk inzetten op innovatie. Innoverend ondernemen, ook op het vlak van toerisme, dragen we absoluut hoog in het vaandel. Zeer specifiek die projecten die zich aandienen in het kader van de impulsprogramma’s en excelleren op het vlak van innovatie, willen we extra ondersteunen.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken (CD&V)

Het is goed dat die impulsprogramma’s blijven bestaan voor de goede innovatie op toeristisch vlak. Houden zo.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Johan Verstreken aan minister Ben Weyts
2269 (2014-2015)
van Caroline Bastiaens aan minister Ben Weyts
2341 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.